بازسازي آرامگاه تيمورشاه ابدالي | افغانستان | DW | 29.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

بازسازي آرامگاه تيمورشاه ابدالي

باحاکميت نظام جديد در افغانستان نهاد هاي ملي وبين المللي ميراث هاي فرهنگي، آثار باستاني وآبدات تاريخي افغانستان را عطف توجه قرار داده اند.

default

نمای ازشهرکابل

اخيرا آرامگاه تيمور شاه ابدالي به مساعدت کشور هاي کمک کننده، سازمان يونسکو وتطبيق بنياد فرهنگي آغا خان ورياست آبدات تاريخي وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان بازسازي شده است.

مهندس عبدالاحد عباسي رييس آبدات تاريخي وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان مي گويد آرامگاه تيمورشاه ابدالي را که يک آبده تاريخي مهم افغانستان بحساب مي آيد بنياد فرهنگي آغا خان ترميم وبازسازي نموده ولي از مقدارهزينه بازسازي آن به وزارت اطلاعات وفرهنگ چيزي نگفته است.

« ترميم آرامگاه تيمورشاه در سال 2002 آغازشد، شما مي دانيد که کارآبدات تاريخي زمان گير است چون ابدات تاريخي به تحقيق بيشتر نياز دارد تا از کجا وچه مواد کارآغاز يابد، يک قسمت گنبد آرامگاه تيمور شاه فروريخته بود ازا ين که در يک حالت خطرناک قرار داشت به مشکل مي شد ترميم کرد، بدون آن که گنبد ازنو ساخته شود پس به همان حالت اولي اش به کمک متخصصان خارجي ترميم شده هم اکنون کارش به اکمال رسيده است».

به گفته مهندس عباسي درسالهاي اخيرروي آثار، ميراث ها وآبدات تاريخي در ولايت هاي کابل، بلخ، غور،هرات،باميان وجاهاي ديگرباستاني افغانستان کارهاي نسبي به همکاري بعضي ازسازمان هاي بين المللي صورت گرفته است « خوشبختانه در کنار ما موسسات بين المللي که دربخش حفظ ميراث هاي فرهنگي کار مي کنند،با ما سهيم شده همکاري نموده اند که اين روند تا حال جريان دارد از جمله يونسکو، بنياد فرهنگي آغا خان و ايکوموس جرمني وبعضي از کشور هاي دونر که علاقمند به ميراث هاي فرهنگي افغانستان هستند، مي باشند،اکنون تعداد از آثار فرهنگي ما در مرکز وولايات تحت ترميم قرار د ارند».

بربنياد اظهارات رييس آبدات تاريخي آرامگاه اميرعبدالرحمان خان نيز که يک مقدار آن در دوره طالبان ترميم شده بود اکنون تحت ترميم قرارداشته کار آن جريان دارد.

هرچند رييس آبدات تاريخي افغانستان ازفعاليت هاي پراگنده در خصوص حفظ و بازسازي ميراث هاي فرهنگي اين کشور سخن مي گويد اما به عقيده کارشناسان با توجه به خسارات که به اين آثار تاريخي وارد آمده است،بازسازي کاردر اين عرصه خيلي کم به نظر مي رسد؛ مجسمه هاي بودا در باميان نمونه بارزي مي باشد که نه تنها در اثر جنگ ها متحمل خسارات شديد شدند که طالبان دردوره زمامداري شان اين آثار گران بها رابه عمد آنگونه منهدم ساختند که هرگزاين خيانت بزرگ قابل جبران نمي باشد.

آقاي سيد عبدالصمد مشتاق استاد جامعه شناسي دانشگاه تعليم تربيه کابل با وجودي که ترميم آبدات تاريخي را لازم مي شمارد با توجه به نيازمندي اجتماعي کنوني افغانستان انتقاد نيز مي کند مي گويد:«درقسمت حفظ آثار باستاني ما رسالت بزرگتر از اين داريم، آثار فرهنگي در حقيقت مال مردمان اين عصر نيست بلکه مال اعصار گذشته بوده به آينده تعلق دارد به اين دليل ما رسالت داريم که اين ها[آثار باستاني]حفظ نماييم ولي درمورد بازسازي وانکشاف من بيشتر طرفدار اين هستم که درقدم اول خدمات عامه بايد تامين گردد، بعد ازان روي اين آثار توجه شود».

تيمور شاه ابدالي پسراحمد شاه ابدالي دومين پادشاه ابداليان بود که ازسال 1773تا1793زمام امور افغانستان آن روز(امپراطوري ابداليان) را به عهده داشت وي دردوره پادشاهي اش پايتخت را از قندهار به کابل انتقال داد.

به گفته استاد علي حشمت استاد تاريخ در دانشگاه کابل،تيمورشاه درعمر 49 سالگي درپشاور به شکلي مرموزي چشم از جهان پوشيده به کابل به خاک سپرده شد که آرامگاهش بعدا در دوره حکومت پسرش زمان شاه اعمارگرديد.

آگهی