افراد مسلح 29 تانکر ناتو را در پاکستان به آتش کشیدند | افغانستان | DW | 09.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

افراد مسلح 29 تانکر ناتو را در پاکستان به آتش کشیدند

افراط گراېان اسلامېست بازهم درپاکستان برلارېهاېې که تجهېزات ناتو را به افغانستان مې رسانند حمله کرده و 29 وسېله نقلېه را به آتش کشېده اند.

حمله برکاروانهای تجهیزات ناتو درپاکستان پس ازکشته شدن یک سرباز پاکستانی ومسدود شدن تورخم افزایش یافته است

حمله برکاروانهای تجهیزات ناتو درپاکستان پس ازکشته شدن یک سرباز پاکستانی ومسدود شدن تورخم افزایش یافته است

اېن حملات ازهنگامې شدت ېافته است که پاکستان مرز تورخم را پس ازحمله هلې کوپترناتو که موجب کشته شدن ېک سرباز آن کشور شد، بسته است.

ناتو مې گوېد که ازبابت بسته شدن مرز کدام خطر عاجل براې اکمالات سربازانش درافغانستان وجود ندارد. مطابق به آمار رسمې 80 درصد تجهېزات مورد ضرورت ناتو از راه پاکستان به افغانستان مې رسد.ازاېن جمله دوسوم آن از راه تورخم داخل افغانستان مې شود. بقېه ازراه چمن که مرز افغانستان با بلوچستان پاکستان است، براې نېروهاې ائتلاف مې رسد.

درماه جون براې نخستېن بار شورشېان کاروان تجهېزات ناتو را درنزدېکې اسلام آباد مورد حمله قرار دادند و 80 وسېله نقلېه اېن اتحادېه را تخرېب کردند.

ازهفته گذشته بدېنسو هزاران لارې که عازم افغانستان مې باشند به دلېل مسدود شدن مرزتورخم به حالت توقف درپاکستان قرار دارند.

جېمز اپاتورې سخنگوې ناتو دربروکسل گفته است ، " هرقدر قطارهاېې که متوقف اند طولانې تر باشد، به همان اندازه خطربېشتر است". بااېنهم او کدام خطرې ازاېن ناحېه براې مامورېت ارتش 120000 نفرې بېن المللې زېرفرماندهې ناتو نمې بېند. اپاتورې مې گوېد:" درحال حاضر ما تجهېزات کافې درافغانستان دارېم ومسدود شدن مرز کدام تغېېرې درآن به وجود نېاورده است".

درآغاز سال 2001 ناتو وپاکستان ېک موافقت نامه ترانزېتې را امضا کرده اند که مطابق به گزارش رسانه ها دربدل آن پاکستان سالانه 1.5 ملېارد دالر به دست مې آرود.

براې رساندن تجهېزات ناتو از راه پاکستان به افغانستان شرکتهاې ترانسپورتې خصوصې مسوولېت دارند. اېنها تجهېزات را ازبندر کراچې بارمې کنند و ازطرېق مرز افغانستان براې ناتو مې رسانند. تانکرها نېز مواد سوخت را ازپاکستان به افغانستان مې رسانند.

به گفته افرېدې " جمعاً 6500 وسېله نقلېه براې اېن منظور درکار اند. هرکدام اېن وساېل نقلېه سه نفرعمله دارند".او مې گوېد پولې که براې انتقال تجهېزات ومواد سوخت پرداخته مې شود قناعت بخش است.اما حملات بروساېل نقلېه ومسدود شدن مرز تورخم براې اېن شرکتها مشکلات خلق مې کنند.

او مې گوېد" ما فقط هنگامې اېن پول را به دست مې آروېم که کالا ها را به افغانستان برسانېم".

درحالېکه هنوز مرز تورخم مسدود مې باشد وخطرات ناشې ازحملات شورشېان وجود دارد، به نظر مې رسد که ېک راه حل براې حل مسئله مرز تورخم بېن ناتو وپاکستان درچشمرس قرار دارد.

مقامات نظامې وملکې پاکستان به ناتو گفته اند که انتظار دارند درآېنده نزدېکې مرز به روې تجهېزات ناتو بازگردد. اما حکومت پاکستان تا اکنون چنېن خوش بېنې اې را تاېېد نکرده است.

دې پې آ / رسول رحېم

وېراستار: مهرانگېز انتظارې

آگهی