امکان دارد درانتخابات پارلماني ايران محافظه کاران برنده شوند | آلمان و جهان | DW | 14.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

امکان دارد درانتخابات پارلماني ايران محافظه کاران برنده شوند

پس ازآنکه نهادهاي غيرمنتخب دولت ازشرکت بسياري ازاصلاح طلبان مخالف احمدي نژاد رئيس جمهور ايران درمبارزه انتخاباتي جلوگيري کردند، ايرانياني که به روز جمعه درانتخابات شرکت مي کنند، احتمال دارد مجلس ملي را درقبضهء محافظه کاران بگذارند.

مردم به شمول روحانیان اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را که بردیوارها نصب شده اند، می خوانند

مردم به شمول روحانیان اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را که بردیوارها نصب شده اند، می خوانند

اما مجلس آينده به سهولت به احمدي نژاد تن نخواهد داد ولو آنکه محافظه کاران برآن مسلط باشند. محافظه کاراني که به مجلس راه خواهند يافت؛ تنها ازجمله متحدان احمدي نژاد نبوده ، بلکه منتقدان سياستهاي اقتصادي وي وهمچنان سياستمداراني را دربرمي گيرد که آنها از وراي اين انتخابات ؛ به انتخابات رياست جمهوري درسال 2009 نگاه مي کنند.

اصلاح طلباني که جانبدار آزاديهاي سياسي واجتماعي مي باشند، اميدواربودند که روي نارضايتيهاي عمومي مانند تورم اکه اکنون به 19% رسيده است ، سرمايه گذاري بکنند. اما روند معاينه اين پديده و حمله دولت برمخالفان ، چالشهاي آنها را بي تاثيرگردانيده است.آنها شايد تلاش ورزند که ازجمله 290 کرسي مجلس ملي ، حدود 40 تاي آن را به خود اختصاص بدهند.

اين قيمت بلند مواد غذايي است ، نه سياست خارجي ويا منازعه اتومي با غرب که موجب نگراني راي دهندگان ايراني مي گردد.

ثريا توصلي، زن ميانسالي که به محافظه کاران راي مي دهد مي گويد:" من اميدوارم که ايشان اين بار کاربهتري انجام بدهند و توجه بيشتري به اقتصاد يعني تهيه خانه وتورم بنمايند".

آيت الله خامنه اي رهبر مذهبي ايران که بالا تراز اين محاسبات سياسي بايد قرار داشته باشد، به طرز موثري ازاحمدي نژاد حمايت نموده وازديگران نيز تقاضا نموده است که چنين بنمايند.

روزنامه ها به روز پنجشنبه ازقول خامنه اي نقل نموده اند که که وي گفته است راي دهندگان بايد مدنظربگيرند" به کساني راي بدهند که راه را براي حکومت موجود که هم فعال وهم حاضر به خدمت است هموار سازند."

حمايت وي ازاحمدي نژاد به روزجمعه توسط متني ازجانب شخص ناشناس ازطريق تلفونهاي همراه مخابره شده است .

اين انتخابات شايد بيانگرآن باشد که آيا احمدي نژاد مي تواند دوباره به حيث رئيس جمهور ايران انتخاب گردد، هرچند که تداوم حمايت خامنه اي وسايربخشهاي دستگاه دولت ازاحمدي نژاد دراين قسمت بسيارمهم مي باشد.

اصلاح طلبان اين انتخابات را غيرمنصفانه مي خوانند، زيرا بسياري ازنامزدان آنها سلب صلاحيت شده اند. با اينهم آنها از44 مليون ايراني اي که واجد حق راي دهي مي باشند تقاضا نموده اند تا به يک پيروزي آسان محافظه کاران مجال ندهند. محمد ضيافتي ، اموزگاربازنشسته ويک تن ازطرفداران محافظه کاران درحوزه راي دهي هفت تير درمسجد جامع تهران مي گويد: " ما بايد ازاصلاح طلبان حمايت بکنيم . اگر ما به آنها راي ندهيم مخالفان آنها کرسيهاي بيشتري به دست مي آورند".

درسال 2005 هنگامي که احمدي نژاد رئيس جمهورايران شد، محافظه کاران برمجلس ملي ايران مسلط بودند واز احمدي نژاد حمايت مي کردند. ازآن به بعد بسياري وي را متهم مي سازند که سياست اقتصادي اش موجب بروز تورم شده است.

اين خامنه اي است نه احمدي نژاد که درمورد مسائل عظماي سياست ايران مانند منازعه اتومي اش با جهان غرب تصميم مي گيرد. درحاليکه تندروان ازسياست اتومي احمدي نژاد جانبداري مي کنند، اصلاح طلبان ومحافظه کاران معتدل براين نظراند که سخنرانيهاي آتشين وي موجب صدور سه بار قطعنامه دايربرتحريمات عليه ايران ازجانب شوراي امنيت سازمان ملل متحد شده است.

علي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور پيشين وشخصيت سياسي عملگراي ايران ويکي ازمخالفان احمدي نژاد ازمردم ايران تقاضا نموده است که راي بدهند. وي گفته است:" پارلمان بسيارمهم است. يکي ازدلايل آن اين است که وزرا را بايد تاييد بکند. همچنان پارلمان حق استيضاح ازرييس جمهور برسرقدرت را دارد."

مجلس ملي ايران هيچگاه ازقدرتش براي استيضاح يک رئيس جمهور برسرقدرت استفاده نکرده است.

قراربرآن است که حوزه هاي رايدهي به ساعت 6 بعدازظهرمسدود گردند. درانتخابات گذشته زمان رايدهي تمديد شده بود.

آگهی