″افغانستان درعرصه مخابرات با کشورهاي منطقه قابل مقايسه است″ | افغانستان | DW | 17.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

"افغانستان درعرصه مخابرات با کشورهاي منطقه قابل مقايسه است"

طي شش سال گذشته که درافغانستان شعار بازسازي و نوسازي بيشترين شعارنهادهاي داخلي وخارجي بود. دراين ميان درعرصه ارتباطات و مخابرات بويژه دربخش خصوصي ؛اين شعارمصداق واقعي پيداکرده است. افغانستان هم اکنون درعرصه مخابرات به پسشرفت هاي چشمگيري دست يافته است که با اکثر کشورهاي منطقه قابل مقايسه مي باشد.

ازسال 1381 تاکنون شبکه هاي افغان بيسيم، روشن، اريبا،اتصالات وشبکه اي دولتي افغان تيلي کام درافغانستان به طور وسيعي فعاليت دارند.

ازسال 1381 تاکنون شبکه هاي افغان بيسيم، روشن، اريبا،اتصالات وشبکه اي دولتي افغان تيلي کام درافغانستان به طور وسيعي فعاليت دارند.

در شرايط کنوني درکنار شبکه ي مخابراتي "افغان تيلي کام "چهارشبکه ي خصوصي مخابراتي ديگرنيزدريک رقابت جدي درفعاليت دارند.آقاي گل احمد راستمند رييس عمومي شبکه ي مخابراتي افغان تيلي کام مي گويد اين شبکه در سال 1384 براساس فرمان آقاي کرزي درچوکات وزارت مخابرات ايجاد گرديد که درحال حاضردر 34ولايت و250ولسوالي فعال مي باشد. شبکه ي مخابراتي افغان تيلي کام علاوه ازتحت پوشش قراردادن بخش هاي دولتي؛ براي ارايه خدمات عامه نيز با بخش خصوصي رقابت مي کند. به گفته وي شبکه افغان تيلي کام امسال 20قريه رابطور آزمايشي تحت پوشش قرارداده است که اين مقدار در سال آينده به چند ين برابر افزايش خواهد يافت.

آقاي راستمند درمورد ايجاد اشتغال واستخدام توسط شبکه ي افغان تيلي کام اضافه کرد:«درمجموع {ولايات}افغانستان از1300الي 1400نفر صرف در بخش تيلي کام مصروف {انجام }وظايف مي باشند».

راستمند درمقايسه با چند سال قبل پيشرفت درعرصه مخابرات در افغانستان را تاسقف 90درصد مي داند. بقول آقاي راستمند، در شرايط فعلي درافغانستان بيش از 5 ميليون نفربه خدمات مخابراتي موبايل دسترسي دارند. بربنياد اظهارات وي 80درصد ازخاک افغانستان اکنون تحت پوشش خدمات مخابراتي قرار دارد.آقاي راستمند رقابت ميان شبکه هاي مخابراتي رادرچگونگي ارايه خدمات سالم توصيف نموده علاوه کرد: اکنون قيمت مکالمات در افغانستان توسط شبکه هاي خصوصي به ثانيه محاسبه مي گردد.

آقاي راستمند در خصوص استخدام و اشتغال توسط شبکه هاي خصوصي افزود:«فعلاً بيش از 40هزارنفر درشرکت هاي مخابراتي مصروف {انجام}وظايف هستند».

به گفته وي شبکه هاي مخابراتي درايجاد اشتغال بارزترين وبيشتيرين سهم را داشته ودارا مي باشند. راستمند در مورد افراد فني وحرفه يي شبکه هاي مخابراتي اذعان مي دارد که ممکن شبکه هاي خصوصي از افراد خارجي استفاده نمايند اما 99 درصد کارمندان افغان تيلي کام افغانها مي باشند و صرفاً يکي؛ دونفر خارجي مشاوردارد،اما کارهاي فني اين شبکه به طور کامل در34ولايت افغانستان توسط افغان ها اداره مي شود.

براي تربيه افراد مسلکي وفني يک انستيتيوت فني حرفه يي تا سطح ليسانس درچوکات وزارت مخابرات سال گذشته بوجود آمده است که سالانه حدود50 نفر از طريق کانکور معرفي شده ،آموزش هاي مسلکي رادراين انستيتيوت فرامي گيرند.

به گفته رييس عمومي افغان تيلي کام، ماليات بخش مخابرات بيشترين درآمد دولت افغانستان را تشکيل مي دهد.

مردم نيزاز پيشرفت هاي مخابراتي در افغانستان خوش به نظر مي رسند آقاي صمد مشتاق استاد دانشگاه تعليم وتربيه کابل باديد مثبت به آن مي نگرد آقاي مشتاق به صداي آلمان گفت:«خوش بختانه در سالهاي اخير مخابرات رشد فزاينده وگسترده اي داشته اند که در اقصاء نقاط افغانستان توانسته اند زمينه رابرا ي ارتباطات سالم وفراگيرمساعد بکنند .من ازاين پيشرفت مخابرات در افغانستان استقبال مي کنم واين شرکت ها توانسته اند با يک رقابت سالم زمينه ي ارتباطات را مساعد بکنند».

آقاي فريدون مدير بازاريابي مجله صنعت ساختمان نيز ازچگونگي پيشرفت درعرصه مخابرات اظهار خوشي نموده از تعدد شبکه هاي مخابراتي مبني بر ايجاد رقابت استقبال مي کند اودرمورد بهترين شبکه درميان پنج شبکه ي مخابراتي چنين مي گويد:« شبکه هايي خوبي هستند مخصوصاً شبکه اي افغان بيسيم شبکه اي خوبي است{اين} شبکه ضمن اين که سهولت پرداخت هرثانيه را فراهم ساخته؛ مدتي مي شود {اين} شبکه را به انترنيت وصل کرده است که از آن به خوبي مي توان استفاده کرد».

ازسال 1381 تاکنون شبکه هاي خصوصي، افغان بيسيم، روشن، اريبا واتصالات وشبکه اي دولتي افغان تيلي کام درافغانستان به طور وسيعي فعاليت دارند.

مطالب مرتبط

آگهی