ايران باز تصميم به اخراج مهاجران افغان گرفته است | افغانستان | DW | 10.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ايران باز تصميم به اخراج مهاجران افغان گرفته است

کارشناسان براين باوراند که تهران با مطرح نمودن مسئله مهاجران ، وسيله ء فشاري عليه حکومت افغانستان وبه همين ترتيب عليه حاميان اين حکومت درواشنگتن به دست آورده است.ايران به اين شکل هميشه خاطرنشان مي کند که اگرخواسته باشد مي تواند برمشکلات افغانستان بيفزايد.

یک زن مهاجر افغان دربلوچستان ایران

یک زن مهاجر افغان دربلوچستان ایران

برگشت يکباره صدها هزار مهاجر مي تواند بي ثباتي ونا امني درافغانستان را افزايش بدهد ونارضايتي ازحکومت حامد کرزي رابيشتر بسازد.حکومت ايران اعلام نموده است که پس ازپايان زمستان ، اخراج دست کم دومليون مهاجرغيرقانوني افغان ازاين کشور آغاز خواهد يافت.

حالا زمستان سرد وشديد افغانستان رو به پايان است، زمستاني که جان صدها انسان را گرفته وهنوز هم دربسياري نقاط کشور زندگي را براي باشندگان اين مناطق تلخ گردانيده است.البته قابل ياد آوري است که بخش اعظم قربانيان زمستان سرد امسال افغانستان را انسانهايي تشکيل مي دادند ويا مي دهند که بعد ازسالها زندگي درمهاجرت درکشورهاي همسايه افغانستان چون پاکستان وايران دوباره به وطن شان برگشت نموده اند. حکومت افغانستان که تا به حال ارکمکهاي اساسي براي عودت کنندگان عاجزبوده است، حالا با يک مشکل بس بزرگترروبه رو مي باشد.

مقامات رسمي ايران اعلام نموده اند که با آب شدن برفهاي زمستان وبهترشدن هوا؛ برنامه هاي اخراج پناهندگان افغاني را دوباره روي دست خواهند گرفت. حکومت ايران گفته است که ما تا به حال صبرنموديم ونخواستيم که افغانها را درماههاي سرد زمستان مجبوربه ترک ايران بسازيم، اما حالا شرايط تغيير نموده است.

دراين ميان عبدالقادراحدي معين وزارت مهاجران وعودت کنندگان افغانستان با صراحت ابراز مي نمايد که: حکومت افغانستان توانايي کمک به صدها هزار انسان را که دريکدم درشهرهاي اين کشور سرازيرمي شوند؛ ندارد.

البته جانب ايراني تنها ازدست کم يک مليون مهاجر قانوني درايران صحبت نمي کند، بلکه طوري که سعيد قمي يک تن ازمسئوولان اداره مهاجران درايران توضيح مي دهد:" دست کم سه مليون افغاني که به شکل غيرقانوني درايران زندگي مي کنند، خلاف قانون عمل کرده اند وبنابراين هرچه زود ترازکشورمان اخراج خواهند شد."

به گفته قمي ، ايران راه ديگري جز اخراج مهاجران غيرقانوني ازاين کشور ندارد.اين کاري است که تا کنون ايران بار بار با مهاجران افغاني انجام داده است.تنها درهمين سال روان خورشيدي ؛ هزاران افغان به صورت اجباري ازايران اخراج گرديده اند. اين افغانها بعدازبرگشت به کشورشان نيز به زندگي بهتر دست نيافته اند.

حکومت افغانستان که اصولاً ازبي برنامگي رنج مي برد، تا کنون قادر به جذب عودت کنندگان به جامعه نشده است.دوکتوررنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه افغانستان واضحاً ازعدم توانايي حکومت براي کمک به عودت کنندگان سخن مي گويد.

بنابرگزارش سازمان ملل متحد دست کم سه صدوشصت هزارمهاجر افغاني طي 12 ماه گذشته ازايران دوباره به افغانستان برگشته اند. اين سه صد وشصت هزارنفر درقدم اول به نان، خانه وکار ضرورت دارند. حالا پرسش اساسي دراين است که وضع درافغانستان به چه شکل خواهد بود؟

داکترسپنتا درمورد اينکه هرگاه ايران واقعاً دست کم دومليون افغان مهاجر را به يکبارگي ازاين کشور اخراج بکند، چنين مي گويد:" اخراج يکبارگي مهاجران افغاني ازايران به معني مشکل بزرگ براي امنيت وثبات درکشورخواهد بود."

اما آيا مسئوولان امورد درتهران توجه به مشکلات مهاجران وحکومت افغانستان خواهد نمود؟ پاسخ به اين پرسش شايد خيلي ساده باشد؛ کارشناسان براين باوراند که تهران با مطرح نمودن مسئله مهاجران ، وسيله ء فشاري عليه حکومت افغانستان وبه همين ترتيب عليه حاميان اين حکومت درواشنگتن به دست آورده است.ايران به اين شکل هميشه خاطرنشان مي کند که اگرخواسته باشد مي تواند برمشکلات افغانستان بيفزايد. البته تهران به يک مطلب ديگر نيز پي برده است وآن اينکه امريکا درحال حاضر توانايي بازکردن يک جبهه جديد ديگررا درآسياي ميانه وخاورنزديک ندارد. بنابراين ابتکارعمل دراين قضيه دردست ايران قرار دارد.

به هرحال قرباني اينهمه بازيهاي سياسي بازهم مهاجران افغان خواهند بود که از30 سال بدينسو سرنوشت بهترازاين نداشته اند.

آگهی