ايالات متحده امريکا درمصارف نظامي اش ريکارد جديدي قايم نموده است | آلمان و جهان | DW | 12.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ايالات متحده امريکا درمصارف نظامي اش ريکارد جديدي قايم نموده است

" جنگ عليه هراس افگني " که توسط ايالات متحده امريکا اعلام شده است ، مصارف نظامي را درسطح جهان به ريکارد بلند جديدي رسانده است.

تا سال 2004 این سلاحها دراختیارمخالفان حکومت برازیل قرارداشت

تا سال 2004 این سلاحها دراختیارمخالفان حکومت برازیل قرارداشت

موسسه بين المللي تحقيقات صلح درستوکهولم درگزارش امسالش اعلام نموده است که درسال گذشته حدود 900 مليارد يورو به خاطر مقاصد نظامي مصرف شده است . اين به معناي آن آنست که مصارف سرانه باشندگان جهان براي تسليحات 137 يورو بوده است . اين مبلغ 3.5% نسبت سال گذشته بيشترمي باشد. درده سال گذشته مصارف نظامي درجهان 37% افزايش يافته است.

ايالات متحده امريکا درسال گذشته 396.2 مليارد يورو را براي مقاصد نظامي مصرف نموده است واين تقريباً نصف مصارف نظامي همه جهان مي باشد. چين با مصرف 37.1 مليارد يورو براي مقاصد نظامي، براي نخستين بارازجاپان که درآسيا بيشترين مصارف نظامي را داشت ، پيشي گرفته است.

درگزارش موسسه بين المللي تحقيقات صلح درستوکهولم آمده است که تجارت بين المللي اسلحه ازسال 2002 بدينسو 50 % افزايش يافته است.بازهم دراين رابطه بزرگترين صادرکنندگان تسليحات ايالات متحده امريکا وروسيه مي باشند. آلمان بين سالهاي 2002-2006 با صدورتسليحات به ارزش 6.9 مليارد يورو مقام سوم را به دست آورده وازفرانسه پيشي گرفته است.

تنها درسال گذشته آلمان به ارزش 3.9 مليارد دالرسلاح صادرنموده است که اين به مقايسه سال 2005 که صادرات اسلحه 1.5 مليارد دالربوده است؛ دوچند مي باشد. زيمون وزي مان ، کارشناس تسليحات موسسه بين المللي تحقيقات صلح در ستوکهولم مي گويد که ايالات متحده امريکا واتحاديه اروپا هنوزهم مقاديرهنگفت سلاح به منطقه خاورنزديک مي فرستند.

درسال 2006 چين وهند بزرگترين خريداران تسليحات بوده اند وبه ويژه اين تسليحات را ازروسيه خريداري کرده اند. اتحاديه اروپا 30% سهم تسليحات را دارد وبدين ترتيب مانند ايالات متحده امريکا وروسيه سهم بزرگي دربازارتسليحات دارد.

شمارجنگها مانند سال 2005 هفده جنگ بوده وکدام تغييري درآن به وجود نيامده است. هيچ يک ازاين جنگها بين دولتها صورت نگرفته اند. خانم ايکا ترينا شتيپانوا کارشناس موسسه بين المللي تحقيقات صلح ستوکهولم براين نظراست که :" درحاليکه درآغاز قرن بيستم اکثراشکال خشونتهاي مسلحانه سياسي يا به کلي ازبين رفته اند ويا اينکه ثبات برقرارشده است؛ اما هراس افگني به طورقابل ملاحظه اي افزايش يافته است.". جنگهاي امروزين مانند جنگهاي افغانستان ، خاورنزديک وسوماليا ، بيانگر خصلت فراملي اين جنگها مي باشند.