انتقاد شديد وستروله، وزير خارجه آلمان از وضعيت حقوق بشر در ايران | آلمان و جهان | DW | 04.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

انتقاد شديد وستروله، وزير خارجه آلمان از وضعيت حقوق بشر در ايران

دو هفته پيش شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد سياست ايران در رابطه با حقوق بشر را مورد بررسي قرار داد.

گيدو وستروله، وزیر خارجه آلمان

گيدو وستروله، وزیر خارجه آلمان

حکومت ايران مجبور بود انتقاد ها و سرزنش هاي شمار زيادي از کشور ها را در رابطه با تخطي از موازين حقوق بشر در آن کشور بشنود.

گيدو وستروله، وزیر خارجه آلمان به روز چهارشنبه در اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنيو بارديگر از تهران با اين کلمات انتقاد کرد:

"گمان مي کنم ما درين روز ها ناظر وخيم شدن وضعيت حقوق بشر هستيم، چنانچه مي بينيم کساني که به خاطر به دست آوردن حقوق، آزادي عقيده و آزادي اجتماعات دست به تظاهرات مي زنند، به اعدام محکوم مي شوند. اين از ديدگاه ما قابل پذيرش نيست. اين مسأله اکيداً مغاير مسووليت هاي بين المللي از جانب خود ايران است. ازين رو، با درنظرداشت وضعيت حقوق بشر در ايران، آگاهانه تصميم گرفتم از اين کشور نام ببرم. اين وضعيت همين لحظه نيز چنين است، پس نمي توان در برابر آن خاموش باقي ماند."

اين اولين سخنراني گيدو وستروله وزير خارجۀ آلمان در برابر شوراي حقوق بشر در ژنيو بود. آلمان مانند ديگر اعضاي سازمان ملل متحد حق سخنراني درين شورا را دارد.

وستروله پيشنهاد کرد که در مورد "آزمون کشور ها" بايد غور صورت گيرد. وزير خارجۀ آلمان افزود: کشور هاي عضو سازمان ملل متحد بايد در هر چهار سالي يک بار براي بررسي از جانب شوراي حقوق بشر آماده باشند. به گفتۀ وستروله جهت اين بررسي يا آزمون بايد براي هر کشوري يک کارشناس مستقل تعيين شود. به باور او به اين ترتيب اعتماد و مؤثريت شوراي حقوق بشر افزايش خواهد يافت:

"به گمان من هيچ کشوري نبايد از فراهم ساختن شفافيت درين راستا ترس داشته باشد. ازين رو من درينجا آمادگي حکومت جديد آلمان را اعلام مي کنم و بر اين پيشنهاد خود تأکيد مي ورزم. من مي دانم در عمل مشکلات زيادي را با خود خواهد داشت، اما مي خواهم که ما در سياست حقوق بشر به يک پافشاري و يک تحرک جديد دست يابيم."

وستروله افزود: شوراي حقوق بشر مي تواند بيشتر از پيش به يک محل همکاري ها مبدل شود، محلي که اعضاي شورا در آن با مشوره ها و تبادل تجارب از همديگر حمايت کنند.

وزير خارجۀ آلمان افزون برآن پيشنهاد کرد که ازين به بعد تنها آن کشور هاي عضو شوراي حقوق بشر باشند که کمترين تقاضاها را به صورت عيني و محسوس برآورده سازند:

"به گمان من اين يک پيشنهاد مسلم است که وقتي کسي به عنوان ناظر حقوق بشر در شوراي حقوق بشر نشسته باشد، خود هم بايد اين حقوق را رعايت کند. تعجب مي کنم که اين موضوع اصلاً چرا مورد سؤال قرار مي گيرد. اين يک امر مسلم است که وقتي کسي حقوق بشر را نظارت مي کند، خود هم بايد پابند موازين آن باشد. در غير آن او نمي تواند يک ناظر باشد"

در حال حاضر کشور هاي مثل کوبا، چين، عربستان سعودي و يا روسيه هم عضويت شوراي حقوق بشر را دارند. اين کشور ها به خاطر تخطي از حقوق بشر پيوسته مورد انتقاد قرار مي گيرند. وزير خارجۀ آلمان در پايان سخنراني اش گفت: در بهبود کار شورا نبايد هيچ ممانعتي در عقايد و مفکوره ها وجود داشته باشد.

ليشلر/ابراهيم خيل

ويراستار:مبلغ

آگهی