انتقاد رئيس ديده بان حقوق بشرازجنگسالاران افغان | مجله حقوق بشر | DW | 14.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

انتقاد رئيس ديده بان حقوق بشرازجنگسالاران افغان

"درشمال ما با يک سلسله جنگسارالان سروکارداريم که متحدين حکومت کرزي اند ووازطريق تجارت مواد مخدرهرچه بيشترتقويت مي گردند و حاکميت سرکوبگرانه نوع خود شان را برمردم محل تحميل مي کنند. نتيجه اين کارآن مي شود که بسياري دختران نتوانند به مکتب بروند و اکثرزنان قادرنيستند مجدداً به سرکها بروند. اين مانند آغازهمان مرحله اي به نظرمي خورد که طالبان حکومت مي کردند. با اينهم ولو اينکه آلمان درشمال افغانستان که نسبتاً محفو

کنیث روث ، رئیس سازمان دیده بان حقوق بشر

کنیث روث ، رئیس سازمان دیده بان حقوق بشر

ظ است اجراي وظيفه مي نمايد، ما ازآلمان تقاضا مي نماييم تا وظيفه اش را با توجه به معضلات امنيتي ، يعني مهارنمودن جنگسالاران بهترانجام دهند."

مواضع سازمانهاي حقوق بشرافغانستان دربرابرطرح " ميثاق مصالحه وآشتي ملي " مصوبه ولسي جرگه افغانستان

مصوبه ولسي جرگه افغانستان زيرعنوان " ميثاق مصالحه وآشتي ملي " که بلافاصله ازجانب کارشناسان عنوان طرح معافيت مجرمان ضد بشروجنايتکاران جنگي نام گرفته است . دردرون وبيرون افغانستان با واکنشهاي گسترده اي روبه رو شده است.

آقاي فريد حميدي يکي ازکميساران کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان ، مواضع کميته مستقل حقوق بشرافغانستان را دراين رابطه چنين بيان مي دارد:

" ازنظرما چون مسئله تامين عدالت درافغانستان ورسيدگي به جرايم وجنايات گذشته مي تواند به عنوان يک مسئله بسيارمهم واساسي به خاطرگذار به يک جامعه مدني ودموکراتيک براي تامين عدالت وتامين حاکميت قانون وبالا بردن درجه رعايت حقوق بشر وايجاد يک اداره سالم وپاسخگو ( مطرح ) باشد، بسيار ضروري است که با گذشته برخورد شجاعانه ، منصفانه وعادلانه صورت بگيرد. من فکر مي کنم که با درنظرداشت اين مسئله زماني که شوراي ملي مي خواهد به طرح همچو مسائل بپردازد، بايد مشوره هاي لازم را ، تحقيقات لازم را ، نظرخواهيهاي لازم را ازمتخصصين ، ازمردم ، ازقربانيان وآن کساني که دردها ورنجهاي بيگراني را ديده اند- به دست بياورند وبا درنظرداشت اين مسئله برخورد منصفانه با گذشته صورت بگيرد."

آقاي عبدالرحمان هوتکي رئيس موسسه حقوق بشرو محيط زيست افغانستان درزمينه چنين مي گويد:

" من بايد بگويم که افغانستان قانون اساسي دارد. خوشبختانه درقانون اساسي به صراحت ذکرشده است که هيچ کس نمي تواند ، هيچ مرجع نمي تواند که جرمي را مورد عفو قراربدهد. درپهلوي آن افغانستان کنوانسيونهاي بين المللي را امضا نموده است که مطابق به کنوانسيونهاي بين المللي هم پارلمان افغانستان ورئيس جمهور افغانستان صلاحيت اين را ندارند که دررابطه به جنايات جنگي که درطول دونيم دهه درافغانستان صورت گرفته است، عفو را اعلام نمايند. اين صلاحيت تنها ازملت افغانستان است وملت افغانستان مي تواند دراين راستا تصميم بگيرد."

اشتراک رئيس ديده بان حقوق بشر درکنفرانس امنيتي مونشن

"درشمال ما با يک سلسله جنگسارالان سروکارداريم که متحدين حکومت کرزي اند ووازطريق تجارت مواد مخدرهرچه بيشترتقويت مي گردند و حاکميت سرکوبگرانه نوع خود شان را برمردم محل تحميل مي کنند. نتيجه اين کارآن مي شود که بسياري دختران نتوانند به مکتب بروند و اکثرزنان قادرنيستند مجدداً به سرکها بروند. اين مانند آغازهمان مرحله اي به نظرمي خورد که طالبان حکومت مي کردند. با اينهم ولو اينکه آلمان درشمال افغانستان که نسبتاً محفوظ است اجراي وظيفه مي نمايد، ما ازآلمان تقاضا مي نماييم تا وظيفه اش را با توجه به معضلات امنيتي ، يعني مهارنمودن جنگسالاران بهترانجام دهند."

براي نخستين بار به روزپنجشنبه گذشته کنيث روث مديراجرايي سازمان مستقل ديده بان حقوق بشرکه مرکزآن درنيويارک است، ضمن توقف کوتاهي دربرلين درمورد دليل اشتراکش درکنفرانس بين المللي امنيتي منعقده مونشن که به روزجمعه گذشته برگزارشد، معلومات داد. درکنفرانس امنيتي بين المللي مونشن اکثراً سران نظامي ووزراي دفاع کشورها مسائل امنيتي را بين خود به مباحثه مي گيرند. هاردي گراوپنر ازبرلين درمورد تفصيل اشتراک وي چنين معلومات مي دهد:

کنيث روث مديراجرايي ديده بان حقوق بشراميدواراست که حرفهاي وي توسط رهبران ناتو وسايرکارشناسان نظامي درجريان کنفرانس امنيتي مونشن شنيده شود. او مدعي است که سازمانهاي غيردولتي درموقعيت بسيارمناسبي قراردارند تا کمکهاي با ارزشي به مباحثات سران دفاعي درمورد ستراتژيهاي نظامي وماموريتهاي پاسداري ازصلح بکنند.

کنث روث مي گويد:

" سازمان ديده بان حقوق بشر حدود نصف وقتش را درمناطق جنگي صرف مي کند. درهمين مناطق اند که آناني مرتکب پامال نمودن حقوق بشرمي شوند، اکثراً نظاميان اند. بنابراين به نظرما مهم است تا با نظاميان گفت وشنود نمود ورفتارآنها را چنان تغييرداد که با زندگي مردم ملکي بسياراحترام آميز تربرخورد نمايند. ما اطلاعات مهمي داريم تا به اين مجلس پيشکش شوند، زيرا ما دراين مناطق بازجوييهايي انجام داده ايم . ما مجموعه اي ازمعلومات و شناختها را درمورد اينکه چرا افراد غيرنظامي درحالات جنگي به صورت غيرضروري کشته مي شوند، تهيه نموده ايم . بنابراين ما يک برداشت وچشم اندازداريم که مي خواهيم به کنفرانس امنيتي مونشن معرفي نماييم. اميدواريم که با حضورما وبا مذاکراتي که با وزراي دفاع خواهيم داشت ، بتوانيم رفتارآنها را درمناطق جنگي تغيير بدهيم ."

به نظرمي رسد که کنيث روث درمورد تلاشهاي جاري آلمان درافغانستان نظرانتقادي داشته باشد. وي مدعي است که ماموريت ارتش فدرال آلمان ازخلاهاي زيادي رنج مي برد وبايد بسيارموثرگردانيده شود. او تاکيد مي کند که ديده بان حقوق بشر نبايستي با دسته پاسفيستها يا مخالفان جنگ اشتباه شود. وي طرفدارتشديد عمليات نظامي نه تنها درجنوب عليه طالبان بلکه همچنان عليه جنگسالاران درشمال نيز مي باشد. رئيس سازمان ديده بان حقوق بشرمي گويد:

" سازمان ديده بان حقوق بشرمي خواهد که آلمان سهم بزرگتري درتامين امنيت درسرتاسرافغانستان ادا نمايد. طالبان درجنوب خطرجدي را به وجود مي آورند ودرحال حاضر اين مسئووليت بردوش ايالات متحده امريکا، کانادا، هالند وبريتانيا است. اما حتا درمناطقي شمال افغانستان که آلمان توظيف است کاري نمي کند که امنيت مردم افغانستان را تامين نمايد. درشمال افغانستان ما شاهد سربرآوردن رشد جنگسالاري استيم . درشمال ما با يک سلسله جنگسارالان سروکارداريم که متحدين حکومت کرزي اند ووازطريق تجارت مواد مخدرهرچه بيشترتقويت مي گردند و حاکميت سرکوبگرانه نوع خود شان را برمردم محل تحميل مي کنند. نتيجه اين کارآن مي شود که بسياري دختران نتوانند به مکتب بروند و اکثرزنان قادرنيستند مجدداً به سرکها بروند. اين مانند آغازهمان مرحله اي به نظرمي خورد که طالبان حکومت مي کردند. با اينهم ولو اينکه آلمان درشمال افغانستان که نسبتاً محفوظ است اجراي وظيفه مي نمايد، ما ازآلمان تقاضا مي نماييم تا وظيفه اش را با توجه به معضلات امنيتي ، يعني مهارنمودن جنگسالاران بهترانجام دهند."

مرينه هوي واگن رئيس بخش آلماني سازمان ديده بان حقوق بشر که همراه با روث دربرلين بود مي گويد که وي درقسمت ارسال هواپيماهاي اکتشافي نوع تورنادو که قراراست درماه اپريل امسال به افغانستان فرستاده شود، کدام ترديدي ندارد.

مرينه هوي واگن مي گويد:

" هواپيماهاي تورنادوي آلماني درحملات شرکت نمي کنند بلکه صرفاً هواپيما اکتشافي مي باشند. همچنان اين هواپيما ها به عمليات نيروهاي آيساف درجنوب افغانستان کمک مي کنند. تازماني که هواپيماهاي تورنادو از روند بازسازي ومردم غيرنظامي دربرابر حملات طالبان حفاظت مي کنند ، سازمان ديده بان حقوق بشرطرفدارعمليات آنها مي باشند. "

همچنان کنيث روث به هنگام اشتراکش درکنفرانس امنيتي بين المللي منعقده مونشن ؛ موضوع زندان امريکا درگوانتانامو را که درراس کارهاي سازمان ديده بان حقوق بشرقراردارد، مطرح مي سازد. اومي گويد اتحاديه اروپا به مقامات ايالات متحده امريکا پيشنهادي نموده است که بسته شدن اين اردوگاه را سرعت مي بخشد.

مديراجرايي سازمان ديده بان حقوق بشرعلاوه مي کند:

" آلمان واتحاديه اروپا اخيراً وسيعاً خواستارمسدود شدن گوانتاناموشده اند. اما حکومت بوش اينکاررا نمي کند ومي گويد ما نمي توانيم اين زندان را مسدود نماييم ، زيرا صدها نفري دراينجا وجود دارند که ما نمي توانيم آنها را به کشورشان بفرستيم ، به دليل اينکه يا حکومتهاي آنها نمي خواهند آنها راقبول بکنند ويا اينکه دربرخي کشورها شکنجه شده اند. ما پيشنهاد آلمان واتحاديه اروپا را يک مصالحه بزرگ مي دانيم . اين پيشنهاد حاکي ازآنست که درصورتي که اين افراد آزاد گردند، ما دراسکان مجدد اين افراد کمک مي کنيم . برخي را شما بگيريد وبرخي را ما مي گيريم تا درنتيجه آن اين زندان مسدود گردد.اين بدان معنا است که شما دريک محاکمه منصفانه عليه کساني مظنون به هراس افگني اند اقامه دعوا کنيد، وديگران فوراً آزاد گردند. چنين پيشنهادهاي مصالحتي بزرگ واقعاً برحکومت بوش فشارمي آورد تا کاري را که ادعا مي کند ، مي خواهد انجام بدهد؛ انجام بدهد. تابلاخره زندان گوانتانامو مسدود گردد. اما اين کاربه جاي آنکه دريک زمان نام معين درآينده صورت گيرد، بهتراست که همين حالا انجام يابد."

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی