افزايش 52ميليون يورويي کمک هاي آلمان به افغانستان | آلمان و جهان | DW | 25.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

افزايش 52ميليون يورويي کمک هاي آلمان به افغانستان

يورگن ليزر معاون رييس اتحاديه سياستهاي انکشافي آلمان خواستار آن است تا بجاي افزايش سربازان براي ماموريت درافغانستان، بيشتر بازسازي وکاردرعرصه ي جامعه مدني درنظر گرفته شود.

با اين رقم جديد کمک هاي آلمان، سالانه به 144 ميليون يورو مي رسد.

با اين رقم جديد کمک هاي آلمان، سالانه به 144 ميليون يورو مي رسد.

براي بحث روي اين موضوع سازمان هاي کمکي دراتحاديه سياستهاي انکشافي آلمان دور هم آمده اند تا دراين باره تبادل نظرنمايند. همزمان ديرک نيبل وزير جديدامورانکشافی آلمان، در چندين جا در برلين کنفرانس هاي مطبوعاتي را داير نموده گفته است: " بسياري مسايل مربوط اين همکاري ها است؛ ازجمله انکشاف امور زراعت، کاريابي و تمرکز و انتقال کمک هاي حمايتي از شهر ها به دهات."

اين تقاضا ها چيز جديد نيستند و اين را نيبل نيز مي داند. گويا که او نداي سازمانهاي کمک هاي بشري را مستقيماً شنيده باشد. وزيرجديد امورانکشافی آلمان گفت: سالانه برکمک هاي انکشافي به افغانستان 52 ميليون يورو افزايش مي يابد. يعني با اين رقم جديد کمک هاي آلمان، سالانه به 144 ميليون يورو مي رسد. به گفته نیبل با اين پول بايد پروژه هاي مشخص تمويل شوند، او می افزاید:

" به ويژه مردم در کابل و در شمال افغانستان بايد از ناحيه داشتن برق و آب پاک آشاميدني حمايت شوند.از طرف ديگر رفاه اقتصادي مردم از طريق ايجاد زمينه کار و دريافت دستمزد وبه ويژه دادن قرضه هاي کوچک، ازنقاط کليدي برنامه هاي ما است."

Deutschland Entwicklungsminister Dirk Niebel

دیرک نیبل، وزیرامور انکشافی آلمان

دیرک نيبل، وزیرامورانکشافی آلمان، افزايش اين کمک ها را برخواست حامدکرزي، مبني بر فعاليت هاي سريع و وسيع بيشتردر قبال بهبود شرايط در افغانستان، ربط مي دهد، نيبل مي گويد:

" با اعلام اين تعهد جديد، ما مي خواهيم که کار هاي مقدماتي صورت گرفته باشد و انتظار داريم تا حکومت جديد افغانستان سهمش را با قوي ساختن نيروي امنيتي، مبارزه جدي بر عليه فساد و يک رهبري سالم حکومت براي روند ثبات امنيت و انکشاف در افغانستان ادا نمايد."

گزارش ها درباره تحقيقات دادستاني کل ( لوي سارنوالي ) در مورد 15 تن از وزراي پيشين و وزرايي که هنوز پست هاي شان را دارند، مي تواند سخنان معاون رييس اتحاديه سياست هاي انکشافي آلمان را قوت بيشتربخشد. ازاين رو اوگفته است:

رفاه اقتصادي مردم از طريق ايجاد زمينه کار و دريافت دستمزد وبه ويژه دادن قرضه هاي کوچک، ازنقاط کليدي برنامه هاي ما است.

"رفاه اقتصادي مردم از طريق ايجاد زمينه کار و دريافت دستمزد وبه ويژه دادن قرضه هاي کوچک، ازنقاط کليدي برنامه هاي ما است."

" ما به اين عقيده هستيم که هنوز هم قدرتمنداني که با فساد آغشته اند، تاجران مواد مخدر و رهبران گروه هاي مسلح بر پست هاي بلند دولتي قراردارند.مطمئناً اين يک اشتباه بزرگي است که غرب مي تواند در استراتيژي اش در قبال افغانستان روي آن اعتراض نمايد."

ليزر به نمايندگي از سازمان هاي غير دولتي از حکومت جديد آلمان تقاضا کرده است تا در کمک ها به جامعه مدني افغانستان اولويت دهد.

ليزرانتقاد مي کند که با گذاشتن يک سرحد نامعلوم بين ماموريت بشري سازمان هاي کمکي و ماموريت سياسي نيروي نظامي، استقلال سازمان هاي کمکي زير سوال قرار مي گيرد و امنيت شان با خطر مواجه مي شود، اما نيبل، وزيرامورانکشافی آلمان، گفته است: او از اين انتقاد آگاهي دارد، ولي او آن را نمي پذيرد. نيبل علاوه کرده است:" من هميشه به اين عقيده بودم؛ زماني که ما نيروي نظامي خود را در يک کشور براي ثبات اوضاع امنيتي مامور مي کنيم، اين هم خوب است که ما در همين کشور جامعه مدني را با کمک هاي غير نظامي حمايت کنيم. اين هردو را مي توان طوري باهم هماهنگ نمود که بهترين دستاورد را داشته باشيم."

در هفته جاري "بوندس تاگ" يا پارلمان آلمان موضوع تمديد ماموريت نظامي اين کشور در افغانستان خود را به بحث مي گيرد؛ موضوعي که حکومت جديد در 16 نوامبر سال روان روي آن تصميم اش را گرفته است.

مارسل/ کریمی

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی