انتخاب کابينه هفتخوان آقاي کرزي | تحليل اخگر | DW | 11.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

تحليل اخگر

انتخاب کابينه هفتخوان آقاي کرزي

تمايلات امريکا وتوقعات وفرمايشهاي جوانب وجناح هاي داخلي وخارجي که آقاي کرزي مديون آنهاست،تطمیع برخی ازاعضای پارلمان به وسیله توزیع زمین،محکوم شدن شهرادرکابل به زندان،فشارها وتلاشهای اند درقبال کابینه ی جدید افغانستان.

default

گزينش اعضاي کابينه ي آينده، ازميان سيلي از خواسته ها، توقعات وفرمايشهاي جوانب وجناح هاي داخلي وخارجي که آقاي کرزي مد يون آنهاست ازيکسو تعهدات و وعده هاي آقاي کرزي مبني بر تشکيل حکومتي که همه مردم افغانستان، چهره شان رادرآيينه آن ديده بتوانند از جانبي، موجب شده است کارتشکيل حکومت با کندي وآهستگي توأم باترديد، به پيش رود . ازطرفي نيز آقاي کرزي ناگزير است ملاحظات وتمايلات اعضاي پارلمان را که يک دست وچند دسته هم نيستند وهرکدام نماينده ي خودشان هستند تانماينده ي مردم ، رعايت کند. طي روز هاي گذشته افشا شد که آقاي کرزي طي فرمان بخششي، به هريک از اعضاي پارلمان، ده بسوه زمين درمنطقه اي بخشيده است که پيشتر ازآن به افسران تنقيص شده ي اردوي ملي و دريک فرمان ديگر به اعضاي شوراي علما بخشيده بود. شايع است که افشاي اين مسئله چندان تصادفي نيست. بلکه دراين موقعيت حساس، بي اعتبار کردن هرچه بيشتر پارلمان، که اعتبار چنداني هم برايش باقي نمانده است، هدف قرار گرفته است، تاپارلمان درموضع دفاعي وانفعال شرمگينانه قرار گيرد ودر دادن رأي اعتماد سختگيري نتواند. مشکل عمده ي آقاي کرزي در اينست که درخواست ها وتوقعات واحياناً فرمايش هايي که به اومي رسد، غير قابل جمع وناقض همديگراند. قرار بود در اوايل هفته ي جاري آقاي کرزي تعدادي از اعضاي کا بينه اش را به مجلس معرفي نمايد ، ولي پارلمان خواستار معرفي کل اعضاي کابينه شد واز پذيرش تعداد اندگي از وزرا امتناع کرد .دراين ميان سفرغير منتظره ي آقاي گيتس وزير دفاع امريکا نيز موجب به تعويق افتيدن معرفي وزيران شد وآقاي کرزي اعلام کرد که دراواخر هفته ي آينده %40 ازاعضاي کابينه اش را به پارلمان معرفي خواهد کرد .

آقاي گيتس طي مصاحبه اش ازجمله گفت که موضوع تشکيل کابينه نيز مبارزه با فساد را با جديت پيگيري خواهد کرد . وي بانام بردن از دوتن از وزراي سابقه به عنوان همکاران خوب ياد کرد واز اين طريق ، گوشزد کرد آقاي کرزي بايد تمايلات امريکا را در گزينش کابينه درنظر داشته باشد . موضوع مبارزه با فساد که توسط امريکا وديگر خارجيان ، دراصل حربه ي تهديديست که برفرازسر آقاي کرزي برخلاف ميل ، آويزان شده است وقدرت تصميم گيري يکجانبه را از او سلب مي کند.

حادثه ي محکوم شدن شهردار کابل به چار سال زندان، بازداشت دوساعته وسپس رهايي ايشان نشان داد که در ساختار نظام فعلي حاکم بر افغانستان ، مقاومت در برابر فساد از امکانات زيادي برخوردار است . اعلام شده است که پيري وکهولت آقاي صاحبي ( شايع است که حافظه ي خيلي ضعيف دارد) موجب رهايي او گرديده است. آنهم طي دوساعت وچه سريع ! ولي فقط در روز سه شنبه به يکباره کشف شد که ايشان دچار اين عارضه هستند. آقاي کرزي اگر بخواهد با رعايت تمامي خواسته ها وتمايلات جوا نب متعدد داخلي وخارجي به معرفي کابينه بپردازد ، کابينه اي خواهد داشت که هر بخش آن سمت وسو ، هدف وانگيزه اي خاص خودش خواهد داشت . چون قايقي که باصد طناب ازچند سو بسته بوده ونا گزير ازتوقف وايستايي باشد واگر غير از اين کند، مخالفت برخي از جناح ها را با خود خواهد داشت که نتيجه اش بازهم رکود وتوقف است .

آقاي کرزي که از طريق يک انتخابات اضطراري وبا حمايت خارجيان بر اريکه ي اقتدار نشست اکنون ناگزيراست بعنوان يک فرمانرواي مضطر و مستأصل ودرواقع بي اختيار، کرسي هاي وزارت وسپس ولايت را تقسيم کند. بدشانسي آقاي کرزي در اينست که با اضطرار همزاد است. کنفرانس بن ازروي اضطرار تشکيل شد واورا ازروي اضطرار به رياست اداره عبوري منصوب کرد .لويه جرگه اضطراري هم رياست اورا تمديد کرد و... بنابر اين هيچ روشن نيست اين گردونه ي اضطرار تا چه زماني ادامه مي يابد .اکنون وطي مدتي که از کنفرانس بن بدينسومي گذرد،اضطرار خودش را نهادينه کرده است يا نيروهاي خارجي ومتحدين داخلي آنها ،آنرا نهادينه کرده اند وبه قاعده اي بدل کرده اند که فرا تر وبا اعتبار تر ازقانون عمل مي کند.

طي دوهفته ي اخير به اقرارنزديکان آقاي کرزي، چندين ليست از اسامي اعضاي کابينه تهيه شده است ولي ساعاتي پس ازآن مورد تجديد نظرويا صرف نظر قرار گرفته است. اين در حاليست که اوضاع عمومي کشور درحال بحراني شدن هست ومردم به شدت منتظر اند تا حکمرانان جديد شان را، به اميد اينکه شايد تغيير وتحولي را در اوضاع بوجود بياورند بشناسند. ناکار آيي وبيکفايتي وزراي فعلاً برسر کار برکسي پوشيده نيست؛ کافيست گفته شود که اغلب اين حضرات حتي نتوانسته اند پنجاه فيصد بودجه ي انکشافي شان را به مصرف برسانند. ازهمين سبب مجلس نمايندگان شوراي ملي قضيه بودجه سال 1387 راکه از طرف دولت پيشنهاد شده بود ردکرده است .

گفتني ست که اين وزرا به حيث سرپرست فعلاً مصروف بيکاري دروزارت هاي شان هستند وبسياري آزانها هم اميد به ابقاي خويش ندارند.

قسيم اخگر

ويراستار: ياسر