انرژی وآب واختلافات مرزی موضوع اصلی سفربان کی مون به دوشنبه شهر | آلمان و جهان | DW | 06.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

انرژی وآب واختلافات مرزی موضوع اصلی سفربان کی مون به دوشنبه شهر

بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، درادامه سفرش به کشورهاي آسيايي مرکزي براي گفت وگو درباره اختلاف نظرهاي مرزي ميان تاجيکستان وازبکستان، وارد شهردوشنبه، پايتخت جمهوري تاجيکستان، شد.

بانی کی مون در ترکمنستان

بانی کی مون در ترکمنستان

دبيرکل سازمان ملل متحد درشهردوشنبه با امام علي رحمان، رييس جمهوري تاجيکستان ديدار وگفت وگوکرد. دراين ديدارهمکاري هاي اين سازمان به تاجيکستان موردبررسي قرارگرفت.

همچنان دراين ملاقات مسايل امنيت، وضع حقوق بشردرتاجيکستان،استفاده از منابع آب وانرژي ومسايل محيط زيست درمنطقه محوراساسي گفت وگوي جانب ها قرارداشت.

درملاقات آقاي رحمان وبان کي مون مسايل استفاده ازذخايرآب درمنطقه واختلافات ازبکستان وتاجيکستان دررابطه به طرح هاي انرژي اين کشورنيزموردبررسي قرارگرفت.

همچنان آقاي رحمان بان کي مون را به فعاليت مرکزماين پاکي کشورش آشنا ساخت.

زيرا درپي ماين گذاري برخي ازمناطق مرزي دوکشورتوسط نيروهاي مرزي ازبکستان ده هاتن ازشهروندان غيرنظامي تاجيکستان زخمي وياکشته شده اند.

اين درحاليست که کارشناسان امورسياسي همکاري هاي تاجيکستان وسازمان ملل متحد را درزمينه حل مشکلات مرزي با ازبکستان واستفاده ازذخاير آبي درمنطقه مؤثرندانسته اند.

علاالدين شراف الدين، کارشناس مسايل اقتصادي، به اين باوراست که تلاش هاي تاجيکستان درزمينه جلب همکاري هاي سازمان ملل متحد براي بهبودي شرايط زيست دراين کشورآنچنان قابل ملاحظه نبوده است. به گفته او" اين ديدارهاکه درسطح بالاصورت مي گيردبايدحلال مشکلات کشورهاي منطقه باشد".

جانب تاجيکستان اميدوار است که سازمان ملل متحد از اقدامات اين کشوردرمورد تقسيم ذخايرآب وانرژي درمنطقه پشتباني خواهدکرد، اما کارشناسان امورسياسي به اين باورند که سازمان ملل متحد درحلقه کشورهاي ابرقدرت قرارداشته ويک سازمان درواقع مستقل نيست.

رشيدغني عبدالله تحليلگرامورسياسي مي گويد: ساختارهاي سازمان ملل متحد به اصلاحات جدي نيازمنداست . اومي گويد: "انتقادکردن آقاي بان کي مون براي فعاليت هاي سازمان ملل متحدبي نتيجه است".

قراراست دبيرکل سازمان ملل متحدامروزازساختمان هاي نيروگاه آبي بويژه نيروگاه آبي راغون درتاجيکستان ديدن نمايد.

بان کي مون بعدازختم برنامه سفرش ازجمهوري قرغزستان به چهارم ماه روان وارد جمهوري ازبکستان شده ودرشهرتاشکند با آقاي اسلام کريموف رييس جمهوري آن کشورملاقات کرد.

گفته مي شود مقامات دولتي ازبکستان بان کي مون را با وضع رقت باردر ياچه اورال آشنا ساختند.

به باورکازشناسان سياسي، هدف ازبکستان ازآشنا ساختن اين مقام بلندپايه سازمان ملل متحدازوضع درياچه اورال درواقع جلب توجه اين سازمان به پيامدهاي محيط زيستي درمنطقه مي باشد.

دبيرکل سازمان ملل ضمن ديداربابرخي ازمقام هاي دولتي آن کشوردردانشگاه اقتصاد بين المللي تاشکند سخنراني کرد.

خبرگزاري اينترفکس گفته است که بان کي مون شام همان روزبا پروازتوسط چرخ بال ازوضعييت بحيره اورال ديدن کرده وحالت خشکيدن اورال را درواقع يکي از تکان دهنده ترين آفت هاي طبيعي درجهان عنوان کرده است.

دبيرکل ملل متحد هفته گذشته باديدارازعشق آباد مرکزجمهوري ترکمنستان سفرش رابه کشورهاي آسياي مرکزي آغازکرد.

قراراست آقاي مون شهردوشنبه را به قصدآستانه مرکزجمهوري قزاقستان ترک نمايد.

عبدالحسیب دروازی، شهردوشنبه

ویراستار: یاسر

آگهی