امرالله صالح: از من تقاضا شد تا علیه اتمر ونیروهای پلیس موقف بگیرم | افغانستان | DW | 08.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

امرالله صالح: از من تقاضا شد تا علیه اتمر ونیروهای پلیس موقف بگیرم

به اساس گزارش خبرگزاری رویترز امرالله صالح، رئیس پیشین دستگاه استخبارات افغانستان گفته است، او ازآنجهت استعفا کرده است که خود را چون مانعی برسرراه طرح کرزی برای مذاکره با شورشیان می دیده است.

default

امرالله صالح، رئیس پیشین دستگاه استخبارات افغانستان

امرالله صالح برای شش سال یکی ازچهره های کلیدی درجنگ علیه طالبان به شمار می رفت و متصدی ریاست امنیت ملی افغانستان بوده است. امرالله صالح گفته است : کرزی پیش ازآنکه حمله برجرگه مشورتی صلح صورت گیرد، اعتمادش را برنیروهای امنیتی از دست داده بود. صالح همراه با حنیف اتمر وزیرداخله افغانستان ازوظایف شان مستعفی شده اند. دفترریاست جمهوری افغانستان گفته است که این مقامات امنیتی افغانستان به دلیل آن استعفا کرده اند که فروگذاشتهای شان موجب حمله شورشیان برجرگه مشورتی صلح شده است. امرالله صالح طی مصاحبه ای که درخانه اش با خبرگزاری رویترز انجام داده است، طرح کرزی برای مذاکره با شورشیان را " رسوایی وخفت " خوانده وگفته است عمده ترین دلیل استعفایش درآنست که کرزی دستورداده است، برحبس زندانیان طالبان تجدید نظر صورت گیرد. او این شایعات را که مجبور به استعفا شده است، رد نموده وگفته است که ازمدتها بدینسو درنظر داشته استعفا بکند. او حملهء هفته گذشته برجرگه مشورتی صلح توسط طالبان را آخرین لمحهء تصمیم گیری اش خوانده است. صالح گفته است: « دلایل زیادی تراکم کرده بودند و این به یک نقطهء فوران ضرورت داشت واین نقطه جرگه بود». صالح همچنان با شدت وقاطعیت ازمداخله پاکستان درحملات تروریستی درافغانستان یاد کرده است و استخبارات پاکستان را به مثابه " بخشی از چشم انداز تخریبکاری» درافغانستان خوانده است. پس ازحمله شورشیان به روزچهارشنبه بر خیمه بزرگ جرگه مشورتی صلح درکابل که درآن بیش از 1600 تن رهبران قومی ودینی افغانستان شرکت کرده بودند، وحدود چهار راکتی که آنها شلیک کردند وهمزمان با آن حملات انتحاری شورشیان که با پوشیدن واسکتهای انتحاری صفوف نیروهای امنیتی را عبور کرده وخود را منفجرساختند، کدام آسیبی به شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح به وجود نیامد. به روز یکشنبه کرزی امرالله صالح وحنیف اتمر را به کاخ ریاست جمهوری فراخواند تا ازآنها استفسارکند که چگونه با وجود توظیف گسترده نیروهای امنیتی بازهم چنین حملاتی توانسته است صورت بگیرد. دفتر کرزی پس ازآن اعلام کرد که هردو مقام نامبرده درارتباط با اینکه قناعت ریاست جمهور را فراهم ساخته نتوانسته اند، استعفا کرده اند. امرصالح گفته است کرزی درمذاکره با وی درکاخ ریاست جمهوری کوشید تا ویرا برانگیزد که فروگذاشت ناشی ازحملات را به اتمر ونیروهای پلیس افغانستان نسبت دهد. امرالله صالح افزوده است: « قصد ما این بود تا این جرگه بصورت صلح آمیز برگزارشود. رخنه ای درآن به وجود آمد ومن نمی خواهم همکاران پلیسم را به دلیل این رخنه متهم بسازم». صالح افزوده است :« بنابراین وقتی که کوشش شد تا من پلیس را متهم بسازم. من نه گفتم ». صالح گفته است:« رئیس جمهور افغانستان اعتمادش را به کفایت نیروهای امنیتی ملی افغانستان ازدست داده است. او فکرمی کند که این نیروها قادرنیستند وی وکشور را محافظت کنند». مانع صالح که مورد تحسین غرب قرار داشت، یکی ازمتحدان نزدیک کرزی بود. او عضو برجسته جنبش چریکی ای به شمار می رفت که با طالبان درسالهای 1990 جنگیده بود و مانع طرح کرزی برای مذاکره با طالبان پنداشته می شد. صالح گفته است : نخستین اقدام کرزی بعد ازجرگه صلح جهت تجدید نظر برحبس زندانیان طالب، دلیل عمده برای استعفایش بوده است. صالح افزوده است: « مذاکره با بمبگذاران انتحاری مایه خفت این کشور است». اوهمچنان این شایعات را که مجبور به استعفا شده است ، رد کرده است. صالح افزوده است:« خیر نیروی آگاهیم مرا مجبور به استعفا ساخته است. هنگامی که لحظه ای فرارسید که من احساس کردم درمناسباتم با کرزی خلل بوجود آمده است، اخلاق حرفه ای ام مرا واداشت تا استعفا بکنم ». رویترز/ رسول رحیم ویراستار: رتبیل شامل آهنگ