بان کي مون ازاسراييل انتقاد نمود | آلمان و جهان | DW | 20.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بان کي مون ازاسراييل انتقاد نمود

بان کي مون سرمنشي ملل متحد دربيانيه اي درنيويارک تصميم اسراييل مبني براعلام نمودن "نوارغزه به حيث سرزمين خصم " را مورد انتقادقرارداده است. نوارغزه ازماهها به اينسو پس ازدرگيريهاي خونين داخلي ميان گروههاي فلسطيني تحت سلطه اي گروه حماس قرارداشته وازمدتهاست که مردم با مشکل قطع برق مواجه مي باشند.

بان کی مون سرمنش ملل متحد

بان کی مون سرمنش ملل متحد

سرمنشي ملل متحد دربيانيه اي نيويارک همچنان گفته است : اين تصميم اسراييل که مي خواهد مردم ملکي وغيرنظامي درنوارغزه را ازدسترسي به برق وانرژي محروم سازد، مايه اي نگراني او شده است.

بان کي مون درعين حال شليک مداوم موشک ازنوارغزه برقلمرو اسراييل را محکوم نموده است.

بان کي مون بارديگر درآستانه اي روزجهاني صلح (جمعه 21 سپتامبر) ازتمامي جناحها وگروههاي درگير خواسته است که حد اقل براي 24 ساعت ازخويشتن داري کاربگيرند.

مطالب مرتبط