انتخابات پارلماني درازبکستان | آلمان و جهان | DW | 26.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

انتخابات پارلماني درازبکستان

درآستانه انتخابات پارلماني ازبيکستان، اخيرآبرخي ازسازمانهاي دفاع ازحقوق بشروحقوق مدني دولت ازبکستان رابه نقض حقوق بشردرآن کشورمتهم نموده اند.

گفته می شود سیاستمدارکارکشته ای چون کریموف لازم است تاهم دل روسها را به دست آورد وهم کمک امریکاییها را جلب کند

گفته می شود سیاستمدارکارکشته ای چون کریموف لازم است تاهم دل روسها را به دست آورد وهم کمک امریکاییها را جلب کند

اين اتهامات درحالي برضدآقاي کريمف ريس جمهورازبکستان صورت ميگيرد که قراراست انتخابات پارلماني به روزيکشنبه بيست وهفتم دسامبرسال روان درآنکشور برگزارشود.

منابع خبري همچنان مي افزايند،انتخابات پارلماني ازبکستان درحالي برگذارمي شود که برخي از مدافعان حقوق بشروفعالان سياسي آن کشورهماکنون در زندانهاي آقاي کريمف وياتحت نظارت خانگي به سرميبرند.

همچنان سازمانهاي دفاع ازحقوق بشرازوضعييت آزادي بيان وفعاليت رسانه هاي خبري نيزدراين کشوراظهارنگراني کرده اند.

درهمين حال به باوربرخي ازآگاهان امورسياسي،رسانه هاي آزادغيردولتي که درواقع بازتاب دهنده حقايق جامعه وبيانگرانديشه هاي آگاهان سياسي ميباشند،درازبکستان وجودندارد. يک تن ازمبصران که نخواسته است از او نام برده شود گفته است:

" فضاي اطلاعاتي محدود و در تلويزيون، راديو و مطبوعات دورش بحث هاي جدي نيست"

گفته ميشود اسلام کريمف يکي ازشخصيت هاي کمونيست زمان اتحاد شوروي بوده که بيشترازبيست سال است زمام حاکميت جمهوري ازبکستان رابدست دارد.

به قول برخي ازآگاهان سياسي،کريمف دراين مدت توانسته است اکثر رقباي سياسي اش رابه نحوي ازصحنه سياست بيرون کشيده وياهم راهي زندان کرده است.

عبدالغني کارشناس امورسياسي براين باوراست که هرگونه انتخابات،چه انتخابات رياست جمهوري وياانتخابات پارلماني درواقع يک سناريوي قبلي تهيه شده ازجانب دستگاه رياست جمهوري تحت رهبري آقاي کريمف ميباشد. او مي گويد:

"رقابت در اينگونه کشور ها وجود ندارد و آنکسي که پريزيدنت عمل کننده است معمولاً همۀ اين کمک هاي غلبه را در اختيار خود دارد و غلبه خواهد کرد."

گفته ميشودهمانگونه که دوسال قبل اقاي کريموف نتيجه انتخابات رياست جمهوري رابه نفع خويش انجام داد،حالا نيزانتخابات پارلماني آن کشوررا به سود اعضاي تيم کاري اش بانجام خواهدرساند.

بعقيده کارشناسان امورسياسي کريموف طي سه دوره حاکميتش در ازبکستان،کشورش راباپياده کردن سياست هاي دوگانه اداره نموده است.

عبدالغفارکمال کارشناس امورسياسي مي گويد:

"سياستمدار کهنه کار و آبديده ميخواهد سياست دوگانه اي را در پيش بگيرد. يعني از اين طرف به روس ها روي خوش نشان دهد، ولي همچنان به اميد کمک و دستگيري هاي غرب باشد."

گفته ميشوداقاي کريمف دريک دهه اخيربعدازاعلان مبارزه عليه ترروريزم توسط امريکاومتحدينش درافغانستان چندين بارگرايش هاي مختلف باکشورهاي روسيه وامريکارااختيارنموده است.

حسيب دروازي

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی