افغانستان برگشتاندن اجباری مهاجرين راقبول ندارد | مصاحبه ها | DW | 10.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

افغانستان برگشتاندن اجباری مهاجرين راقبول ندارد

دولت جمهوری اتحاديه آلمان در نظر دارد تا در مورد اقامت پناهند گان افغانستان در اين كشور به يك تصميم نهايی برسد. بنا بر اين سياست قرار است تا تقريبا ً 16,000 مهاجرافغانستان در مدت زمان نه چندان دوری آلمان را اجبارا ً ترك بگويند .

در حال حاضر تعداد مهاجرين افغانستان در آلمان به 65,000 رقم زده ميشود كه البته كسانيكه دارای تابعيت آلمانی ميباشند در اين آمار شامل نميباشد.

در حال حاضر تعداد مهاجرين افغانستان در آلمان به 65,000 رقم زده ميشود كه البته كسانيكه دارای تابعيت آلمانی ميباشند در اين آمار شامل نميباشد.

اما تا به حال تصويب نگرد يده كه آیا طی سال جاری ميلادی و يا اينكه در بهار سال آينده به وطن شان بر گشتانده خواهند شد.

قبل از اينكه مهاجرين افغانستان آلمان را ترك بگويند، بايست دولت افغانستان در زمينه موافقت نامه ی را امضا كند و تصد يق نمايد كه افغانستان برای عود ت كنند گان جايست امن و برگشتگان را هيچ نوع خطری از طرف مقامات رسمی تهد يد نميكند. در ضمن دولت افغانستان بايست مسووليت سرپناه و دست و پا نمودن جای كار را برای عودت كنند گان بعهده بگيرد.

برای اينكه چنين موافقت نامه ی بدست بيياید، هيات بلند پايه ی آلمانی وارد كابل گرد يده بود تا بخصوص با آقای اعظم دادفر، وزير امور مهاجرین افغانستان، مذ كراتی انجام بدهد.

امادولت افغانستان از امضای چنين موافقتنامه يی با نمايند گان حكومت آلمان امتناع ورزيده و اد عا نموده كه در حال حاضر قدرت پذ يرش عودت كنند گان بيشتری را كه اجبارا ً فرستاده میشوند، ندارد. آقای دادفر از مقامات آلمانی خواسته است تا مهاجرين را مجبور به ترك اين كشور نسازند و د ر عين حال ابراز نموده كه افغانستان آنعده از مهاجرين را كه داوطلبانه و بدون چشمداشت كمكی از دولت دوباره بر ميگردند، به آغوش باز استقبال مينماید.

در مذاكرات كابل يكتن از مسوولين حكومت ايالتی شهر هامبورگ، جاييكه بخش اعظم مهاجرين افغانی بود وباش دارند، نيز شركت ورزيده بود .در ایالت هامبورگ دست كم 17,000 افغان كه دارای تابعيت آلمانی نميباشند به سر ميبرند. بنابر اظهارات ماركو هازه، سخنگوی وزير داخله اين شهر، قرار است تا بعد از ختم مذاكرات و كسب رضايت طرفين، در قدم نخست 500 افغان تنها از هامبورگ اخراج گرد ند.

البته برنامه ی ايالت هامبورگ در اين ست كه در مرحله ی اول مرد ان مجرد يكه بين سنين 18-60 قرار دارند به افغانستان برگرداند. در صورتيكه پناهجويان اجبارا ّ فرستاده شوند، مستحق هيچ نوع كمكی مالی نميگردند. تنها به آنعده از افغانهايكه به خواست خود آلمان را ترك ميگويند مبلغ 1000 يورو مساعد ت ميگردد.

مقامات رسمی آلمان تا به حال در مورد نشست كابل و عدم همكاری دولت افغانستان اظهار نظر ننموده است. دولت آلمان حالا بايد تصميم بگيرد كه آيا مهاجرين را با وجود موضعگيری غير مترقبه ی كابل، اجبارا ً به افغانستان خواهد فرستاد يا خير. سخنگوی وزير داخله ی هامبورگ در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آلمان گفته است كه این ايالت به وقتی بيشتر ضرورت دارد تا نتايج مذاكرات افغانستان را مورد بررسی قرار بدهد.

در حال حاضر تعداد مهاجرين افغانستان در آلمان به 65,000 رقم زده ميشود كه البته كسانيكه دارای تابعيت آلمانی ميباشند در اين آمار شامل نميباشد.

آگهی