افغانستان وهمآيش سران ناتو | افغانستان | DW | 04.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افغانستان وهمآيش سران ناتو

درشصتمين همايش سالگرد تاسيس پيمان اتلانتيک شمالي ياناتو، افغانستان در محور مباحثات قرار دارد. درهمين حال خوش بيني ها وپيش داوري هاي گونه گون درخصوص اين همايش درافغانستان وجود دارد.

افغانستان یکی ازمحورهای مهم مباحثات سران ناتو درشتراسبورگ بود

افغانستان یکی ازمحورهای مهم مباحثات سران ناتو درشتراسبورگ بود

سلطان احمد بهين، سخنگوي وزارت خارجه افغانستان باور مند است که با توجه به اين همايش هاي بين المللي اوضاع درافغانستان تغيير خواهد کرد.

« درهمايش هالندو استراسبورگ جهان يکبار ديگر پيام صريح در برابر افغانستان داشت، يعني اينکه ، مصمم است در مبارزه با تروريسم، مصمم است در کمک بيشتر به بازسازي افغانستان وتقويت نهاد هاي قوي تر درافغانستان. به صراحت اعلام داشت که تهديد درافغانستان يک تهديد منطقوي است وبا اين پديده برخورد منطقوي با يد صورت گيرد؛ اين پيام نشان ميدهد که جهان يکصدا ومتفق براي کمک به افغانستان است وافغانستان ازاين استقبال ميکند».

اقاي بهين ميگويد اکنون افغانستان ازيک تعهد سياسي قوي جهاني برخورداراست وبا توجه به اولويت هاي که از طرف ايالات متحده امريکا وکشورهاي کمک کننده در نظر گرفته شده است اين اميدواري ها وجود دارد که تامين امنيت، بازسازي بهتر، تقويت نهادهاي ملي افغانستان تحقق يابد. ولي مردم افغانستان به روند عملياتي خيلي ازاين شعارها باورمند نيستند.

دين محمدجاويد پژوهشگر مسايل اجتماعي وروزنامه نگار :

« اگر بازهم مثل هفت سال گذشته تکرار شود ديگر افغانستان همان افغانستان هفت سال قبل نيست زيرا هفت سال پيش جهان تصميم گرفت وتروريزم را يکبار درافغانستان کوبيد ولي اکنون تروريزم راه هاي تازه اي رابراي به زانو درآوردن رقيب آموخته است، به همين شکل آنها ياري گيري هاي بين المللي انجام داده است وجاهاي امني درمنطقه براي شان پيدا کرده است».

جاويد تغييرات اساسي درافغانستان را مشروط به تغيير نگرش جهاني در خصوص بازسازي وتقويت نهاد هاي ملي افغانستان ميداند.

به عقيده اقاي بهيين انچه اين همايش ها را از ساير همايش قبلي متمايز ميسازد اين است که اکنون يک هم اهنگي درميان کشورهاي کمک کننده وجود دارد وکمک هايي که به پاکستان صورت ميگيرد هم مشروط گذاشته شده است، بنا براين همايش هاي نظير هاگ واستراسبورگ تاثير جدي روي اوضاع افغانستان ومنطقه خواهد داشت.

واما جانب افغانستان براي استفاده درست ازاين مساعدت هاي جهاني چه آماده گي اي دارد؟

سلطان احمد بهين « حکومت افغانستان تعهد داده است براي مبارزه با فساد اداري، حاکميت قانون ومواد مخدربايد به افغانستان کمک گردد تا طوريکه لازم است براي مردم افغانستان خدمت نمايد، مهم اين است که رهبري حکومت درافغانستان در تمام پروسه ها عملي ساخته شود».وي اذعان ميدارد که بخاطر تطبيق بهتر کمک هاي جامعه جهاني بايد در بلند بردن ظرفيت نهاد هاي ملي افغانستان کمک صورت گيرد.

گفتني است که کشورهاي کمک بعد ازاين کمک هاي شان را به افغانستان براساس يک نظارت اجرا خواهند کرد، جاويد معتقيد است که عملي کردن چنين چيزي مشکل به نظر مي ايد:

«عملي کردن اين راهکاربه اين دليل مشکل است که دزدان بين المللي ودزدان افغاني دست به دست هم داده، همديگر را شناخته اند وحتا همان ناظران را اين دزد ها ازبين خود شان تعيين خواهند کرد، بسيار مشکل به نطر ميرسد؛ جامعه بين المللي وکسانيکه درافغانستان صالح باقي مانده اند بايد به اتفاق هم دست چور وچپاول اين زالو ها را بگيرند».

امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی