افغانستان نبايد بازيچۀ سياست های هندوستان و پاکستان گردد | مصاحبه ها | DW | 05.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

افغانستان نبايد بازيچۀ سياست های هندوستان و پاکستان گردد

"افغانستان ميتواند با داشتن يک ديپلماسی فعال روابط دوستانه با پاکستان و هندوستان داشته باشد"، اين مطلب را سيف الدين سيحون، کارشناس امور سياسی افغانستان طی گفت و شنود اختصا صی با راديو صدای آلمان گفته است.

پاکستان و هندوستان به يک افغانستان با ثبات نياز دارند

پاکستان و هندوستان به يک افغانستان با ثبات نياز دارند

به باور سيحون افغانستان از موقيعت ستراتيژيکی برخوردار است که در آخرين تحليل همکاری با اين کشور هم به نفع اسلام آباد و هم به سود دهلی ميباشد.

سيحون، استاد در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل، چنين تحليل ميکند که پاکستان و هندوستان به يک افغانستان با ثبات نياز دارند تا بتوانند برای رشد سطح اقتصاد در کشور های خود، از منابع سرشار مواد خام در آسيای ميانه استفاده بکنند. اما اين کارشناس امور سياسی در عين حال به اين باور است که سياست گذاران هر سه کشور (افغانستان، هندوستان و پاکستان) تا به حال هم قادر نگرديده اند تا واقيعت های سياسی-اقتصادی منطقه را پذيرفته و برای کنار گذاشتن رقابت های موجود راه حل های منطقی دست و پا کنند.

بنابر اظهارات سيحون اسلام آباد و دهلی افغانستان را تنها در صورتی دوست خود ميدانند که کابل، دشمن آنان را دشمن خود تلقی کند. به اين اساس نتيجه گيری او چنين است که افغانستان نبايد بازيچۀ رقابت های هندوستان و پاکستان گردد. به اين معنی که کابل نبايد به اسلام آباد و دهلی اجازه بدهد تا بخاطر امتيازگيری از يکديگر از افغانستان سوء استفاده بکنند.

آگهی