ايالات متحده امريکا بزرگترين فروشنده اسلحه درجهان است | آلمان و جهان | DW | 01.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ايالات متحده امريکا بزرگترين فروشنده اسلحه درجهان است

يک گزارش کانگرس ايالات متحده امريکا حاکي ازآن است که درسال گذشته ايالات متحده امريکا با اختصاص دادن 42% بازارفروش اسلحه به خود، بازهم مقام رهبري کننده خود را درساحه فروش تسليحات حفظ نموده است.

کلاشینکوفهایی که جنگجویان سومالیا را تسلیح می کنند

کلاشینکوفهایی که جنگجویان سومالیا را تسلیح می کنند

بخش تحقيقات کانگرس ايالات متحده امريکا ؛ درگزارش سالانه خود متذکرشده است که :اما درمجموع حجم فروش تسليحات درسال گذشته 13 % کاهش يافته است واين ضربه اي است برفرانسه وسايرکشورهاي فروشنده سلاح دراروپاي غربي ، زيرا آنها با رقابت جدي اي ازآنسوي اوقيانوس مواجه مي باشند.

ايالات متحده امريکا با انتقال اسلحه به ارزش 16.9 مليارد دالر، درحقيقت 41.9% صادرات اسلحه جهاني را به خود اختصاص داده ومقام اول را به دست آورده است . فروش مجموعي اسلحه امريکا درسال 2006 ؛ نسبت به سال 2005 مسيحي 3.4 مليارد دالربيشتربوده است.

روسيه 1.2 مليارد دالرنسبت به سال 2005 سلاح بيشتري صادرکرده است و حجم مجموعي سلاح صادرشده ازروسيه 8.7 مليارد دالر بوده و 21.6 % بازارجهاني فروش اسلحه را تشکيل مي دهد.

بريتانيا مقام سوم را حاصل نموده است اما افزايش فروش اسلحه اش صرف 200 مليون دالر بوده است. اين کشور به ارزش 3.1 مليارد دالرسلاح فروخته است . يعني کمترازيک پنجم فروش اسلحه امريکا درعين سال بوده است.

همه مي گويند که ايالات متحده امريکا ، روسيه وبريتانيا درسال گذشته 71% صادرات سلاح را به خود اختصاص داده بودند.

درسال 2006 حجم عمومي صادرات اسلحه نسبت به سال 2005 کمتربوده است درسال 2005 به ارزش 46.3 مليارد دالراسلحه فروخته شده بود ، درحالي که درسال 2006 40.3 مليارد دالربوده است.

ازاين کاهش فروش اسلحه کشورهاي اروپاي غربي به شدت متضررشده اند. حجم صادرات چهارکشوراصلي تهيه کننده اسلحه دراروپا غربي – فرانسه ، بريتانيا، آلمان وايتاليا، نصف گرديده است ، يعني از 10.9 مليارد دالردرسال 2005 به 5.5 مليارد دالردرسال 2006 رسيده است. درعين زمان سهم فروش کشورهاي اروپايي دربازاراسلحه کاهش يافته است واز 24.4% به 19.1% رسيده است.

ريچارد گريميت کارشناس دفاع ملي که درعين زمان مولف اصلي اين گزارش مي باشد گفته است که افزايش رقابت ازجانب ايالات متحده امريکا دليل عمده افول سهم کشورهاي اروپاي غربي درساحه تجارت اسلحه مي باشد. او براين نظراست که : " تقاضا براي سلاحهاي امريکايي درسطح جهاني ازجانب مناطق گسترده اي صورت مي گيرد که درآنجاها قبلاً مباشران جا افتاده اي وجود دارند. واين امرانعقاد قراردادهاي دوامدار جديد وبزرگ فروش اسلحه را با کشورهاي درحال توسعه؛ براي هريک ازکشورهاي اروپاي غربي دشوارمي گرداند."

گريميت همچنان افزوده است که تغييرات عمده درعلايق سياسي واقتصادي بعد ازپايان جنگ سرد نيز برفروش اسلحه درسطح بين المللي تاثيرگذاشته است. وي مدعي شده است که درجريان جنگ سرد دليل فروش اسلحه براي ايالات متحده امريکا ؛ تهيه سلاح براي دولتهاي دوست بوده است. " اما امروزانگيزه بيشتراقتصادي است تا سياست خارجي ويا امنيت ملي ."

اما فکرمي شود جنگها درعراق وافغانستان ورقابتهاي عنعنوي بين هند پاکستان ، مسابقات تسليحاتي منطقوي را مشتعل ترساخته است.

پاکستان که يکي ازشرکاي عمده ايالات متحده امريکا درجنگ ضد ترورمي باشد؛ درسال گذشته دربين همه کشورهاي درحال توسعه مقام اول را درخريداري اسلحه کسب نموده است. گزارش بخش تحقيقاتي کانگرس امريکا مي گويد : پاکستان به ارزش 5.1 مليارد دالراسلحه خريداري نموده است. هند با خريداري 3.5 مليارد دالراسلحه مقام دوم را کمايي نموده است. درحاليکه عربستان سعودي همسايه خشمگين عراق وايران با خريداري 3.2 مليارد دالراسلحه مقام سوم را دارد.

ايالات متحده امريکا درپهلوي سايراسلحه به پاکستان 36 فروند هواپيماي جنگي نوع پيشرفته " اف – 16 " را نيز به فروش خواهد رساند که ارزش مجموعي آن 1.4 مليارد دالر بوده وهمراه با انواع موشکها وبمبها مي باشند که ارزش مجموعي آنها بيشتراز640 مليون دالرمي گردد. همچنان نوع پيشرفته وخود کارخمپاره اندازه که ارزش آن 52 مليون دالرمي شود ، شامل اين معامله مي باشد.

درگزارش گفته مي شود که ارتش عربستان سعودي با فروش هلي کوپترهاي اپاچي نوع " اي اچ- 64 اي " که قميت آن به 340 مليون دالربالغ مي گردد وتهيه سيستم مخابرات نظامي جديد، مدرنيزه مي گردد.

علاوه براين امارات متحده عربي نيز ازايالات متحده امريکا ، با خريداري موشکهاي " سي سپيرو" که ازکشتي به هوا شليک مي گردند، يک معالمه 106 مليون دالري را با ايالات متحده امريکا انجام مي دهد.

آگهی