افتتاح کنگره ملي خلق چين | آلمان و جهان | DW | 05.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

افتتاح کنگره ملي خلق چين

اجلاس سالانه کنگره ملي خلق چين با حضور حدود 3000 نماينده در سالون بزرگ خلقها با سخنراني وين جيا باو ؛ نخست وزيرچين درپيکنگ گشايش يافت .

کنگره ملی درسالون بزرگ خلقاه درپیکنگ گشایش یافت

کنگره ملی درسالون بزرگ خلقاه درپیکنگ گشایش یافت

نخست وزيرچين درسخنراني اش خواهان رشد اقتصادي بسيارپايدار شده ودرگزارش سالانه اش ازتوازن مجدد اقتصاد چين که درچهارسال گذشته رشد 8% داشته است سخن به ميان آورد.

وي همچنان ازتقويت نيروهاي نظامي اين کشورتا حدود 18 % درسال جاري تذکرداد.

نخست وزيرچين درسخنراني افتتاحيه اش گفته است:

" الگوي رشد اقصادي کافي نيست . اين را مي توان به وضاحت درمصرف بيش ازحد انرژي و آلوده شدن جدي محيط زيست ملاحظه نمود... ما بايد اهميت بيشتري به ذخيره انرژي ومنابع؛ و حراست ازمحيط زيست قايل گرديم ."

وين جياباو همچنان اعتراف نموده است که منافع مردم عادي قرباني مسابقه اغنيا شده است وازتدابيري نام برده است تا بين شگاف روزافزون غنا وفقر ، به ويژه درشهرهاي مدرن شده چين و روستا هاي توسعه نيافته آن کشورپل بزند.

وين گفته است: " ما بايد به مردم حق تقدم بدهيم وسهم مردم را ازثمرات اصلاحات وتوسعه تامين نماييم ."

نخست وزيرچين گفته است که حکومت مي خواهد تا درآمد دهقانان را افزايش داده وشبکه حراست اجتماعي آنها را که شامل مواظبتهاي طبي درمناطق روستايي وهمچنان اختصاص پول به صنايع زراعتي مي شود ، بهبود بخشد.

نخست وزيرچين همچنان به فساد درچين اشاره نموده است . چنانکه هوجين تاو رئيس جمهورچين هشدارداده است ؛ فساد بزرگترين تهديد براي مشروعيت حزب کمونيست چين ، به مثابه يک نهاد حکومت کننده مي باشد. وين گفته است : "ما بايد به طورقاطعانه اي به اين عملکرد نادرست پايان دهيم ."

نخست وزيرچين درمورد اقتصاد آن کشور که چهارمين اقتصاد بزرگ جهان مي باشد، پيش بيني نموده است که درسال 2007 حدود 8% رشد نمايد. تحليل گران براين نظراند که رشد اقتصادي چين درسال جاري شايد نزديک به 10% برسد.

وي دريک پيشنهاد اصلاحي اي که هرگزتوسط نخبگان حزب کمونيست رد نه شده است گفته است که نرخ ترجيحي ماليه براي شرکتهاي خارجي را که تاکنون معمول بوده است ، پايان مي دهد. تا اکنون شرکتهاي خارجي درچين با نرخ 15% ماليات بردرآمد مي دادند، اين درحالي بود که شرکتهاي داخلي 33% ماليات بردرآمد به دولت مي پرداختند.

قانون ديگري که ممکن است دراين کنگره تصويب شود اما نخست وزيرچين به آن اشاره نکرده است ؛ حمايت بيسابقه ازحق مالکيت شخصي درچين مي باشد. هدف قانون مالکيت اين است که هم ازملکيتهاي شخصي وهم ملکيتهاي عامه حراست صورت گيرد. اين چيزي است که درسالهاي اخير سخت خطان درحزب کمونيست دربرابرآن شديداً مقاومت مي نموده اند.

يک روزپس ازآنکه حکومت چين اعلام نموده است که بودجه نظامي آن کشور را به تناسب سال گذشته که حدود 45 مليارد دالر( 359.9 مليارد يوان ) بوده است ، 17.8 % بيشترافزايش مي دهد؛ نخست وزيرچين درکنگره ملي خلق چين گفته است که چين به تقويت بودجه نظامي اش ادامه خواهد داد.

مطالب مرتبط

آگهی