″افغانستان را خطر دايرۀ شيطاني تهديد مي نمايد″ | افغانستان | DW | 23.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

"افغانستان را خطر دايرۀ شيطاني تهديد مي نمايد"

رونامۀ آلماني "دي ويلت" در گزارشي از حلقات حکومتي و جناح هاي سياسي مي نويسد که در بحث روي اعزام نيرو هاي بيشتر از آلما ن به افغانستان، ميان دولتمردان آلمان تحرک بيشتر به ميان آمده است:

نیرو های واکنش سریع ارتش آلمان در افغانستان

نیرو های واکنش سریع ارتش آلمان در افغانستان

فرانس يوزيف يونگ وزير دفاع (از حزب دموکرات مسيحي) و فرانک والتر شتاين ماير وزير خارجه (ازحزب سوسيال د موکرات) به روز چهار شنبه مي خواهند که افراد مسوول جناح هاي سياسي را در مورد افزايش نيرو هاي ارتش آن کشور در ماه اکتبر معلومات دهند.

در نظر است که تعداد سربازان از 3500 تن در حال حاضر، با تقريبا ً 1000 سرباز ديگر در چارچوب ماموريت آيساف افزايش يابد. شمار دقيق اين سربازان اضافي وابسته به توصيۀ نظامي است که از طرف ولفگنگ شنايدرهان، رئيس تفتيش عمومي ارتش آلمان پيشنهاد مي شود.

شنايدرهان مي خواهد سفارش و پيشنهادش را بر مبناي وظايف و اوضاع امنيتي در افغانستان استوار سازد. ارتش آلمان از مدتي است که نيرو هاي امنيتي خود را در منطقۀ قندز تقويه کرده است و گذشته از آن از اول ماه جولاي نيرو هاي واکنش سريع را در شمال افغانستان آمادۀ فعالیت مي سازد. روزنامۀ ديگر "صداي خلق" که داراي جهت گيري چپ است، به تاثيرافزايش نيرو هاي نظامي آلمان در افغانستان به نظر شک مي نگرد. اين روزنامه مي نويسد: "افغانستان را خطر دايرۀ شيطاني تهديد مي نمايد. با اين خطر تنها با سربازان اضافي نمي توان مقابله کرد."

آگهی