بازديد ديک چني ازکابل درآستانه کنفرانس سران ناتو | مصاحبه ها | DW | 20.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بازديد ديک چني ازکابل درآستانه کنفرانس سران ناتو

ديک چني معاون رياست جمهوري ايالات متحده امريکا درآستانه کنفرانس سران ناتو که درآن امريکا ازمتحدانش تقاضا مي نمايد تا نيروي بيشتري به کشور جنگزده افغانستان بفرستند، به روز پنجشنبه درکابل با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان مذاکره نمود.

چنی گفته است که تعهدات امریکا دربرابر افغانستان استوار وتزلزل ناپذیر است

چنی گفته است که تعهدات امریکا دربرابر افغانستان استوار وتزلزل ناپذیر است

بنابراختلاف نظرهاي که بين اعضاي ناتو درمورد ستراتژي اين اتحاديه نظامي و شمار سربازان شان درافغانستان وجود دارد، اين پيمان به دشوارترين چالش درطول عمر 59 ساله اش روبه رو مي باشد.

چني گفته است که ماموريت ناتو درافغانستان درراس مسائل مورد مباحثه سران ناتو دربخارست قرار خواهد داشت.

چني ضمن کنفرانس مطبوعاتي اي درکابل پايتخت افغانستان گفته است که :" آيساف تغييرات هنگفتي درافغانستان پديد آورده است وامريکا مي خواهد متحدين ناتوي ما تعهداتي حتا ازاين هم بيشتر را براي افغانستان متقبل شوند." وي افزوده است که همه ملتهاي آزاد به يک افغانستان داراي امنيت ودموکراتيک علاقه مند اند."

چني گفته است: " ايالات متحده امريکا وسايراعضاي ائتلاف ضرورت دارند تا نيروي کافي دراينجا داشته باشند تا قادرگردند امنيت را تامين نموده وباخطراتي مقابله نمايند که با تداوم فعاليتهاي تندروان وافراط گرايان مانند طالبان والقاعده به وجود مي آيند."

چني درماه فبروري سال 2007 ازافغانستان ديدارنمود واين درحالي بود که دراثر يک سوء قصد انتحاري درنزديک پايگاه بگرام 14 نفربه شمول يک سربازامريکايي ويک سربازکورياي جنوبي کشته شدند.

طالبان مي خواهند اراده کشورهاي ناتو را براي ادامه جنگ درافغانستان تضعيف نموده وآنها وادارسازد تا افغانستان را ترک بگويند.

کمک ايالات متحده امريکا به افغانستان تزلزل ناپذيراست

چني گفته است که تعهدات ايالات متحده امريکا نسبت به افغانستان " استوار وتزلزل ناپذير" است. اماهدف آنست که ارتش وپليس افغانستان با مرور زمان ، سهم بيشتري درتامين امنيت بگيرند.

کرزي که همراه با چني درکنفرانس مطبوعاتي منعقده درکاخ رياست جمهوري افغانستان که با شدت مورد حفاظت قرار دارد، شرکت نموده بود ؛ گفته است: " دوام اقامت ناتو درافغانستان بسياربسيار مهم است. ..همينکه ارتش ملي افغانستان قويترگردد، فشارومسووليت کمتري برنيروهاي امنيتي خارجي باقي خواهند ماند."

مبارزه عليه مواد مخدر وفساد مالي

کرزي وچني همچنان ازاقداماتي سخن به ميان آوردند که حکومت افغانستان بايد درمبارزه عليه فساد مالي واداري ومواد مخدر به راه بياندازد. درحالي که کشت مواد مخدر يک سوم اقتصاد کشور را تشکيل مي دهد، صنعت غيرقانوني ترياک مهمترين عامل فساد مالي را تشکيل مي دهد.

کرزي درمورد انتخاب مجددش چيزي نگفت

يک مقام بلند رتبه ايالات متحده امريکا گفته است که کرزي وچني همچنان درمورد انتخابات پارلماني ورياست جمهوري افغانستان درسال آينده ، واينکه چگونه پس از انتخابات پارلماني درپاکستان دوکشور درساحات تهديد مشترک طالبان باهم همکاري نمايند، مذاکره نموده اند.

بااينهم کرزي نگفته است که آيا مي خواهد خود را براي يک دورديگر رياست جمهوري درافغانستان نامزد سازد ويانه؟ کرزي اذعان داشته است که وي مي خواهد عليه ارثيه زعماي سياسي نيرومند درافغانستان باشد وشايد براي اين منظورمناسب آن باشد که وي براي يک دور ديگر خود را نامزد مقام رياست جمهوري نسازد.

آگهی