امضا 8 قرارداد همکاري درديداراحمدي نژاد ازتاجيکستان با اين کشور | آلمان و جهان | DW | 05.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

امضا 8 قرارداد همکاري درديداراحمدي نژاد ازتاجيکستان با اين کشور

محمود احمدي نژاد رييس جمهور، جمهوري اسلامي ايران طي سفررسمي برای امضا قرارداد های همکاری وارد تاجیکستان شد. رييس جمهوري ايران را دراين سفربرخي ازاعضاي کابينه واعضاي ارشد دولتي ، ايران اسلامي همراهي مي کند.

محمود احمدی نژاد با امام علی رحمان

محمود احمدی نژاد با امام علی رحمان

روساي جمهوري ايران وتاجيکستان دراين ديدار، روي هشت سند همکاري مشترک درزمينه هاي رشد اقتصادي، بويژه استخراج نفت وگاز، احداث نيروگاه آبي درتاجيکستان امضا گذاشتند. درضمن ايران مبلغ 6 ميليون دالرامريکايي رابراي تکميل کارتونل استقلال، که شمال تاجيکستان را به مرکزاين کشوروصل مي کند، وعده داده است.

آقايان احمدي نژادورحمان دورنماي همکاري بيشترميان اين دوکشور را باتوجه به مشترکات نژادي، ملي، ديني وفرهنگي مثبت ارزيابي نمودند.

هردو رييس جمهور دراين نشست، بيشترروي همکاري هاي سياسي، فرهنگي ورشد اقتصادي دوجانبه باتوجه به ظرفيت هاي اقتصادي هردو کشورتاکيدکردند.

رييس جمهوري تاجيکستان دراين ديداراظهارداشت که امروزهمکاري وتامين مناسبات دوستي با ايران نه تنها دراولويت سياست خارجي ماقرار دارد، بل ايران يکي ازشرکاي مهم استراتيژيک تاجيکستان مي باشد.

آقاي رحمان همچنان گفت؛ تاجيکستان جانب دار حضورفعال ايران درگسترش مناسبات منطقوي وبين المللي مي باشد.

رييس جمهورتاجيکستان همچنان درکنفرانس مطبوعاتي مشترک با احمدي نژاد، تاکيد کرد:" قضيه مربوط به انرژي هسته اي ايران راه حل نظامي نداشته وموضيعگيري اصولي دوشنبه چنين است که مساله مربوط به برنامه انرژي هسته اي ايران بايد درچارچوب آژانس بين المللي انرژي هسته اي از طريق گفتگوها حل شود."

همچنان برخي ازکارشناسان ضمن آن که برنامه هسته اي ايران راحق مسلم ايرانيان دانسته اند، موضع گيري آقاي رحمان مبني برحل مسالمت آميزاين برنامه از سوي جامعه جهاني نيزتاييد مي کنند.

سعدي يوسفي کارشناس مستقل تاجيک مي گويد: استفاده ازانرژي هسته اي صلح آميز حق همه است.

سران هر دو کشورتاجيکستان و ايران دراين ديدارمسايل امنيتي منطقه وافغانستان رامورد بررسي قرارداده وخواستارحل مشکلات کنوني افغانستان شدند.

آقاي احمدي نژاد دراين رابطه اظهارداشت: درشرايطي که جهان شاهد ديگرگوني هاي سياسي واقصادي مي باشد، توسعه مناسبات سياسي واقتصادي کشورهاي منطقه بيش ازپيش ضروري است.

رييس جمهورايران افزود: حضورنظاميان امريکايي ومتحدينش دربرخي ازکشور هاي منطقه باعث بي ثباتي درتمام کشورهاي همسايه گرديده است.

قراراست رييس جمهوري ايران امروزدوشنبه رابه مقصدعشق آباد، مرکز ترکمنستان ترک نموده ودرآنجادرمراسم افتحاح لوله هاي انتقال گازآن کشوربه ايران اشتراک نمايد.

حسب دروازي، دوشنبه- تاجيکستان

ويراستار: ياسر

آگهی