باوجود مخالفت کرزي امروز مذاکره با رهبران ارشد شورشيان دردستور کار جرگه مشورتي صلح قرار دارد | افغانستان | DW | 03.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

باوجود مخالفت کرزي امروز مذاکره با رهبران ارشد شورشيان دردستور کار جرگه مشورتي صلح قرار دارد

نمايندگان جرگه مشورتي صلح درمورد غلبه براختلافات پيرامون اينکه حکومت افغانستان با رهبران ارشد طالبان مذاکره کنند ويا نه ، مباحثه مي کنند.

باوجودی که کرزی نمی خواست، نمایندگان امروز مذاکره با رهبران ارشد شورشیان را دردستور کار شان قرار داده اند

باوجودی که کرزی نمی خواست، نمایندگان امروز مذاکره با رهبران ارشد شورشیان را دردستور کار شان قرار داده اند

مباحثه با رهبران ارشد شورشيان يکي از سولات مهمي بود که درهمآيش 1500 نماينده جرگه مشورتي صلح به روز پنجشنبه مطرح شد. طالبان دراين جرگه شرکت نکرده اند. اما به نظرمي رسد که برخي ازشرکت کنندگان جرگه هواداران طالبان مي باشند.

رهبران قبايل افغانستان به روزپنجشنبه بيشتر روي راه حل سياسي جنگ نه ساله افغانستان بحث مي کنند، اما اين اميدواري هنگامي کمترشده مي رود که کماندو هاي طالبان محل برگزاري جرگه را با راکت ومسلسل مورد آتشباري قرار دادند.

درآستانه تصميم ايالات متحده امريکا داير بربيرون کشيدن نيروهايش ازافغانستان درسال 2011 حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان اين جرگه سنتي را به راه انداخته است و مي خواهد حمايت ملي را براي برنامه اش جهت آشتي با طالبان جلب کند.

اما اگر حامد کرزي بتواند حمايت اين 1500 نماينده را که ازمناطق مختلف کشورجنگزده افغانستان دورهم جمع شده اند به دست آورد، بازهم اين چيزي بيشتر ازيک حمايت سمبوليک يا نمادين بوده نمي تواند، زيرا طالبان بيشترروي حملات شان تاکيد مي کنند. اين حملات ازسال 2001 بدينسو وهنگامي که نيروهاي خارجي مي خواهند افغانستان را ترک کنند، به شديد ترين نقطه خود رسيده است.

جوشنا فاوست، يک تحليلگر مستقل امريکايي که بيشتر روي مسائل افغانستان و آسياي ميانه تحقيقات خود را تمرکز داده است براين نظراست که :« جرگه به ذات خود يک نمايش است. ايشان هرچند سال چنين چيزهايي داشته اند، اما اينها کمترتوانسته است اوضاع را تغييردهند».

ازنظر اين تحليلگر:« ازنگاه تاريخي جرگه ابزاري در دست رهبران بوده است تا همرائي ووفاق را به وجود آورند. جرگه کدام قدرت جادويي ندارد وديگر چيزي دراين مورد ازافغانها پنهان نيست که جرگه ها بيشترازاينکه مباحثات عادي اند چيز بيشتري را حل نمي توانند».

سه حمله کننده انتحاری طالبان درحالیکه درزیرچادری زنانه واسکتهای انفجاری پوشیده بودند صفوف نیروهای امنیتی را عبور کرده وخود را به قصد برهم زدن جرگه مشورتی صلح منفجر ساختند

سه حمله کننده انتحاری طالبان درحالیکه درزیرچادری زنانه واسکتهای انفجاری پوشیده بودند صفوف نیروهای امنیتی را عبور کرده وخود را به قصد برهم زدن جرگه مشورتی صلح منفجر ساختند

نمايندگان شرکت کننده درجرگه ، درخيمه بزرگي که درپولي تخنيک کابل برپا شده است، با نوشيدن مقادير زياد چاي ، مي خواهند راههايي را مورد بحث قرار دهند که دايرهء خشونتگرايي را درافغانستان بشکند.

با وجود حمله طالبان به روزچهارشنبه، جرگه به کارش ادامه داد و 28 گروه کوچک طرح پيشنهادي کرزي را مورد بحث قرار مي دهند ودوباره نتايج مباحثات شان را به برهان الدين رباني رئيس جمهور پيشين افغانستان که به حيث رئيس جرگه مشورتي صلح تعيين شده است، گزارش مي دهند.

اين پيشنهاد ها شامل درهم آميزي يا ادغام مجدد سربازان سادهء طالبان به جامعه ازطريق کاريابي و مشوقهاي نقدي پولي مي باشند.همچنان دراينجا با چهره هاي ارشد آنها طرح آشتي مطرح شده است وبه آنها سفارش مي شود که در ازاي بيرون کشيدن نام شان ازليست سياه ملل متحد، دريک کشورسوم اسلامي پناهنده شوند.

خارج شدن نيروهاي خارجي

مسئله حساس خارج شدن نيروهاي خارجي وتعيين زماني براي اين منظور حتا با وجود مخالفت کرزي با طرح اين مسئله درمرحله کنوني ، امکان دارد درجرگه مورد بحث قرار گيرد.

نجيب الله مجاهد افسرپيشين ارتش که 42 سال دارد براين نظراست که « يکي ازدلايلي که چرا امروز درافغانستان جنگ است وجود نيروهاي خارجي مي باشد... طرزبرخورد اين نيروها با مردم ، نحوهء بازداشت مردم ، طرز به راه انداختن عمليات نظامي توسط آنها، همهء اينها فرهنگ، سنتها وارزشهاي اسلامي را ناديده مي گيرند. .. هرگاه ما اين نگرانيها را درجرگه مطرح نکنيم ودرمورد اين موضوعات مباحثه صورت نگيرد وراه حلهايي براي آن پيدانکنيم، درآن صورت جرگه ثمره اي ندارد».

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل شامل آهنگ

آگهی