ببرهاي آزاديبخش تاميل شکست خوردند اما مشکلات پابرجا اند | مجله حقوق بشر | DW | 21.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

ببرهاي آزاديبخش تاميل شکست خوردند اما مشکلات پابرجا اند

جنگ داخلي سري لانکا فاجعه اي قابل پيشگيري اي بود که بيش از يک ربع قرن دوام يافت. اکنون که جانب فاتح يعني دولت ، غرق درشادماني پيروزي است،طرحي براي پاسخگويي به نيازها ندارد .

مهندا راجا پاکسه رئیس جمهور سری لانکا پیروزی حکومتش را برشورشیان تامیل با شادمانی اعلام می کند

مهندا راجا پاکسه رئیس جمهور سری لانکا پیروزی حکومتش را برشورشیان تامیل با شادمانی اعلام می کند

سازمانهاي حقوق بشري به مداواي آن مصيبتهايي مي انديشند که پيامد شوم اين جنگ نفرين شده است. جنگ سري لانکا يک عبرت عظيم براي کشورهايي است که خانهء چندين قوميت وفرهنگ مي باشند. اينها بايد ازسرنوشت جنگ داخلي سري لانکا پند بگيرند ونگذارند گرهي که با دست باز مي شود، با دندان بازشود. رعايت اصل برابري، حقوق بشر ودموکراسي يگانه طرق ممکن براي جلوگيري ازبروز چنين فاجعه هاي هولناک تاريخي مي باشد.

پيروزيهاي نظامي زود گذراند، به فکرچاره اساسي بايد بود

نعره هاي پيروزي وتکان دادن پرچمها درکولمبو ديري نخواهد پاييد مگراينکه تاميلها واقعاً ازحقوق برابري برخوردارشوند ومعتقد گردند که درکشورخود به مثابه شهروند مساوي الحقوق زندگي مي کنند

رئيس جمهور پايان جنگ داخلي بيش ازبيست وپنج ساله را اعلام مي کند. به جهانيان اذعان مي دارد که کي مي گويد تروريستها را نمي توان شکست داد. آينده کار هنوز روشن نيست . اميد است هردوجانب حکومت سري لانکا وتاميلها بتوانند به راه حلهاي مسالمت آميز وقطعي برسند.

نمونه ای ازآخرین ویرانیها درمنطقه تامیلیهای سری لانکا

نمونه ای ازآخرین ویرانیها درمنطقه تامیلیهای سری لانکا

درين 25 سال اخير درمورد ببرهاي آزاديبخش تاميلهاي ايلام وحکومت سري لانکا ،حرفهاي بسياري شنيده شده اند؛ اما شايد کمتر معلوم باشد که ماجرا از چه قرار بوده است؟

تاميلها وسنگهاليها دوقوم بزرگ بوده اند که درطول قرنها سلطنتهاي جداگانه اي داشته اند ودرکنارهم درجزيره سري لانکا زندگي مي کرده اند .درحالي که سنگهاليها درجنوب ومرکز سري لانکا زندگي مي کنند، تاميلها درشمال وشرق کشورحضور دارند. به هنگام سلطه ء استعمارپرتگال و هالند هردو سلطنت به صورت عليحده اداره مي شدند. استعمارگران بريتانيايي هردو قلمرو را دريکديگرادغام کرد. تاهمين اواخر مردمان منسوب به هردوگروه قومي با همديگر روابط خوب وطبيعي اي داشتند وکدام منازعه مهمي دربين شان به وجود نيامده بود.

اين سياست اسکان وناقلين دولت درقرن بيستم بود که درايجاد منازعه نقش مهم داشت.تاميليها که ازسطح بلند تعليم وتربيت برخوردار بودند به اساس سياست "تفرقه بيانداز وحکومت کن " ، استعمار بريتانيا مورد اعتماد قرار گرفته وبه مقامات دولتي منصوب شدند.

ویلو پیلالی پرابهاکاران رهبرببرهای آزادیبخش تامیل که حکومت ادعا می کند کشته شده است

ویلو پیلالی پرابهاکاران رهبرببرهای آزادیبخش تامیل که حکومت ادعا می کند کشته شده است

ميل به جدايي درتاميلها هنگامي به وجود آمد که سري لانکا درسال 1948 به استقلال رسيد. دراين زمان سياست حکومت مستقل که تنها به سنگهاليها فرصت ترقي مي داد مايهء اصلي دورشدن تاميلها ازدولت شد. اين موضوع هنگامي شدت کسب کرد مطابق به قانوني درسال 1956 ازرسيدن تاميلها به مقامات نظامي وپليس جلوگيري به عمل آمد. دسترسي تاميلها براي تحصيل درپوهنتون يا دانشگاه به شدت محدود ساخته شد. اين امرموجب زد وخوردهاي خونيني بين تاميلها وپليس گرديد. دراين ميان حق راي دادن ازآن تاميلهايي که درزمان استعمار، ازهند به جزيره آورده شده بودند، سلب شد. اين درحالي بود که آنها ازسالهاي متمادي بدينسو درسري لانکا اقامت داشتند.

درآغازسالهاي 60 مسيحي تاميلها وبه ويژه دانشجويان تاميلي جهت مبارزه عليه ستمگري دولت سري لانکا، دست به مبارزات مسالمت آميز زدند.دراين دوران 30 گروه کوچک که دربين آنها ببرهاي آزاديبخش تاميل ايلام نيزقرار داشت يک گروه پيکارجوي بزرگتر را به نام ببرهاي نو تاميل تاسيس کردند.

درسال 1979 ببرهاي آزاديبخش تاميل، ديگرگروهها را درزيرچترسازماني خود قرارداد وهدف استقلال ازسري لانکا را درپيشاروي خود قرار داد. اين گروه بلاخره توانست نخست ازطريق حملات انتحاري بعداً با تشکيل ارتش پانزده هزارنفري که داراي يک نيروي دريايي و نيروهاي دافع هواي کوچک نيز بود، مناطق وسيعي از سري لانکا را تحت تصرف خود درآورد.

آوارگان وبیجا شدگان تامیلی بزرگترین چالش بشردوستانه وسیاسی را برای حکومت سری لانکا به وجود می آورند

آوارگان وبیجا شدگان تامیلی بزرگترین چالش بشردوستانه وسیاسی را برای حکومت سری لانکا به وجود می آورند

دراين جنگ که سربه سي سال مي زند دهها هزارانسان کشته شده واکنون قريب به 200000نفربي خانمان شده اند که ازجمله 80000نفرآنها کودکان مي باشند.جنگي با اين دهشت وطولاني بودن را نمي توان يک شبه تمام يافته پنداشت .زمان کافي واصلاحات اساسي درساختارقانوني وعملکرد دولت سري لانکا لازم است، تا ريشه خصومتها را که درهمان آغازقابل جلوگيري بودند ، بخشکاند.

سخنگوي ارتش ازکشته شدن ويلو پيلالي رهبر شورشيان تاميل دريک جنگ واقع درشمال شرق سري لانکا با 200 تن ازرهبران ديگر تاميل خبرداده است. بدون شک اين پيروزي نظامي به خودي خود نمي تواند مشکلي را که موجب شورش تاميلها شده بود، حل بکند. درحالي که شورش تاميل ها دست کم به سال 1948 يعني سال استقلال سري لانکا برمي گردد، تاهنوز حکومت راجا پاکسه کدام طرحي که روابط اکثريت سنگهالي واقليت تاميلي را برمبناي مساوات تنظيم کند ، ارائه نکرده است.

سازمانهاي حقوق بشر نگران اوضاع اند

سازمان ديده بان حقوق بشر با تقاضانامه اي عنواني اتحاديه اروپا که به روزدوشنبه تدوين شده است مي خواهد حمايت اين سازمان قاره اي را براي طرحهايش کسب بکند. سازمان ديده بان حقوق بشر خواهان آن شده بود که نبايد به تبعيض طلبي عليه تاميلها اجازه داده شود . همچنان اين تقاضا نامه تخليه مناطق تاميلي را ازسکنه آن توسط دولت سري لانکا ، اقدام انساندوستانه نخوانده است.

سربازان سریلانکایی درسواحل شمال شرقی با پرچمها ی ملی شان پیروزی برتامیل ها را تجلیل می کنند

سربازان سریلانکایی درسواحل شمال شرقی با پرچمها ی ملی شان پیروزی برتامیل ها را تجلیل می کنند

همينطورسازمان عفو بين المللي ، برعلاوهء تقاضاي رعايت چندين مورد که مربوط به تطبيق قوانين بين المللي دربخش اسراي جنگي وتسليم شدگان مي باشد، خواسته است تا :" کميسيون حقوق بشر ملل متحد بايد ادعاهاي تخطي ازقوانين بين المللي حقوق بشري را توسط جوانب جنگ درجريان منازعه مورد تحقيق وبررسي قراردهد وتوصيه هايي داير بررعايت بهترين طريقه هايي که متضمن مسووليت پذيري است ، به عمل آورد".

برنامه چهارفقره اي "ورلد وزيون" براي کمک به بيجا شدگان جنگ

سازمان بين المللي کمک به اطفال " ورلد وزيون" که درعين زمان کمکهاي انکشافي نيزمي کند، اين برنامه چهار فقره اي را براي کمک به بيجا شدگان جنگهاي سري لانکا پيشنهاد کرده است:

1- اجازه مسکن گزيني آزاد وکمک براي ادغام آورگان

265000 نفري که از شمال آواره شده اند اکنون درچندين اردوگاه جا داده شده اند که دربين آنها 80000 کودک نيز وجود دارند..نيازهاي عاجل اين بيجا شدگان بايد درنظرگرفته شده وبراي برآوردن آنها اقدام صورت گيرد. سازمان نامبرده گفته است که : ما بايد آب را از فاصله دوري به اين اردوگاه بياوريم وهنگامي که به اينجا مي رسيم ذخايراب به پايان مي رسيده باشند.اردوگاههايي که ايجاد شده اند، يک راه حل موقتي مي باشند. حکومت وجامعه بين المللي بايد زمينه برگشت اين آوارگان را به مناطق اصلي شان فراهم آورد ويا اينکه درمناطق ديگري امکانات ادغام آنها را ميسرگرداند.

2- کمکهاي روانشناختي به ويژه با اطفال

جنگ به اطفال هم ازلحاظ فزيکي وهم ازلحاظ رواني آسيب رسانده است. ما طعام خوري ومکاتب عاجل براي 1500نفرطفل ايجاد کرده ايم تا ازآنها مراقبت صورت گيرد. بهترآنست که اطفال به مناطق شان برگردند ودرآنجا به آموزش شان ادامه بدهند . معلمان و پرستاران بايد مراقب علامتهاي اضطراب وضربتهاي روحي اي باشند که اين اطفال تجربه کرده اند.بنابراين لازم است که به صدها مکتب ساخته شود وکودکان به آموختن علم ودانش ادامه بدهند.

3- تدابيري براي اعتماد سازي

به نظر" ورلد ويزيون " اقدامات براي اعتماد سازي بين شمال وجنوب کشور ازآن جهت ضروري مي باشد که دايره شيطاني خشونت ودشمني را بشکند. جنگ داخلي بدان منجرشده است که بسياري تاميلهاي شمال همسايگان سنگهالي شان را درجنوب هرگز ملاقات نکنند. بنابراين، يکي بر ديگربي اعتماد اند. " ورلد ويزيون " براين نظراست تا زمينه اين ملاقاتها را فراهم سازد وقبل ازهمه امکان شناسايي متقابل را براي جوانان آماده سازد.

4- کمک به بازسازي درارتباط با مشارکت دموکراتيک

براي بازسازي شمال به مليونها دالر ضرورت است. اين پول را حکومت سري لانکا به تنهايي تهيه کرده نمي تواند. براي آنکه اين کشور درراه صلح گام بگذارد، لازم است تاحکومت سري لانکا با حمايت کشورهاي کمک دهنده ديگر يک طرح بازسازي را تدوين بکند تا مشارکت دموکراتيک تاميلها وهمه گروههاي اجتماعي ديگر را تضمين شود.

خبرگزاريها/ رسول رحيم

ويراستار: ياسر

آگهی