بازتاب بحث مذاکره با طالبان وسفرآقاي کرزي در روزنامه هاي کابل | افغانستان | DW | 05.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

بازتاب بحث مذاکره با طالبان وسفرآقاي کرزي در روزنامه هاي کابل

گفتگوي برخي از نمايندگان مجلس افغانستان با شمار از نمايندگان حزب اسلامي در مالديو وهمچنان بحث تلاش مذاکره با طالبان از سوي حکومت افغانستان اين روزها تيتر هاي کلان روزنامه ها را تشکيل مي دهند.

default

از نشست لندن تا کنون بحث مذاکره با طالبان يکي از بحث هاي عمده اي ارگ رياست جمهوري، محافل سياسي ورسانه هاي جمعي درافغانستان بوده است.

روزنامه هاي چاپ کابل نيز پيهم روي همين موضوعات، موضعگيري هاي گونه گوني داشته وبه نحوي نقش خودشان را خالي نگذاشته اند.

تيتر هاي نخست شماره روز پنجشنبه همه روزنامه هاي چاپ کابل حول محورهاي سفر کرزي به عربستان سعودي ومذاکره با طالبان وحکمتيار مي چرخند.

روزنامه غير دولتي افغانستان در تيترخبري کلاني از قول حزب اسلامي نوشته است؛ «شرايط ما براي مذاکره تغيير نکرده است».

خروج نيروهاي خارجي ازافغانستان يکي از شرايطي است که به قول اين روزنامه از سوي حزب اسلامي بارديگرمطرح شده است.

به قول روزنامه هاي چاپ کابل نشست مالديو از سوي سخنگوي حزب اسلامي رد شده است، روزنامه افغانستان نيز درخصوص واقعيت اين نشست ابراز ترديد کرده است.

به عقيده نويسنده سرمقاله روزنامه افغانستان اين که نشست مالديوحقيقت دارد يا ندارد حرف جدا است ولي آنچه حايز اهميت است اراده حکومت افغانستان به مذاکره با مخالفان مي باشد.

نويسنده مينگارد:

« انچه واضح است اينکه دولت افغانستان در پي مصالحه با طالبان وديگر گروه هاي مخالف خود است وبراي اين منظور رييس جمهور حامد کرزي به عربستان سعودي سفر کرده تا از ملک عبدالله بخواهد که براي آشتي ميان طرف هاي مخالف درافغانستان پا درمياني کند».

اما روزنامه غير دولتي ماندگار نسبت به بحث مذاکره با طالبان نگرش منفي ارايه مي کند، براساس مطالب منتشره دراين روزنامه مذاکره با طالبان بايد از يک اراده قوي ملي حمايت شود، زيرا اين مردم افغانستان هستند که تصميم مي گيرند با گروه مثل طالبان مذاکره کنند يا خير.

در سرمقاله ماندگار به تعبير طالبان ميانه وتندرو پرداخته شده است، به باور نويسنده طالبان تندرو يا بد آناني اند که هنوز از دايره حکومت افغانستان بيرون اند وطالبان ميانه رو يا خوب کساني اند که در کرسي هاي بالاي حکومت افغانستان تکيه زده اند. نويسنده ابراز عقيده کرده است:

« ديده مي شود که طرح مذاکره با طالبان چيزي ديگر نيست جزاين که طالبان خوب وميانه رو که شامل آقاي کرزي وچند تن ديگر مي شوند مي خواهند طالبان بد را که اکنون درمقابل طالبان خوب قرار گرفته اند متحد کنند».

وي درادامه اشاره نموده است که ملا عمر اين نکته را مي داند که رييس جمهورافغانستان نخواهد شد، ولي وي تحت فرمان کرزي والي بودن را قبول ندارد.

روزنامه 8 صبح نيز در عنوان سرمقاله اش آورده است « حکميار آشتي پذير نيست».

به قول سرمقاله 8 صبح، عربستان سعودي اعلام کرده است که تا زماني که طالبان از القاعده جدانشوند ميانجيگري نمي تواند، ايران هم عملاً از همکاري با روند صلح افغانستان کناره گيري مي کند ونقش پاکستان واستخبارات پاکستان نيز از قبل معلوم مي باشد که نمي خواهد درتامين صلح وثبات درافغانستان کاري کند.

نويسنده ابراز ترديد کرده است « بنا براين دقيقا روشن نيست که طرح آشتي با طالبان وحزب اسلامي، با کدام ابزار وامکانات درداخل وخارج از کشور مي تواند تطبيق شود».

روزنامه غير دولتي چراغ پيچيده ساختن صلح درافغانستان را به عهده سياست هاي انگلستان در افغانستان گذاشته است.

زيرا به به باور نويسنده سرمقاله چراغ تمام تلاش هاي انگليس ها بر محور طالباني کردن قدرت درافغانستان مي چرخند.

نويسنده اذعان نموده است که ديپلمات هاي انگليسي در مقاطع مختلف تلاش کرده اند تا طالبان را به قدرت برگردانند، ولي در برخي مواقع امريکا مانع اين کار شده است.

اين روزنامه هشدار داده است که « دموکراسي انگليسي، طالباني کردن افغانستان است».

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی