اوباما چه طرحي براي افغانستان دارد | افغانستان | DW | 19.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اوباما چه طرحي براي افغانستان دارد

باراک اوباما امروز به صورت غيرمترقبه به افغانستان مواصلت کرد. او درفصل سفرتبليغاتي انتخاباتي درمناطق جنگزده جهان مدعي است که حامل ستراتژي نوي براي افغانستان مي باشد.

اوباما امروز به میدان هوایی بگرام مواصلت کرد

اوباما امروز به میدان هوایی بگرام مواصلت کرد

اوباما، مي گويد، جبهه واقعي " جنگ عليه ترور" والقاعده درافغانستان است . وي مي افزايد که ضرورت به منابع بيشتري براي پيشبرد اين جنگ وجود دارد.

وي گفته است: " رئيس جمهور بوش در اشتباه بوده است. کساني که دريازدهم سپتمبر سال 2001 برما حمله کردند، درافغانستان بودند، نه درعراق ".

نکاتي درمورد طرح اوباما براي افغانستان

اوباما ونيروهاي جنگي

درمورد نيروهاي نظامي براي افغانستان ، اوباما درنظر دارد تا دست کم دو لواي جنگي ديگر را که شمار شان به ده هزار نفر بالغ گردد، ازعراق به افغانستان منتقل سازد، زيرا درافغانستان شبه نظاميان طالب دوباره خود را سازماندهي کرده اند.

وي همچنان علاوه کرده است که تاکيد بيشتر بايد برآموزش وتجهيز ارتش وپليس افغانستان صورت گيرد. اوباما همچنان تقاضا دارد تا اروپا وناتو دراين زمينه جد وجهد بيشتري به خرج بدهند.

اوباما وپاکستان

اوباما، اخطار داده است که هرگاه پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان نتواند عليه جنگجويان درمناطق قبايلي مرزي اقدام بکند، وي به سربازان امريکايي دستور مي دهد تا عليه القاعده دردرون پاکستان حمله بکنند.

اوباما درماه اگست سال 2007 گفته است:" هرگاه ما درمورد اهداف بسيارمهم تروريستان اطلاعاتي داشته باشيم که ايجاب عمل کردن را بکند و رئيس جمهور مشرف نخواهد اين کار را انجام بدهد، ما خودمان بدان اقدام خواهيم ورزيد".

وي همچنان درخواست نموده است تا ايالات متحده امريکا جهت بستن اردوگاه هاي آموزشي جنگجويان، خلع يد جنگجويان خارجي و جلوگيري ازحملات طالبان ازخاک پاکستان به افغانستان ، صدها مليون دالر کمک نظامي به پاکستان نمايد.

ازنگاه اوباما ، بايد همچنان وجوه پولي اي براي کساني که دراين مناطق بي قانون مرزي زندگي مي کنند تهيه شود تا درمقابل فقر وبي نوايي ازآنها حمايت گردد.

اوباما گفته است: مي بايست براي رئيس جمهور بوش وسناتور مک کين روشن شده باشد که جبهه مرکزي درجنگ عليه تروريسم ، عراق نيست وهرگز نبوده است. اوباما گفته است :" القاعده پايگاه گسترده اي درپاکستان دارد که احتمالاً دورتراز پناهگاه قبلي آنها درافغاستان نيست".

اوباما وحکومت افغانستان

ازنظر اوباما بايد حکومت افغانستان مجبورگردانيده شود که اجراات بهتري بکند وايالات متحده امريکا وجامعه بين المللي بايد ازاين حکومت درمبارزه عليه فساد اداري حمايت بکنند، وکمکهايي را به اين حکومت اختصاص بدهند، تا نظم وقانون را دراين کشور برقراربسازد.

اوباما وآينده افغانستان

اوباما درماه اگست گفته است:" ما اشتباهات گذشته را که بعد ازبيرون رفتن شوريها روي مان را برگردانديم ، تکرار نخواهيم کرد.

اوباما وکمکها

اوباما تقاضاي يک مليارد دالر کمک به پروژه هاي محلي کرده است که اين شامل کمک به کشاورزان خشخاش وتامين معيشيت جانشين براي آنها است. اوباما گفته است :" راه حل افغانستان صرفاً نظامي نيست، بلکه همچنان راه حلي است اقتصادي وسياسي ".

آگهی