اوباما ودوران جديد درسياست امريکا | آلمان و جهان | DW | 21.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما ودوران جديد درسياست امريکا

سخنراني ديروز بارک اوباما رييس جمهورامريکا درمراسم اداي سوگند وفاداري اش، جهان را معتقد ساخته است که با نماينده يک نسل جديد سياستمداران درايالات متحده امريکا وانديشه هاي تازه آنها در روابط بين المللي سروکار دارد.

ايالات متحده امريکا کشوري که زماني درآنجا برده داري نيز رواج داشت، براي اولين بار در تاريخ 200 ساله اش،داراي يک رييس جمهور افريقايي تبار شده است

ايالات متحده امريکا کشوري که زماني درآنجا برده داري نيز رواج داشت، براي اولين بار در تاريخ 200 ساله اش،داراي يک رييس جمهور افريقايي تبار شده است

ايالات متحده امريکا کشوري که زماني درآنجا برده داري نيز رواج داشت، براي اولين بار در تاريخ 200 ساله اش،داراي يک رييس جمهور افريقايي تبار شده است. بر زينه هاي کاپيتول که آن نيز زماني بوسيلۀ برده ها ساخته شده بود، اوباما دست چپ خويش را روي انجيل سلف خويش ابراهم لينکلن گذاشته و دست راست را بالا نموده و چنين سوگند وفاداري ياد نمود:

"من بارک حسين اوباما، رسما سوگند ياد مينمايم که من وظيفۀ رياست جمهوري ايالات متحدۀ امريکا رابا صداقت به جا مي آورم و از ارزش هاي واقعي قانون اساسي با کمال نيرو، محافظت و دفاع خواهم نمود. به کمک خداوند."

شور وشعف دو ميليون جمعيت در اين جايگاه ملي در واشنتگتن توصيف ناپذير بود. اوباما هميشه اظهار داشته است که من به کمک همۀ امريکايي ها نياز دارم تا اين کشور را از بحران عميق بيرون کشم. رييس جمهور تازه در بيانيه اش بعداً واضح ساخت که او مي خواهد برعکس رييس جمهور ماقبلش جورج بوش، طور ديگر حکومت کند، بوش را متهم مي کنند که ايالات متحده امريکا را چند پارچه ساخته است: "دراين روز ما گر هم آمده ايم، زيرا ما بجاي ترس، اميد را انتخاب نموده ايم وبجاي منازعه و چند پارچگي، وحدت را. در اين روز ما پايان دشمني هاي حقير و وعده هاي دروغين و ملامت ساختن هاي متقابل و باور هاي تنگ نظرانه را اعلام مينماييم که مدت زيادي سياست ما را به اختناق کشيد."

مطالب مرتبط