افغانستان: ازکشتارغيرنظاميان تا سرنوشت آوارگان | مجله حقوق بشر | DW | 28.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

افغانستان: ازکشتارغيرنظاميان تا سرنوشت آوارگان

جنگ تنها کشتارانسانها وتباهي تمدنها نيست، بلکه آوارگي وبيجا شدگي فراريان را نيز درپي دارد، که اين مهاجرتهاي اجباري درحقيقت چيزي جزهردم شهيدي ومرگ مکررنيست.

نادرنادری کمیسار کمیسیون مستقل حقوق بشر درمحضرخبرنگاران گفت بیشترین کشته شدگان بالابلوک زنان وکودکان بوده اند

نادرنادری کمیسار کمیسیون مستقل حقوق بشر درمحضرخبرنگاران گفت بیشترین کشته شدگان بالابلوک زنان وکودکان بوده اند

دردوسه هفته اخير ما گزارشهاي خونين ترين جنگها را ازافغانستان و کشورپاکستان که درهمسايگي افغانستان قرار دارد، شنيده ايم.

درحاليکه کشته شدن افراد غيرنظامي درجنگهاي هفت ساله اخير وبه ويژه حمله هوايي امريکا برقريه بالا بلوک ولايت فراه افغانستان ، خشم همگاني را درآن کشور برانگيخت.اکنون درپاکستان فراريان جنگهاي دره سوات بيشتر به ايالت پنجاب پناه مي برند. درپنجاب قبلاً حدود 200000مهاجر افغان بازمانده ازاشغال نظامي افغانستان توسط شوروي پيشين زندگي مي کنند. قضيه اين مهاجران دوباره درکمشنري مهاجران ورسانه هاي گروهي پاکستان مطرح شده است. جنگ سوات وقيودات رفت وآمد وضع شده توسط نظاميان پاکستان ، امکان بروز يک فاجعه انساني را دراين درهء زيبا اما متاسفانه خونين درچشمرس قرار مي دهد.

کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان شمارکشته شدگان بالابلوک را 97 نفر خواند

کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که يک نهاد نظارت کننده برتطبيق حقوق بشر درافغانستان است ، امروز ضمن گزارشي شمارکشته شدگان غيرنظامي را درحملات هوايي امريکا به تاريخ 3 ام ماه مي بر قريه بالابلوک ولايت فراه 97 نفرخوانده وافزوده است که به طورنا متناسبي ازقواي نظامي درآنجا استفاده شده است.

قبلاً مقامات افغانستان به شمول شخص حامد کرزي شمار تلفات غيرنظاميان را 140 نفرگفته بودند.که بيشترين اين قربانيان زنان وکودکان بوده اند.

مقامات نظامي امريکايي نيزاعتراف کرده بودند که درحمله هوايي بر بالا بلوک ازجمله 80- 95 نفري که کشته شده وبيشترين شان طالبان بوده اند، بين 20-35 نفرغيرنظامي کشته شده اند. درگزارش مقامات امريکايي گفته شده است که شورشيان مردم روستا را به حيث سپرشان مورد استفاده قرار داده بودند.

سازمان حقوق بشر افغانستان نخستين گروهي است که به حکومت افغانستان ويا ايالات متحده امريکا ارتباط نداشته ودراين زمينه گزارشي ارائه کرده است.

نادرنادري کميسار کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان دراين مورد در کنفرانس مطبوعاتي گفت:

"اين ( حمله هوايي ) واکنشي بوده است با استعمال بيش ازحد قوه تا يک گروه مخالف را درهم شکند. حتا اگراين مخالفان درآنجا مي بودند، اين واکنش نا متناسب بوده است".

نادري گفت : دريافتهاي اوليه کمسيون مستقل حقوق بشر ازبمباردمان درفراه نشان داد که 97 نفر درآنجا کشته شده اند که ازجمله 65 نفرآنها اطفال و 21 نفرشان زنان بوده اند.

تحقيقات کميسيون مستقل حقوق بشرحاکي ازآن است که شواهدي براي اثبات اينکه اين قربانيان مسلح بوده اند ويا اينکه به حيث سپرانساني مورد استفاده قرار گرفته اند وجود ندارد. البته نادري افزوده است که مقامات ولايت به تيم تحقيقاتي کميسيون مستقل حقوق بشرگفته اند که دوتن ازکشته شدگان طالبان بوده اند.

نادري ازايالات متحده امريکا تقاضا کرد، تا به خانواده هايي که اعضاي شان را ازدست داده اند، جبران خسارت بپردازد.

کودکان بی پناه سوات که دراثر جنگ نیروهای امنیتی وطالبان پاکستانی ازخانه وکاشانه شان آواره شده اند

کودکان بی پناه سوات که دراثر جنگ نیروهای امنیتی وطالبان پاکستانی ازخانه وکاشانه شان آواره شده اند

سوات بهشتي که غرق درخون وخاکستر است

ديروزسه شنبه 26 ام ماه مي ، يک سخنگوي نيروهاي امنيتي پاکستان گفته است که همه راهها را برطالبان درپايگاه شان سوات مسدود کرده اند. اين درحالي که گروههاي حقوق بشر ازبروزيک فاجعه انساني براي آن غيرنظامياني نگران اند که درمنطقه جنگي بين آتش متاقطع دوجناح گيرمانده اند.

اين هفته پنجم است که حکومت پاکستان عمليات مجازاتي را عليه اسلامگرايان افراطي درسوات به راه انداخته است. مقامات امنيتي ادعا مي کنند که 70% منگوره شهرمرکزي دره سوات را دردست دارند.نيروهاي نظامي پس ازتحکيم مواضع شان، اکنون عمليات تلاشي را به راه انداخته است .

به گفته حمدالله يک تن ازباشندگان دره سوات " تا چهار روز پيش طالبان درمنطقه گزمه مي کردند، اما اکنون دستجات نظامي با شمارزياد سربازان در منگوره درگشت وگذاراند".

درمنگوره وگرد ونواح آن اجساد طالبان درهمه جا ديده مي شوند. يک سخنگوي مولوي فضل الله يعني کسي که آتش جنگ را درسوات در داده است به آژانس فرانس پرس گفته است که قوماندان مولوي فضل الله ازشورشيان تقاضا کرده است که ازجنگ دست بردارند ومنگوره را ترک بکنند تا افراد غيرنظامي کشته نشوند. اما بسم الله خان مي گويد:" ما براي تطبيق شريعت تا آخرين قطره خون مان مي جنگيم".

دراطراف منطقه سيدوي شريف ، سربازان دولت پاکستان درکوهستانها براي شان محلات محفوظي ايجاد کرده اند . سوات مرکزقديمي منطقه است ودرپهلوي منگوره قرار دارد. دراينجا در دوقريه در امتداد 25 کيلومتر جنگ ادامه دارد. هلي کوپترهاي توپدار پناهگاههاي طالبان را درهرجا مورد حمله قرار مي دهد.

کميسارياي عالي مهاجران ملل متحد مي گويد که ازدوم ماه مي امسال بدينسو 2.38 مليون نفرازقريه هاي شان درسوات فرارکرده اند . ترس بيشترازناحيه کساني وجود دارد که درحلقه محاصره گيرافتاده اند وبه کمبود مواد غذايي مواجه اند.

براد ادامس رئيس سازمان حقوق بشري موسوم به " ديده بان حقوق بشر" دراين ارتباط مي گويد:

" هرگاه نيروهاي نظامي پاکستاني فوراً قيودات گشت وگذاري راکه ازيک هفته بدينسو پيهم وجود دارد، رفع نکند، مردمي که درمنطقه جنگي سوات گيرافتاده اند، با يک فاجعه انساني روبه رو مي شوند. حکومت پاکستان به قسم يک تاکتيک براي شکست دادن طالبان اجازه داده نمي تواند به مردمي که گيرافتاده اند، غذا، آب پاک ودوا برسد.

مرميها ازهردوجانب سيل آسا تبادله مي شوند. بيم کشته شدن افراد غيرنظامي مي رود. بااينهم مقامات نظامي پاکستان اطمينان مي دهند که تلاش زيادي به خرج مي دهند تا آسيبي به غيرنظاميان نرسد.

یک مهاجرافغان درپاکستان که براثر انفجار ماین یک پایش را ازدست داده است

یک مهاجرافغان درپاکستان که براثر انفجار ماین یک پایش را ازدست داده است

پناهجويان بي پناه افغان درپنجاب بازهم هدف تهمتها اند

بيشترين فراريان از دره سوات به پنجاب پناه مي برند.اينها که پشتون تباراند، ازترس آنکه مبادا گماشته هاي طالبان باشند، چندان مورد پذيرش مردم محل نيستند. اکنون پس از شعله ورشدن جنگ در دره سوات ، مهاجران افغان که ازقريب سي سال بدينسو درپنجاب زندگي مي کنند ، دوباره مجبوراند آماج سنگ ملامت واتهام مقامات و رسانه ها باشند. اين بدبختي هنگامي شدت کسب مي کند که کساني به نام افغان دردسايس تروريستي دست داشته بوده باشند.

روزنامه " ديلي تايمز" پاکستاني درشماره روز دوشنبه 25 ام ماه مي نويسد: حدود 202832 تن مهاجرا افغان اززمان تجاوز روسها به افغانستان تا اکنون درشهرهاي مختلف ايالت پنجاب پاکستان زندگي مي کنند.اين روزنامه که زيرتاثيرحوادث جنگي دره سوات وهجوم مليونها آواره سواتي به پنجاب دست به انتشار گزارش درمورد افغانهاي مهاجر زده است، ادامه مي دهد: بسياري افغانها عامل جرايم متعدد اند. نه به طور مناسبي نظارت مي شوند ونه دوباره به وطن شان برمي گردند.

ديلي تايمز پاکستاني مي افزايد: درماه مارچ سال 2003 حکومت پاکستان وکميسارياي عالي مهاجران ملل متحد توافقنامه اي را امضا کرده اند که به موجب آن تا پايان ماه مارچ سال 2006 همه مهاجران افغان بايد به وطن شان برگردند.

همين روزنامه ازقول پرويز ارتهور يک مقام پليس درپايتخت مي نويسد که حدود 700 افغان مهاجر درنزد پليس به اتهام وجرم خلافکاريهاي شان ثبت نام مي باشند. گرچه عمران احمر قوماندان پليس پنجاب مي گويد درکل مهاجران افغان که درشهر زندگي مي کنند مردمان صلحدوستي اند، اما متاسفانه درحمله تروريستي اي که اخيراً درلاهور صورت گرفت، پاي افغانها نيز درميان بود. او براين نظراست که جهت تطبيق نظم وقانون بايد افغانهاي مهاجر زيرکنترول باشند.

خبررسانيها/ رسول رحيم

ويراستار:سيد روح الله ياسر

آگهی