امين فرهنگ: ″اتهامات لوي سارنوال افغانستان و مجله ي آلماني شپيگل بي اساس اند″ | افغانستان | DW | 09.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

امين فرهنگ: "اتهامات لوي سارنوال افغانستان و مجله ي آلماني شپيگل بي اساس اند"

مير محمد امين فرهنگ که طي سالهاي گذشته، در سه وزارت خانه، در کابينه ي حامدکرزي ماموريت انجام داده، متهم به فساد اداري شده است. اين مطلب درتازه ترين شماره هفته نامه ي آلماني" اشپيگل" به نشررسيده است.

داکترمیرمحمد امین فرهنگ

داکترمیرمحمد امین فرهنگ

درگزارش اين هفته نامه آمده است که "آقاي فرهنگ يک بار چهارميليون ويک بار ديگر19ميليون دالر را به جيب زده است." درضمن اين نشريه تذکرداده است که "دادستان کل (لوي سارنوال) افغانستان ازبرلين خواستار سپردن ميرمحمد امين فرهنگ به مقامات افغانستان خواهد شد." دراين ميان آقاي فرهنگ و وکيل مدافع آلماني او گزارش هفته نامه اشپيگل را رد کرده و تمام ادعاهايي را که صورت گرفته است، اتهامات بي اساس خوانده اند. وکيل مدافع آقاي فرهنگ به روزنامه" ميتل دويچه سايتننگ" چاپ امروز آلمان گفته است: امين فرهنگ ازجمله شخصيت هاي با مسووليت افغانستان مي باشد و شخصي که خود درمقابل فساد اداري مبارزه کرده است. آقاي فرهنگ نيز ازيک کمپاين سياسي دربرابرش سخن مي گويد. آقاي فرهنگ دريک صحبت اختصاصي با دويچه وله صداي آلمان نيزتمام گزارشها وادعاهايي رت که صورت گرفته رد نموده است. آقاي فرهنگ ازتناقض گويي ميان دادستان کل ومعاونش سخن مي گويد اوبه صداي آلمان گفت: " اين مبالغي را که هم لوي سارنوال ( دادستان کل) افغانستان وهم معاونش گفتند، دوعدد مختلف را گفتند. خود لوي سارنوال چهارميليون گفته که ازبودجه وزارت تجارت وصنايع مه گويا دزدي کردم و معاونش گفته نزده ميليون که اين درحقيقت 500 فيصد زيادتر از او(سارنوال) گفته که درحقيقت 15 ميليون ديگر گم است که آن کجاست، که واقعاً انسان را ازين خنده مي گيرد که بين خود لوي سارنوال ومعاونش يک هماهنگي وجود ندارد، به مطبوعات خارجي يک مبلغ مي گويد به مطبوعات داخلي يک مبلغ ديگر را مي گويند. پس معلوم ميشه که آقاي الکو خواسته خود را مطرح کند، بخاطري که يک چند گپي زده باشد، مه ازبنياد تمام گپ هايش را رد مي کنم." دراين ميان وکيل مدافع آقاي فرهنگ نيز اين ادعا را رد کرده است که گويا مقامات افغانستان خواستار سپردن آقاي فرهنگ به افغانستان شده اند. او مي گويد آقاي فرهنگ درکابل بود وباش دارد وازمدت هاي به اين سو پاسپورت آلماني اش را پس داده است. آقاي فرهنگ و وکيل مدافع او هفته نامه اشپيگل را متهم به گزارش دهي غيرمسوولانه کرده خواهان بيان جوانب واقعي قضايا شده اند. یاسر ویراستار: رسول رحیم

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی