امپراتور رسانه ها بازهم نخست وزير ايتاليا شد | آلمان و جهان | DW | 15.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

امپراتور رسانه ها بازهم نخست وزير ايتاليا شد

بخت با بيرلوسکوني؛ اين شخصيت بوقلمون صفت و امپراتور رسانه هاي ايتاليا بازهم ياري کرد وبا حزب جديد " ملت آزادي" اش، درانتخابات پارلماني اي که پيش ازوقت برگزارشده بود، برنده شد. ولتروني رقيبش قبلاً به وي تبريک گفته بود.

این سومین بار است که برلوس کونی سیاستمدار دست راستی وملیاردر ایتالیایی نخست وزیر کشورش می شود

این سومین بار است که برلوس کونی سیاستمدار دست راستی وملیاردر ایتالیایی نخست وزیر کشورش می شود

سلويوبرلوسکوني ؛ دوباره به آرزويش نايل گرديد وبراي سومين بار در انتخابات برنده شده وبازهم نخست وزير ايتاليا ميگردد.نتيجه آراي انتخابات هيچ شکي را در پيروزي برلوسکوني باقي نميگذارد.والترولتروني شخصيت برجسته حزب دموکرات؛ لحظه اي پس ازساعت هشت ديشب، به شکست خويش اعتراف نموده و برلوسکوني را بخاطر پيروزي اش تبريک گفت. ولتروني دراين مورد گفته است:"طوريکه در دموکراسي همه کشورهاي غربي معمول است و چنانکه من آنرا درست ميپندارم،من به رهبر حزب ملت آزادي تلفون نموده و جهت موفقيت در کارش براي وي آروزوي خوشبختي نمودم ، يعني کاري که هر ايتاليايي اي که به کشورش مي انديشد،بايد انجام بدهد".

ولترونی رهبرجناح چپ میانه قبل ازاعلام نتایج نهایی انتخابات ، پیروزی برلوسکونی را پذیرفته وبه وی تبریک گفت

ولترونی رهبرجناح چپ میانه قبل ازاعلام نتایج نهایی انتخابات ، پیروزی برلوسکونی را پذیرفته وبه وی تبریک گفت

اولين پيشبيني ها بعد از مسدود شدن حوزه هاي انتخاباتي در بعد ازظهردوشنبه ميان حزب ائتلافي برلوسکوني و حزب دموکرات والترولتروني که منسوب به چپ ميانه است ؛ مساويانه پيش مي رفت .با هر مرتبه شمارش آرأ؛ برلوسکوني پيشي مي جست تا سرانجام به يک پيروزي واضح انتخاباتي که يک اکثريت مطمئن را در مجلس نماينده گان و سناي پارلمان نصيب وي کرد ، منجرشد.

در مجلس سنا اتحاديۀ راست با تقريباً هشت درصد داراي اکثريت بوده و نيز ميتواند در تقسيم کرسي هابراي مناطق مهم ساردينين،کالابيرين و ابروسن دوباره کرسيهاي سنا را به دست آورد .در مجلس نماينده گان نيز؛ پيروزي اتحاديه راست به عين ترتيب است . حزب ائتلافي " ملت آزادي " که تازه توسط برلوسکوني بنيادگذاري شده است ؛ درمجلس سنا ونمايندگان به عنوان قوي ترين حزب عرض وجود نموده و 40% آرا را به دست آورده است .

حزب دموکرات ويلتروني تقريباً 34 % آرا را بدست آورده است. ليگ شمال که حزب موتلف با برلوسکوني مي باشد 6 درصد آرا و حزب ليبرال موسوم به "ايتالياي ارزشها"، که از ويلتروني حمايت مينمود،پنج در صد را به دست آورده است.

شتیفانو شتیفانی از لیگ شمال که با گرفتن آرای بیشتر شاید متحد مزاحمی برای برلوسکونی باشد

شتیفانو شتیفانی از لیگ شمال که با گرفتن آرای بیشتر شاید متحد مزاحمی برای برلوسکونی باشد

احزاب کمونيست و سبزها بطورغير مترقب شکست خورده و 4 در صد آرا را گرفته اند.همچنان فاشيستهاي جديد دست راستي، کراکسي - سوسياليستها و احزاب مختلف کوچک ديگر موفق به رسيدن به پارلمان نگرديدند.دوران احزاب کوچک به پايان رسيده است.شيفاني يکي ازمعتمدان برلوسکوني دراين رابطه مي گويد:"من به اين نظر هستم که،سيستم دوقطب بزرگ حزبي مستحکم گرديدهاست که ايتاليائي ها هم خواستار آن ميباشند.حال موضوع بر سرآنست تا حکومت و اپوزيسيون ( مخالفان سياسي) با هم يکجا اين خواست ايتاليايي ها را عملي نمايند.همچنان اين بدان مفهوم است که ما با اپوزيسيون يکجا در آن مورد تعمق نماييم تا درقوانين بازيهاي سياسي درکشور اصلاحاتي به وجود آوريم ".

درحالیکه پوسترهای همه احزاب به چشم می خورند اما احزاب کوچکتر موفقیت چندانی نداشته اند

درحالیکه پوسترهای همه احزاب به چشم می خورند اما احزاب کوچکتر موفقیت چندانی نداشته اند

اين اولين پيشنهاد همکاري مشترک ميباشد که ميتواند براي شيوۀ سياسي جناح برلوسکوني به مفهوم يک نکتۀ عطف باشد. زيرا شيفاني وديگرنمايندگان اتحاديه راست ، درشب انتخابات به جاي آنکه مانند گذشته ها درصدد مخالفت باشند، پيشنهاد گفتگو با جناح چپ ميانه نمودند.

به اساس شمارش آرأاي که اعلان شده است؛ برلوسکوني ميتواند با اتحاد راستش در هر دو مجلس پارلمان روي اکثريت مطمئن خويش اتکأ نمايد.در هر صورت حزب عوامگراي ( پوپوليست ) ليگ شمال در انتخابات قوي گرديده و براي شمال خواستار خود مختاري و تقويت بيشتراقتصادي ميباشد و ميتواند براي برلسکوني يک شريک ائتلاف مزاحم باشد.

آگهی