افغاني سازي اردوي ملي ازديد کارشناسان امورنظامي | افغانستان | DW | 25.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افغاني سازي اردوي ملي ازديد کارشناسان امورنظامي

بارديگراين روزها نظريه افغاني سازي امنيت افغانستان يا تقويت قواي مسلح افغانستان بخاطرتامين امنيت اين کشور توسط سازمان پيمان اتلانتيک شمالي (ناتو) به شکل يک مبحث جدي درميان اعضاي بلند پايه ي اين سازمان مطرح شده است

والوالجی« حداکثر ده سال وحد اقل پنج سال نياز است، اگر بسيار سريع ومتمرکزعمل کنند، پنج سال نياز است تا روند تامين امنيت افغاني گردد.«

والوالجی« حداکثر ده سال وحد اقل پنج سال نياز است، اگر بسيار سريع ومتمرکزعمل کنند، پنج سال نياز است تا روند تامين امنيت افغاني گردد.«

چيزي که جانب افغانستان پيش ازاين خواهان آن بوده وشماري ازمردم افغانستان نيزبه آن باوراند.

کارشناسان امورنظامي نيز نسبت به نظريه تقويت نيروهاي امنيتي افغانستان درخصوص تامين امنيت اين کشور خوش بين مي باشند.

آقاي اسدالله ولوالجي، صاحب نظردرامور نظامي مي گويد؛ تقويت نيروهاي امينتي افغانستان تنها راهي است که مي تواند امنيت اين کشور را در دراز مدت تضمين کند، ولي آقاي ولوالجي اين نکته را نيز مهم مي داند که بدست آوردن رضايت مردم ومناطق که با طالبان همکاري دارند، از طريق اعتماد سازي وفراهم ساختن زندگي بهتر، تامين کارواشتغال براي جوانان بيکار، يک بخش عمده تامين امينت مي باشد.

به گفته وي، با کساني که با طالبان همکاري هاي ايدولوژيکي دارند بايد برخورد جدي صورت گرفته به آنها جزا داده شود.

ولوالجي به همکاري هاي تسليحاتي ايران با طالبان ومخالفان مسلح افغانستان وهمچنان تمويل وتجهيز طالبان توسط پاکستان اشاره کرده مي گويد: تازماني که کشورهاي همسايه از مداخله هاي امنيتي درافغانستان دست نکشند، درفرصت کوتاه هيچ نيروي داخلي وخارجي قادر به تامين امنيت کامل نخواهند بود. اوهمچنان مي گويد: « نيروي افغانستان از لحاظ تجهيزات مثل تانک، سلاح ثقيل ونيروي هوايي بايد مجهز شوند، چون جنگ فعلاً درافغانستان به شکل پارتيزاني جريان دارد. حساب وتمرکزبالاي نيروي کماندو قوت عمليات سريع خيلي مهم است واين نيروبايد زياد تربيت شود وازاين نوع نيرودرجنگ ها بيشتر استفاده شود».

اسدالله والوالجی کارشناس امورنظامی

اسدالله والوالجی کارشناس امورنظامی

ولوالجي مي گويد: درشرايط موجود که نيروهاي افغانستان تحت تربيت مي باشند وازجانبي هم مجهز نيستند بايد سنگيني بيشترجنگ را نيروهاي خارجي بدوش بگيرند تا از نيروي افغانستان براي فردا استفاده بهتر صورت گرفته بتواند.

ولوالجي درمورد کميت نيروي مسلح افغانستان نظرهاي متفاوت دارد. او مي گويد: نظر به شرايط جنگي است که مي توان درمورد کميت قواي مسلح تصميم گرفت، ولي به باور وي درحدود 240 هزار سرباز ارتش ملي و170 هزار پليس ملي که درافغانستان درنظر گرفته شده است، براي تامين امنيت کافي نيست.

ولوالجي بااين که درخصوص افغاني سازي امينت افغانستان خوش بين مي باشد معتقد است که اين کار درفرصتي کوتاهي ممکن نيست. به باوراو« حداکثر ده سال وحد اقل پنج سال نياز است، اگر بسيار سريع ومتمرکزعمل کنند، پنج سال نياز است تا روند تامين امنيت افغاني گردد واگر به شکل ديناميک ويا تدابيري عمل بکنند در طول ده سال وضع درجنگ به نفع افغانها تمام خواهد شد».

به عقيده ولوالجي کشف دقيق واطلاعات درست وبدون خطا يکي ديگر از بخش هاي اساسي تامين امنيت وپيروزي نيروهاي دولتي در برابر شورشيان مي باشد. بنابراين بخش اطلاعاتي ونيروي کشفي را نيز بايد از لحاظ مسلکي وتجهيزات تقويت کنند.

آقاي ولوالجي پيشنهاد مي کنند درتثبيت نيروي ارتش هم بايد طوري برنامه ريزي شود که سربازن درجنگ از مورال عالي برخوردارشده ونسبت به مخالفان معنويت بيشتر داشته باشند.

به باور وي هرگاه تجهيزات توام با روحيه عالي درارتش ايجاد گردد، اميدواري به تامين امنيت درافغانستان مي تواند بيشترشود.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

DW.COM

آگهی