ايستگاه برق 220کيلووات مزارشريف گشايش يافت | افغانستان | DW | 02.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ايستگاه برق 220کيلووات مزارشريف گشايش يافت

ايستگاه برق220 کيلوات شهر مزارشريف امروزیکشبنه 11ماه اسد توسط محمد اسماعيل، وزيرانرژي وآب افغانستان و ورنرهانس لاوک، سفير کشورآلمان، طي مراسمي رسمي گشايش يافت وهمزمان سنگ تهداب يک ايستگاه برق ديگر برزمين گذاشته شدند.

محمد اسماعیل وزیرانرژی وآب افغانستان حین گشایش ایستگاه برق 220کیلووات مزارشریف

محمد اسماعیل وزیرانرژی وآب افغانستان حین گشایش ایستگاه برق 220کیلووات مزارشریف

ايستگاه برق 220 کيلوولت مزارشريف ،که جديدابه بهره برداري سپرده شده است داراي يک پايه ترانسفارمر بظرفيت 50 ميگاوات امپيرويک پايه ترانسفارمر220/20کيلوولت بظرفيت 16ميگاوات امپيراست. درکارساختمان اين ايستگاه برق مجموعاً 22.5ميليون يورو هزينه شده است. هزينه آن ازطرف کشورجمهوري فدرال آلمان تمويل شده است.

ورنرهانس لاوک، سفيرآلمان در افغاانستان

ورنرهانس لاوک، سفيرآلمان در افغاانستان

عطامحمد نور،والي بلخ، درمراسم افتتاح اين ايستگاه برق، کمک هاي کشورآلمان به افغانستان را به عنوان کمک هاي اساسي ياد کرد که بگفته اواکثراً دربخش زيربناها صورت گرفته است.

نورگفت: "کارهايي راکه دوستان آلماني ما مي کنند، من درحضور سفيراين کشورسپاسگزاري مي کنم زيرا کشورجرمني هميشه در راستاي زيربناها وزير ساخت ها سرمايه گذاري کردند. مثلاً خط رنوي ميدان هوايي مزارشريف ،ساخت ايستگاه برق به ظرفيت 50 ميگاوات وامروزشاهد سنگ تهداب يک ايستگاه برق ديگر هستيم که از طرف آلمان تمويل مي گردد."

آقاي نورهمچنان گفت: "دهها ميليون دالر به نام کمک به افغانستان صورت گرفته است،اگر اين پول ها در جهت زيرساخت ها وزير بناهاي اقتصادي به مصرف مي رسيد امروزمردم ما شاهد يک اقتصاد پيشرفته مي بودند، اما اين پول ها به اصطلاح از دروازه داخل واز کلکين خارج مي گردد."

ایستگاه برق مزارشریف

ایستگاه برق مزارشریف

ورنرهانس لاوک، سفيرآلمان در افغاانستان که در مراسم گشايش ايستگاه برق 50ميگاوات مزارشريف حضورداشت، طي سخناني نقش انرژي برق را درپيشرفت جامعه، اساسي يادکرده گفت:" تامين ناکافي انرژي برق تگناي اساسي را براي انکشاف اقتصادي ورشد اجتماعي باعث مي شود، بهبود تامين انرژي در افغانستان يک شرط اساسي براي روند انکشاف اقتصادي واجتماعي بوده ويک نقش بارز را درثبات سياسي بازي مي نمايد."

با فعال شدن ايستگاه برق جديد، شهر مزارشريف داراي 66 ميگاوات برق شده است.

براساس گفته وزيرانرژي برق، باتکميل شدن کارايستگاه برق 50 ميگاوات ديگر که سنگ تهداب آن گذاشته شد، درماه سنبله سال آينده شهر مزارشريف 116ميگاوات برق حواهد داشت.

درکار ساخت اين ايستگاه برق 2ميليون هشت هزار دالر هزينه ميگردد، که توسط کشورآلمان تمويل مي شود.

محمداسماعيل، وزيرانرژي وبرق، چالش هاي اساسي در برابراين وزارت را نا امني ها در برخي ازمناطق کشوروعدم کمک هاي جهاني دراين رابطه عنوان کرد.

آقاي اسماعيل گفت: درسال آينده 50 درصد باشندگان مزار شريف از نوربرق مستفيد خواهندشد.

وزيرانرژوي وبرق کشورگفت: اکثر ولاياتي که درمسيربرق وارداتي ازبيکستان ازبندرحيرتان الي کابل قرار دارند ازاين برق مستفيد شده وخواهندشد.

نبي اثير، مزارشريف

ويراستار: ياسر

آگهی