ايران قرار داد تبادله يورانيم را امضا کرد | آلمان و جهان | DW | 17.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ايران قرار داد تبادله يورانيم را امضا کرد

ايران در رابطه با برنامه اتمي اش براي يک سازش آمادگي نشان داده و به غني سازي يورانيم در خارج از کشورش، توافق کرده است.

منوچهرمتکی قرار داد تبادله یورانیم درترکیه درحضور رئیس جمهور ترکیه، محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور برازیل وهمتایان ترکی وبرازیلی اش امضا می کند

منوچهرمتکی وزیر خارجه ایران قرار داد تبادله یورانیم درترکیه را درحضور رئیس جمهور ترکیه، محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور برازیل وهمتایان ترکی وبرازیلی اش امضا می کند

جمهوري اسلامي ايران بروز دوشنبه، ضمن يک قرار داد با ترکيه و برازيل اظهار آماده گي نمود،تا يورانيم غني سازي شدۀ ضعيف را در ترکيه با ميله هاي سوخت اتومي تعويض کند.برازيل و ترکيه اعضاي غيردائمي شوراي امنيت ملل متحد ميباشند،که مذاکرات متوقف شده را در مورد يک پيشنهاد سازشي، در مورد انتقال يورانيم براي غني سازي بخارج،آغاز کرده اند.ابتکار اين دوکشور منحيث آخرين تلاش ميانجيگري،قبل از آنکه ملل متحد تحريمات خويش را عليه ايران تشديد نمايد،صورت گرفته است.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران اعضاي دايمي شوراي امنيت ملل متحد و آلمان را فراخواند،تا مذاکرات در مورد برنامه اتمي مورد مناقشه را دوباره آغاز کنند. احمدي نژاد علاوه کرده استکه بعد از امضاي اين قرارداد،زمان مذاکرتي رسيده است،که بر پايۀ صداقت،عدالت و احترام متقابل استوار باشد.

احمد داوود ا گلو، وزير خارجۀ ترکيه اظهار داشت،که با اين موافقت،تحريمات جديد عليه ايران ديگر مدار اعتبار نخواهد بود.توافقنامۀ مذکور در تهران به امضاء رسيد.

قرار است مجموعاً 1.200 کيلوگرام يورانيم غني ساخته شدۀ ضعيف، در برابر يورانيم غني شدۀ قوي جهت تحقيقات طبي مبادله گردد.ايران توافق کرده است،که تحويل دهي آن در خاک ترکيه صورت بگيرد.تابحال جمهوري اسلامي ايران خواهان تبادلۀ آن در کشور خودش بود.

پيشنهاد سازشي ملل متحد حاوي آن ميباشد،که ايران يورانيم غني شدۀ ضعيف را خودش توليد نکرده،بلکه آنرا بخارج ارسال نمايد.در برابر آن قرار است،اين کشور ميله هاي سوخت اتمي را بخاطر دستگاهي بدست بياورد،که مواد کيميايي جهت تداوي بيماري سرطان را توليد مي کند.بدينوسيله قرار است نظارت بين المللي بالاي بکاربرد يورانيم تأمين گردد.

البته کشور ايران با اين سازش در ماه اکتوبر سال گذشته اساساً موافقت نموده بود،ولي قيد وشرط هاي را در ميان گذاشت،که از جانب شرکاي مذاکرات غير قابل پذيرش نبوده و رد شده اند. يکي از جملۀ خواسته ها،تبادله يورانيم بجاي خارج، درخود ايران بوده است.

حکومت ايران مورد سؤظن قرار داردکه تحت نام استفادۀ غيرنظامي از برنامه اتمي،جهت بدست آوردن سلاح اتمي سعي مينمايد.ايران پنجمين کشور بزرگ صادر کنندۀ نفت جهان،اتهامات مذکور را رد کرده است.

رويتر/ حسين انوش

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی