اگبرگنجي درراديو دويچه ويله ( صداي آلمان ) | مجله حقوق بشر | DW | 28.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

اگبرگنجي درراديو دويچه ويله ( صداي آلمان )

درحال حاضراگبرگنجي درپايان يک حبس شش ساله اش ، سفراروپايي اي دارد. ازروزدوشنبه بدين سو وي مهمان دويچه ويله ( صداي آلمان ) است. به روزسه شنبه 27 ماه جون وي سخنراني معلوماتي اي براي خبرنگاران دويچه ويله صداي آلمان ايراد نمود.

اکبرگنجی این ناراضی وژورنالیست پرده درایرانی ، یکی ازنامدارترین منتقدان رژیم اسلامی ایران است

اکبرگنجی این ناراضی وژورنالیست پرده درایرانی ، یکی ازنامدارترین منتقدان رژیم اسلامی ایران است

اگبرگنجي يک ناراضي ايراني ، يک ژورناليست پرده دروافشاگر ويکي ازسرشناس ترين منتقدان رژيم ايران است.

درحال حاضراگبرگنجي درپايان يک حبس شش ساله اش ، سفراروپايي اي دارد. ازروزدوشنبه بدين سو وي مهمان دويچه ويله ( صداي آلمان ) است. به روزسه شنبه 27 ماه جون وي سخنراني معلوماتي اي براي خبرنگاران دويچه ويله صداي آلمان ايراد نمود.

اگبرگنجي زماني منسوب به پاسداران انقلاب ايران بود که نقش بسيارعظيمي درسرنگوني رژيم شاه وبرپايي جمهوري اسلامي ايران داشتند.

امروزاگبرگنجي روزنامه نگاري که درميانه سالهاي چهل عمرش مي باشد، خواهان آن است تا اين " جمهوري اسلامي " با يک " دموکراسي واقعي " تعويض گردد تا بتواند آزاد عقيده وآزاديهاي اساسي ومدني مردم را تامين بکند.

گنجي مي داند که درمورد چه صحبت مي کند؛ ازاواسط دهه 90 گنجي درروزنامه اي که آن وقت انتشارمي داد ، ازجدايي دين ودولت حمايت نمود. اين امرموجب آن گرديد تامقامات، روزنامه اش را تعطيل بکنند. دوروزنامه ديگري که گنجي با آنها همکاري مي کرد، فرجامي بهترازاين نداشتند. پس ازآن که وي علي اکبرهاشمي رفسنجاني رئيس جمهوروقت کشوررا متهم ساخت که درقتل ناراضيان رژيم اسلامي دست داشته است، مورد خشم مستقيم قدرتمندان قرارگرفت.

بنابراين هنگامي که درسال 2000، گنجي ازکنفرانس ايران دربرلين به تهران برگشت ، زنداني گرديدوبه محاکمه کشانده شد.

پنج سال زندان که قسماً زندان انفرادي بوده است، همچنان اعتصاب غذايي دوامدارمانع آن نگرديد که وي افکارش را بسط وگسترش دهد.

طبعاً وي نمي تواند درايران دست به نشرات بزند، اما ازطريق انترنت ورسانه هاي خارجي مانند دويچه ويله ( صداي آلمان ) ، پيامش را به ايرانيان مي رساند.

پس ازآن که گنجي ازحبس رهاشد، به اروپا آمد ، درروزهاي دوشنبه وسه شنبه وي با خبرنگاران بخشهاي مختلف دويچه ويله ديدارهايي داشته است.

گنجي براين نظراست که گذارازيک مدافع جمهوري اسلامي به يک نقاد جدي آن ، کارغيرمعمولي نيست ؛ اومي گويد:

" معمولاً بين آنچه انقلابيون قبل ازانقلاب مي فهمند وآن چيزي که بعد از انقلاب نتيجه حاصل مي شود، يک شگاف عظيم وجود دارد. انقلابيون مي خواهند بهشت درست کنند، ولي به جاي آن جهنم درست مي کنند. هرانقلابي صادق که اين را ببيند، ازآن آرمان برمي گردد. با انقلاب نمي شود دموکراسي آورد."

جواناني که آن روزانقلاب کردند ، آزادي ودموکراسي مي خواستند، به جاي آن سرکوبي ودهشت به وجود آمد. بسياري ازآنان براين ملتفت شدند وبرکرده خود مايوس گرديدند.

آيا چنين روگرداني از رژيم موجب گرديد تا گنجي خاين پنداشته شود ويا اينکه اتهامات شخصي اش عليه رفسنجاني رئيس جمهوراسبق ايران موجب زنداني شدن وي گرديد؟

گنجي دراين ارتباط مي گويد:

" دولتهاي غيردموکراتيک ، دولتهاي پنهانکاراند، ما کاري که داريم دراين تاريک خانه ها نورمي تابانيم تا مردم ببيينند که درآنها چه مي گذرد. تمام برنامه ريزي ترور، قتلها، جنايتها، وزندان افگندنها درتاريک خانه ها صورت مي گيرد. فشار، فحشا وفقر، همه محصول همين پنهانکاري اند. ما باروشن کردن اين تاريکخانه ها مردم را با چهره کريه وزشت اين قدرت آشنامي کنيم . آنها هم بازنداني کردن ما ، با ترورما ، با سلاخي ما ازما انتقام مي گيرند. احساس مي کنند ؛ اگراين تک صداها ادامه پيدا بکنند، به يک رود وسپس به يک دريا تبديل مي شوند که اينها را محو مي کند."

درمورد اينکه تغييردرايران آيا ازطريق قانوني وسياسي – پارلمان – ممکن است؛ گنجي براين نظراست که به صداهاي اعتراضي مردم نبايد به بي اعتنايي نگريسته شود . اومي گويد:

"صداهاي زيادي وجود دارند ومن معتقدم که اين صداها بسيارموثراند."

طبعاً يک نظام ديکتاتوري به انتقاد کردن مجال نمي دهد، به همين دليل وي صدايش را بلند مي کند . ازنظروي با اين کاردست کم مي توان مردم رابه آزاديخواهي تشويق نمود.

"بسيار به اين گفتنها اعتقاد دارم وراهي جزاين نداريم که بگوئيم وپاي حرف مان بايستيم. دموکراسي خواهي ما با فلسفه بافي صرف پيش نخواهد رفت . ( براي اين کار) به شجاعت عملي ، جسارت ، ايستادگي ومقاومت ، وهم درکنارآن بصيرت نظري نيازداريم ."

گنجي بازهم مي خواهد به ايران برگردد، وي نمي خواهد زيرباراين برود که دوباره تهديد به زندان مي شود. گنجي مي گويد طبعاً چنين خطري وجود دارد؛ اما دراساس وي کارخلاف قانوني انجام نمي دهد، بلکه فقط ازآزاديهاي اساسي ومدني خود استفاده مي کند.

آگهی