اکسفام : عامل عمده ء وضع خراب امنیتی منازعات محلی است | افغانستان | DW | 28.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اکسفام : عامل عمده ء وضع خراب امنیتی منازعات محلی است

بنابر یک تحقیق موسسه امدادی اکسفام ، عامل عمده وضع خراب امنیتی درافغانستان منازعات محلی می باشد. دریک گزارش این موسسه که به روزپنجشنبه دربرلین انتشاریافته است؛ گفته می شود که مردم این کشورمناقشه روی منابع را عامل عمده وضع خراب امنیتی می دانند. برای این تحقیقش اکسفام 500 نفر را در6 ولایت افغانستان مورد پرسش قرار داده است.

بیشتر مردم افغانستان برای حل منازعات شان به بزرگان محلی مراجعه می کنند تا محاکم رسمی

بیشتر مردم افغانستان برای حل منازعات شان به بزرگان محلی مراجعه می کنند تا محاکم رسمی

پاول بندیکس ؛ مسئوول اکسفام بخش آلمان گفته است؛ عامل معضلات امنیتی تنها در شورشگری طالبان نهفته نیست. به اساس این مطالعه 50% مناقشات محلی ناشی ازمنازعه روی زمین می باشند که دراین جمله 43% مناقشات روی حقابه و 34% کشمکشهای خانوادگی می باشد.دراین همه پرسی طوری بوده است که امکان پرسشهای مختلف وپاسخهای متعدد مطرح بوده است.

منازعات به ویژه دربسیاری ازنقاط افغانستان به دلیل دستیاب شدن آسان سلاح ونفوذ افراط گرایان به سهولت به وخامت کشانده شده می توانسته اند.ازاینرو اکسفام خواهان برنامه جلوگیری ازخشونت درسطح محلی می باشد.بندیکس مسئوول اکسفام درآلمان می گوید: " تا اکنون جامعه بین المللی درافغانستان روی راه حلهای نظامی وابتکارات درسطح عالی سیاسی خود را متمرکزساخته بوده است."

مطابق به این تحقیق به صورت خاص افغانها برای حل معضلات شان به اقتدارهای سنتی مراجعه می کنند. 55% کسانی که مورد پرسش قرارگرفته اند گفته اند که برای حل معضلات شان به بزرگان مراجعه می کنند. صرفاً 12% گفته اند که یک محکمه رسمی را ترجیح می دهند.

آگهی