اوباما:″امنيت کل جهان درخطراست″ | افغانستان | DW | 02.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

اوباما:"امنيت کل جهان درخطراست"

بارک اوباما، رييس جمهورامريکا پس ازمطالعه اوضاع افغانستان وگفتگوبا مشاورانش، راهبرد جديدش درقبال افغانستان را با مبارزه جدي وفرستادن سربازان بيشتربه اين کشوراعلام کرد.

بارک اوباما، رییس جمهورامریکا

بارک اوباما، رییس جمهورامریکا

اوباما درسخنراني اش دراکادمي نظامي ويست پوينت، شام گذشته ضمن تاکيد برمبارزه دربرابرالقاعده وطالبان حالا "مابايد براي پايان موفقيت آميزاين جنگ درکنارهم قرارگيريم چون امنيت همه متحدان ما وامنيت کل جهان درخطراست."

اوگفت: 30هزارسربازاضافي را که من امشب آنرا اعلام مي کنم دربخش نخست سال 2010 به افغانستان انتقال خواهند يافت.

اوباما گفت من اين تصميم را بخاطرگرفتم که به باورما امنيت ما ازافغانستان وپاکستان توسط آموزش هاي خشونت آميز افراط گرايي درمخاطره است.

کاخ سفید ازاين منطقه به قلب جهاني افراطي گرايي که القاعده آن را رهبري مي کندیاد کرده است.

اوباما ده هفته روي راهبرجديدش بررسي وغورنموده است.

با اين حال رييس جمهورامريکا تاکيد کرد که پايان ماموريت ما باز نخواهد بود وبه پايان خواهدرسيد. براساس برنامه ريزي اوراهبرجديدش پس از18 ماه اين سربازان برخواهندگشت.

اوباما گفته است همانطوري که ما درعراق عمل کرديم جابجاي ما درافغانستان نيزبامسووليت خواهدبود.

اما اوباما خاطرنشان کرد که سربازان اضافي به نيروهاي افغانستان درگرفتن امورامنيتي واستقرارشان کمک خواهد کرد.

اوباما با اشاره به برگشت دوباره طالبان گفت: افغانستان ازدست نرفته ولي براي چند سال عقب رفته است.

اوباما همزمان ازمتحدانش نيزبراي حمايت ازراهبرد جديدخواست که نيروهاش شان را افزايش بدهند.

گوردون براون نخست وزيربريتانيا، امروزپنجشنبه دراعلاميه رسمي دولت حمايتش ازاستراتيژي اوباما را اعلام نمود. بريتانيا نيزاعلام نموده است که 500 سربازديگربه افغانستان بفرستد.

آژانس ها/یاسر

ویراستار: شامل

آگهی