افغانستان خواهان همکاريهاي بيشتردربخش مبارزه با هراس افگني باپاکستان است | مصاحبه ها | DW | 17.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

افغانستان خواهان همکاريهاي بيشتردربخش مبارزه با هراس افگني باپاکستان است

يک سخنگوي حکومت افغانستان به روز سه شنبه گفته است که طالبان هنوز براي حمله براهداف شان درافغانستان ازپاکستان به اين کشورعبورمي کنند، افغانستان وپاکستان که دومتحد کليدي ايالات متحده امريکا مي باشند ، بايد همکاريهاي شان را دراين ساحه تحکيم بخشند.

طالبان ازپاکستان ازطریق مرزهای مشترک به افغانستان داخل می شوند

طالبان ازپاکستان ازطریق مرزهای مشترک به افغانستان داخل می شوند

اين تبصره ها درآستانه ملاقات کرزي ومشرف دراخيرماه جاري درانقره که قراراست به انتقادات متقابل چندين ماهه اي که ايندو درمورد شورشيان ازهمديگرمي کنند؛ پايان بدهد ، صورت گرفته است.

رحيمي سخنگوي اصلي حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان گفته است : " معضله افغانستان روشن است. هراس افگنان ازطريق مرزازسوي ديگرمي آيند تا عمليات خرابکارانه شان را انجام دهند. آنها درآنجا فعال اند."

رحيمي دريک کنفرانس خبري گفته است : "اين معضله بزرگي است که ايجاب همکاريهاي بيشتر، بهترومثرتررا بين افغانستان وپاکستان مي نمايد." رحيمي افزوده است :

" به همکاريهاي موثروصادقانه عليه هراس افگنان نيازاست "

بسياري ازمقامات افغانستان به شمول حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان براين نظراند که پاکستان نتوانسته است مانع آن گردد که جنگجويان طالب ازخاکش براي حمله به کشورجنگزده افغانستان استفاده نمايند. برخي براين نظراند که پاکستان ازطالبان حمايت مي کند.

پاکستان اين اتهامات را رد نموده ومي گويد که 80000 سربازدرامتداد مرزهايش با افغانستان جاگزين نموده است واخيراً مردان قبايلي جانبدارحکومت پاکستان تا 300 تن ازجنگجويان خارجي را دراين مناطق به قتل رسانده اند.

رحيمي گفته است:

" ما نمي خواهيم به هيچ کسي اتهام ببنديم . آنچه ما مي گوييم براساس واقعيات موجود است، آنچه کرزي گفته است واقعيت است."

رحيمي گفته است که مذاکرات ميان حامدکرزي رئيس جمهورافغانستان وپرويزمشرف فرمانرواي نظامي پاکستان درانقره روي شورشگري طالبان وصلح منطقه متمرکزخواهد بود. پاکستان به روزدوشنبه ازاينکه مذاکراتي صورت خواهد گرفت تاييد نموده است اما درمورد تاريخ اين مذاکرات هيچ يک ازجوانب توضيح نداده اند.

رحيمي گفته است که: " درآينده نزديکي بين افغانستان وپاکستان مذاکراتي روي موضوعات مهم جنگ با هراس افگني واستقرارصلح درمنطقه صورت خواهد گرفت ."

آگهی