امواج اعتصابات درفرانسه گسترش مي يابند | آلمان و جهان | DW | 20.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

امواج اعتصابات درفرانسه گسترش مي يابند

اعتصاباتي که يک هفته پيشتر درفرانسه شروع گرديده است، به اوج نويني رسيده است. درپهلوي کارمندان راه آهن اکنون قريب به پنج مليون کارمند خدمات عامه نيز به اين اعتراضات پيوسته اند.اعتصاب کنندگان خواهان حقوق ومعاشات بهتر و کاهش کمترمشاغل مي باشند.

مسافران قطار ومیتروها درحالت انتظار به سر می برند

مسافران قطار ومیتروها درحالت انتظار به سر می برند

اعتصاب کارمندان بخش خدمات عامه قبلاً طراحي شده بود وتصادفاً با اعتصابات کارمندان راه آهن همزمان گرديد. اين اعتصابات کارمندان خدمات عامه عليه تدابير نيکولاس سارکوزي رئيس جمهورکشور براي تنقيص مشاغل ومحدوديتهايي دربخش بازنشستگي وتقاعد مي باشد. درتمام کشور عراده جات به يک حالت رکود طولاني درآمده اند. چندين قطار زيرزميني ( ميترو) ازکاربازافتاده اند. امروز بعد ازظهر قراراست درپاريس يک راهپيمايي اعتراضي صورت بگيرد.

آگهی