افغانستان بزرگترین آزمایش برای سنجش موثریت ناتو | آلمان و جهان | DW | 27.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

افغانستان بزرگترین آزمایش برای سنجش موثریت ناتو

درآستانه برگزاري کنفرانس ناتو در روزهاي آغازماه اپريل، انگيلا مرکل صدراعظم آلمان گفته است که ، طرحهاي جديد براي آينده ناتو مشخص نيست.

default

انگيلا مرکل صدراعظم آلمان

آلمان دربرابرتقاضاي اوباما براي افزايش نيروهاي متحدان درافغانستان براين نظراست که همين تعداد سربازانش درافغانستان کفايت مي کند. همچنان تجربه جنگ " ضدترور" اعلام شده توسط ايالات متحده امريکا درافغانستان، آلمان را به اين نتيجه رسانده است که دريک جنگ ضد شورشگري بايد يک نظام درهم بافته ازعمليات نظامي وخدمات غيرنظامي انکشافي مي تواند موجب پيروزي گردد.

روزنامه هاي مختلف آلماني درارتباط با مواضع حکومت آلمان وبه ويژه اظهارات انگيلا مرکل صدراعظم اين کشورتبصره هايي دارند که دراينجا فشرده بعضي ازاين تبصره ها گزارش مي شود.

روزنامه " ميرکيشه الگيمانه" منتشره درپوتسدام درمورد ناتو چنين مي نويسد:

هنوز درجهان سلاح اتومي وجود دارد. همينطورامکانات جديد تخنيکي مي تواند بهانه اي براي توليد سلاحهاي بيولوژيکي وکيمياوي تازه باشد. امروزناتو درافغانستان حضور دارد ودرواقعيت امر با مهمترين آزمايش روبه رو مي باشد. با اينهم هرگاه حرف انگيلا مرکل را درنظرگيريم، وظايف جديد ناتو هنوز به طورروشن تعريف نشده است.

به تاريخ 3 ام و4 ام ماه اپريل ناتو 60 امين سالگردش را تجليل مي کند. واقعيت ديگراين است که فرانسه پس از43 سال دوباره با ناتو همراه شده است. با اينهمه هيچ يک ازاينها نمي توانند ، مشکل اصلي ناتو را حل بکنند.

ناتو هسته اي يک اتحاديه نظامي است، نه اينکه يک پليس جهاني باشد. ازاينرو لازم است تا اعضاي اين اتحاديه وظايف مرکزي را دريابند و محدوده هاي آن را پيدا بکنند. تئوريهايي ازقبيل اينکه عمليات نظامي با خدمات غيرنظامي درهم بافته شوند، نمي تواند ناتو را به تعيين يک مشي مشخص برساند.

روزنامه " لاندس تسايتونگ " ازليونه بورگ ، مي نويسد:

پاسخ انگيلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال به طورقابل ملاحظه اي هنگامي بي محتوا باقي مي ماند، که اين سوال مطرح گردد: مادامي که همه تدابيرپيش گيرنده ناکام شده باشد ودرصورتي که جنگيدن لازم باشد، ناتو چه بايد بکند؟ آيا ميرکل نجنگيدن سربازان آلماني درکشورکوههاي هندوکش را مي تواند علامت اين آزمون بداند. کسي که چنين به قضايا بيانديشد، نبايد تعجب بکند که چرا با تغيير ستراتژي ايالات متحده امريکا، با وي مشورت نشده است. فقط باکسي مذاکره مي شود که مسووليت بپذيرد. رد ماموريت جهاني ناتو توسط ميرکل تعجب انگيز است. درجهاني که جلوگيري ازگسترش سلاحهاي اتومي پيوسته دشوارترشده مي رود ، تروريستهاي اسلامگرا درصدد تحقق بخشيدن به خيالهاي جهادي شان مي باشند، درجهاني که بحران مالي کشورها را بي ثبات ساخته وبه ناکامي مي کشاند ومي تواند روي مسائلي چون آب ، زمين وتيل تهديد به جنگ بکند، درچنين اوضاعي نبايد ناتو خود را محدود بسازد ودست بازنداشته باشد.

روزنامهء " ميونشنرمرکور" نتيجه گيري مي کند که :

ميرکل به تقاضاي ايالات متحده امريکا براي نقش بيشترسربازان آلماني درسرزمين کوههاي هندوکش نه مي گويد .با هيجان زياد انتظارمي رود ، که ستراتژي جديد امريکا براي افغانستان امروز اعلام گردد. يک اشارت صريح ميرکل به امريکا اين است که ديگر تنها به افزايش نيروهاي نظامي فکرنکند، بلکه بخش غيرنظامي اين جدوجهد را نيز افزايش بدهد.

تجليل ازشصتمين سالگرد ناتو مي تواند نخستين آزمايش براي مناسبات دوسوي اتلانتيک ، پس ازدوران بوش باشد.

آژانس خبرگزاری آلمان/رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

آگهی