بازديد نمايندگان کميته بين المللي صليب سرخ از زندانهاي افغانستان | مجله حقوق بشر | DW | 20.12.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

بازديد نمايندگان کميته بين المللي صليب سرخ از زندانهاي افغانستان

وضع نامطلوب زندانهايي که پس ازاعلام جنگ ضد ترورتوسط ايالات متحده امريکا عليه سازمان القاعده وطالبان درگوانتانامو وافغانستان وسايرنقاط جهان ايجاد گرديده اند؛ مايه نگراني فراوان نهادهاي حقوق بشراست.

زندانیان آزاد شده افغان از زندان گوانتانامو

زندانیان آزاد شده افغان از زندان گوانتانامو

افشاي اعمال ظالمانه ودور ازعفت توسط سربازان امريکايي درزندان ابوغريب عراق وبلاخره کشته شدن يک متهم بيگناه درپايگاه بگرام افغانستان ازيک جانب؛ ونبودن هرگونه کنترول موثر براين زندانها ازسوي ديگر؛ بيم آن را افزايش داده است که احتمال دارد اين بارزيرعنوان دفاع از دموکراسي وحقوق بشر، حقوق انساني کسان زيادي دراين زندانها ضايع گردد.

نابود ساختن ويديوي بازجويي برخي ازمتهمان به دست داشتن درحملات تروريستي يازدهم سپتمبر، اين ظن را تقويت نموده است که شايد شکنجه عرياني دراين بازجوييها اعمال شده باشد که اکنون مقامات سي .آي .اِي، ازافشاي آن هراس دارند. با همه اعتراضات بين المللي اي که تا کنون بر اين طرزبرخورد صورت گرفته اند، معلوم مي شود هيچ سازوکار تعديل کننده اي تا کنون پديد نيامده است.

طرزکارکميته بين المللي صليب سرخ نيز، ازمشي خاصي نشآت مي کند که خود مانع افشاي واقعيات مي گردد. براي آنکه بتوانيم شما را با مشکلات زندانيان آشنا گردانيم توجه شما را به مصاحبه اي بايکي ازمقامات مسئوول کميته بين المللي صليب سرخ درمورد چگونگي کار اين موسسه جلب مي نماييم.

.

مصاحبه با يکي ازمسئوولان کميته بين المللي صليب سرخ درمورد زندانهاي افغانستان

طوري که همه مي دانند کميته بين المللي صليب سرخ ، اززندانها درسرتاسرجهان بازديد مي کند؛ لاکن کسي نمي داند که گزارش اين بازديد اززندانها را، کميته متذکره دقيقاً به کي مي دهد؟ دراين رابطه توجه شما را به مصاحبه اي با پيير کريهن بيول Pierre Kraehenbuehl جلب مي نماييم :

سوال - کميته بين المللي صليب سرخ محققاً درکجا از زندانيان درافغانستان بازديد نموده است؟ آيا کميته بين المللي صليب سرخ به همه زندانها دسترسي داشته است؟

پاسخ - درافغانستان کميته صليب سرخ به صورت منظم از80 مرکززندان ديدارمي نمايد که اين شامل مراکززندانهاي مربوط به رياست امنيت ملي نيزمي باشد. برخي اوقات محدوديتهاي امنيتي مانع آن مي شوند که نمايندگان کميته بين المللي صليب سرخ بتوانند ازآن مراکززندانهايي که درمناطق نا آرام افغانستان واقع شده اند، بازديد نمايند.

همچنان ازماه جنوري سال 2002 بدينسو، کميته بين المللي صليب سرخ، در افغانستان اززندانهاي که توسط ايالات متحده امريکا درپايگاه نظامي بگرام اداره مي شوند، ونيز زندانهاي آيساف ديدارمي نمايد.

کميته بين المللي صليب سرخ اولويت براي آن قايل است تا اززندانياني بازديد نمايد که درارتباط با منازعه دوامدار درافغانستان دستگيرمي شوند.

با اينهم همه مراکز زندانها وزندانيان به کميته بين المللي صليب سرخ نشان داده نمي شوند. ازاينرو اين سازمان نمي تواند تاييد بکند که به همه زندانيان درافغانستان دسترسي دارد.

سوال - آيا کميته بين المللي صليب سرخ همه زندانياني را که آيساف / ناتو به مقامات افغانستان تسليم داده است، ملاقات نموده است؟ آيا دريافتهاي کميته بين المللي صليب سرخ با دريافتهاي آيساف / ناتو يکي اند؟

پاسخ : درزندان مرکزي قندهار هيئت کميته بين المللي صليب سرخ اززندانيان امنيتي در بخش نوجوانان بازديد نموده است. تا جايي که دراختيار کميته بين المللي صليب سرخ بوده است، عين توجه به همه زندانيان صورت گرفته است، حال چه اين زندانيان توسط نيروهاي بين المللي به زندانهاي افغاني انتقال داده شده اند ويا اينکه درتوقيف افغانها بوده اند.وقتي که به کميته بين المللي صليب سرخ درمورد انتقال زندانيان توسط آيساف وناتو به توقيفگاه افغاني اطلاع داده مي شود، کميته بين المللي صليب سرخ مسئله زنداني متذکره را درجريان بازديدهاي منظمش از ازاين مراکز زندانها دنبال مي کند.

همينکه کميته بين المللي صليب سرخ از زندانهايي ديدارمي نمايد، ضمن مذاکرات محرمانه با مقامات زندان جهت تامين حداقل معيارات زندان که درنظرگرفته شوند، ملاحظات ونگرانيهايش را درمورد آنها با اين مقامات مطرح مي سازد.

تاجايي که مربوط به مراکززندانهايي که توسط افغانها اداره مي شوند مي گردد، کميته بين المللي صليب سرخ يافته هايش را صرفاً وبه صورت خاص با مقامات افغاني درميان مي گذارد. اين به خاطر آنست که شرايط زندان وطرزبرخورد با زندانيان بهبود يابد. کميته بين المللي صليب سرخ گزارشهايش را دردسترس يک جناح سوم جهت رساندن آن به اطلاع عامه قرارنمي دهد.

همچنان ملاحظاتي که دررابطه با زندانهاي تحت اداره آيساف وناتو وجود داشته باشند، صرفاً بامقامات اداري کشوري مطرح مي شود که اين زندان را تحت کنترول دارند.

سوال- طرزالعملهاي معياري درمورد به دست آوردن اطلاعات درباره زندانيان ازچه قرار اند؟

پاسخ - درسال 2006، کميته بين المللي صليب سرخ از 2600 زندان و نيم مليون زنداني در70 کشوربازديد نموده است.هدف ازاين بازديدها آن بوده است که شرايط زندانيان وطرزبرخورد با آنها بهبود يابد ودرصورت لزوم بايد کمک به احيا وتدام روابط ميان زندانيان وخانواده هاي شان شود. کميته بين المللي صليب سرخ اين کاربا يک کيفيت کاملاً بيطرفانه وانساني انجام داده است.

دريافتهاي کميته بين المللي صليب سرخ عمدتاً بر مشاهدات دست اول اين کميته بنا يافته اند که درجريان بازديدهيئتهايش ازتسهيلات زندانها ودرنتيجه مباحثات خصوصي وچشم به چشم با زندانيان وتماسهاي منظم با مقامات زندانها به دست آمده اند. کميته بين المللي صليب سرخ اين يافته ها را با اين انتظار که مقامات زندانها دراسرع ممکن وقت به حل مشکلات آنها مي پردازند، دراختيارمقامات زندانها قرارمي دهد.

سوال - چرا کميته بين المللي صليب سرخ علناً درمورد شرايط زندانها درافغانستان وجاهاي ديگر حرف نمي زند؟

پاسخ - اين واقعيت که کميته بين المللي صليب سرخ نمي خواهد يافته هايش را درمعرض اطلاع عامه مردم قرار بدهد، به معناي آن نيست که اين کميته از شرايط زندانهاي متذکره راضي مي باشد.به عين ترتيب اينکه کميته بين المللي صليب سرخ ازمراکز زندانها ديدارمي نمايد وبه صورت منظم به آنها دسترس دارد، به معناي آن نيست که اين کميته کدام نگراني اي درمورد وضع زندانها ورفتار با زندانيان ندارد. هرچند که اين نگرانيها تنها ضمن ديدار با مقامات زندانها وضمن گفتگوهاي دوجانبه ومحرمانه با انها مطرح شوند.

کميته بين المللي صليب سرخ، درهرجايي که ازمراکززندانها بازديد نموده است، دريافتها وملاحظاتش درمورد شرايط زندانها ورفتار بازندانيان مستقمياً وبه شکل محرمانه آن با مقامات مسئوول مطرح شده اند.

براي کميته بين المللي صليب سرخ ، مذاکرات محرمانه يک ابراز کاري مهم جهت حفظ خصلت کاملاً بيطرفانه وانساندوستانه کارش مي باشد. هدف اين مشي اين است تا امکان تماس گرفتن با زندانيان وتداوم آن را درسرتاسرجهان ؛ درشرايط بسيارحساس منازعات نظامي ويا سايراوضاع خشونت بار حفظ نموده بتواند. کارکردن به دور ازچشمرس رسانه ها براي کميته بين المللي صليب سرخ وهم براي مقامات زندانها؛ رسيدن به پيشرفتهاي مشخص در مراکز زندانها را تسهيل مي نمايد.

***

15 زنداني گوانتا نامو به افغانستان وسودان انتقال داده شده اند

به روزپنجشنبه مقامات وزارت دفاع ايالات متحده امريکا درواشنگتن اعلام نمودند که 15 زنداني ا " جنگ عليه ترور" اعلام شده توسط ايالات متحده امريکا که درخليج گوانتاناموي کيوبا نگهداري مي شدند، به افغانستان وسودان منتقل گرديده اند. مقامات دفاعي امريکا افزوده اند که هنوزهم 290 زنداني درزندان گوانتا نامو نگهداري مي شوند.

ازجمله اين پانزده نفر زنداني انتقال يافته، 13 نفرآنها به افغانستان تسليم داده شده اند ودونفرديگر شان به سودان سپرده شده اند. دراعلاميه وزارت دفاع ايالات متحده امريکا گفته مي شود که :

" انتقال اين زندانيان بيانگر آرزومندي ايالات متحده امريکا براي آن است که بيشتر ازاين بدون ضرورت زندانيان را درآنجا نگه ندارد." دراعلاميه گفته مي شود که 70 زنداني ديگر واجد شرايطي مي باشند که انتقال داده شوند ورها گردند.

بنا به گزارش پنتا گون يا وزارت دفاع ايالا متحده امريکا ، ازسال 2002 بدينسو حدود 485 زنداني گوانتانامو تقريباً به سي کشور انتقال داده شده اند. اين کشورها عبارت اند از: البانيا، افغانستان ، اطريش، بنگله ديش، بحرين ، بلجيم، بريتانيا، دنمارک، مصر فرانسه، ايران، عراق ، اردن، کويت، ليبيا، مالديويس، موريتانيا، مراکش ، پاکستان، روسيه ، عربستان سعودي، اسپانيا، سويدن، سودان، تاجيکستان ، ترکيه ، اوگندا ويمن .

ازماه جنوري سال 2002 بدينسو درپايگاه خليج گوانتانامو؛ آن متهمان به تروريسم که دررابطه با حادثه يازدهم سپتمبر 2001 دستگيرشده اند، زنداني مي گردند. گروههاي حقوق بشر به صورت منظم از اوضاع حاکم دراين زندان واينکه در مورد زندانيان معيارات حقوقي وقانوني رعايت نمي گردند، انتقاد نموده اند.

آگهی