انتقاد متصدي حقوق بشر شوراي اروپا از سياست آلمان دربرابرپناهندگان رد شده | مجله حقوق بشر | DW | 25.10.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

انتقاد متصدي حقوق بشر شوراي اروپا از سياست آلمان دربرابرپناهندگان رد شده

يک هيئت شوراي اروپا به اين کشورسفرنموده است تاببيند که آيا آلمان معيارات بين المللي حقوق بشر را رعايت مي کند.

کا. اس. کا- کماندوهای نیروهای ویژه ارتش فدرال که ازجانب مراد کورناز متهم به بدرفتاری باوی درزندان امریکایی افغانستان می باشد

کا. اس. کا- کماندوهای نیروهای ویژه ارتش فدرال که ازجانب مراد کورناز متهم به بدرفتاری باوی درزندان امریکایی افغانستان می باشد

هنگامي که مسئله پامال نمودن حقوق بشرمطرح مي شود، عادتاً چين ، روسيه ، برما ، کيوبا ويا ايران مظنون واقع مي گردند. درحاليکه همچنان نبايد ارزيابي حقوق بشر درکشورهاي مهم ديگر نا ديده گرفته شود. دردوهفته اخير جمهوري فدرالي آلمان نيز زير چنين ديده باني يي قرارگرفته است. يک هيئت شوراي اروپا به اين کشورسفرنموده است تاببيند که آيا آلمان معيارات بين المللي حقوق بشر را رعايت مي کند. اينکه هيئت متذکره به چه نتيجه گيريهايي رسيده است، ماتياس بويلنگردراين زمينه گزارشي دارد:

توماس هامربرگ متصدي حقوق بشر شوراي اروپا با کلمات صريحي آلمان را به خاطرعملکردش دايربراينکه براي پناهندگان قبول ناشده فقط ويزاي "دولدونگ"- روا ديد تحمل - صادرمي کند ، مورد سرزنش قرارداده است. درآلمان حضور پناهندگاني که درخواست شان ردشده است ، تحمل مي شود. يعني به آنها روا ديد – ويزاي - اقامت داده نمي شود.اين "دولدونگ" يا تحمل؛ به پناهندگان رد شده اي داده مي شود که به کشورهاي شان بازپس فرستاده شده نمي توانند. دولدونگ يا رواديد تحمل طوري است که هرچندماه بعد بايد تجديد گردد، واين پناهندگان اجازه کارکردن درآلمان نمي داشته باشند. بنابه اظهارهامربرگ چنين عملکردي معضلات دشواري را براي پناهندگان رد شده ايجاد مي کند.

هامربرگ:

" ما واقعاً اميدواريم که وزراي داخله درمذاکرات اواسط ماه نومبر اين معضله را مورد غورقرارداده وتغييردهند - البته تغييرريشه يي . اين عملکرد بايد براي همه کساني که تحمل شده اند، تغييربخورد، نه اينکه صرفاً براي آناني تغيير بخورد که قبلاً شش سال را درآلمان سپري کرده اند."

هامربرگ خواهان نقطه عطفي درسياست مهاجرت کشورهاي اروپايي شده است.درجريان دوهفته يي که هيئت نمايندگي اتحاديه اروپا درآلمان سفرداشته است ، با سياستمداران واعضاي سازمانهاي غيردولتي ملاقات نموده واززندانها بازديد کرده است. درجمله اين زندانها دوزنداني نيز داخل مي باشند که درآنها پناهندگاني که بايد ازآلمان اخراج گردند وجود داشته اند.

هامربرگ:

" آدمهايي که دراين زندانها مي باشند، جنايتکاران نيستند وبنابراين بايد روشن باشد که با آنان همچون جنايتکاران رفتارنمي شود. زماني که آنها درآنجا زنداني مي مانند بايد حداکثرممکن کوتاه باشد."

همچنان هامربرگ درقسمت سياست خارجي اتحاديه اروپا به هنگامي که آلمان رياست شوراي اروپا رادرسال آينده دردست مي گيرد، درخواستهايي نموده است.

هامربرگ:

" ما به شتاين مايروزيرخارجه آلمان گفته ايم که ما اميدواريم اروپا درزيررياست آلمان؛ مادامي که موضوع تخطي ازحقوق بشردرجنگ ضد دهشت افگني مطرح مي باشد، يک لحن ديگر دربرابرحکومت ايالات متحده امريکا به کارگيرد. ايالات متحده امريکا درپنج سال اخيرمعيارات شناخته شده ي بين المللي را به طورهنگفتي ناديده گرفته است، واکنون وقت آنست که اروپا دراين رابطه واکنش نشان بدهد."

براي آنکه نيروهاي ويژه اروپايي درپامال نمودن حقوق بشرشرکت نداشته باشند، بايد کماندوهاي نيروهاي ويژه ارتش فدرال آلمان يا " کا . اس. کا" داراي قواعد رفتاري روشني باشند. مراد کورناز؛ شهروند ترک تبارآلماني ؛ "کا. اس. کا" را متهم ساخته است که به هنگام اقامتش درزندان امريکا واقع درافغانستان ، باوي بدرفتاري نموده اند.

هامربرگ اميد کمي به شوراي حقوق بشرسازمان ملل متحد که تازه تشکيل گرديده است، نشان داده است. شش ماه پيش شوراي حقوق بشرسازمان ملل متحد جانشين کمسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد گرديد که درپنج سال گذشته به بدنامي گرفتارشده بود.

هامربرگ:

" چيز زيادي تغييرنکرده است. کمسيون حقوق بشرپيشين قبل ازهمه براي اين اعتبارش را ازدست داده بود که اعضاي اين کمسيون ازمباحثات سواستفاده سياسي مي کردند.مسئله درآنست که نبايد تثبيت واقعيتها را با مباحثات درمورد آن که چگونه دربرابراين واقعيات واکنش نشان داد، مورد مداخله قرارداد. چنين طرزالعملي درکمسيون معمول بود، وبه نظرمي رسد که حال هم چنين باشد."

هرتا دويبلرگملين ، رئيس کمسيون حقوق بشربوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان درمورد چنين طرزقضاوت پيش ازوقت که به شوراي حقوق بشرملل متحد کم بها داده شود؛ هشدارداده است.

هرتا دويبلرگملين :

" فقط مسئله دراين است که ؛ دولتهاي اروپايي صداي شان را هنوز آنقدري که ممکن بوده است ، بلند نکرده اند."

وي تقاضا نموده است که همه اعضاي شوراي اتحاد اروپا به زودي دادگاه بين المللي رابه رسميت بشناسند. اشاره وي قبل ازهمه متوجه روسيه مي باشد که تاکنون بررسيهاي داده گاه بين المللي را نپذيرفته است . روسيه درحال حاضررئيس شوراي اروپا است.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی