اعمار ساختمان تعمیر جدید 45 صنفی انستیتوت تکنالوژی افغان | گزارش های بازسازی | DW | 04.01.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

اعمار ساختمان تعمیر جدید 45 صنفی انستیتوت تکنالوژی افغان

کا رساختمان تعمیر جدید 45 صنفی انستیتوت تکنالوژی افغان در سه طبقه ودو بلاک با امکانات عصری به پایه اکمال رسید. مصارف آن را بانک جهانی وحکومت افغانستان پرداخته اند.

ساختمان تعمیر جدید انستیتوت تکنالوژی افغان

ساختمان تعمیر جدید انستیتوت تکنالوژی افغان

این ساختمان شامل یک تعمیر جدید جداگانه برای کارهای عملی این انستیتوت نیز است که دارای سه شاپ تخنیکی برای ترمیم موتر، برق وماشین های ساختمانی و علاوه برآن تعمیر جدید جداگانه برای کتابخانه وکمپیوتر لاب انستیتوت اتو میخانیکی دردو طبقه است.

آقای محمد آصف ننگ، معین مسلکی و تخنیکی وزارت معارف در این باره توضیح داد: "دراین کمپلیکس تخنیک ثانوی 6000 دانشجوی فعلی، به اضافه 3000 دانشجوی دیگر از این تعمیر جدید استفاده خواهند کرد و تعمیرات دیگرش هم وقتی تکمیل شوند جمعا 10000 دانشجوی دختر وپسر مصروف آموزش فن وحرفه خواهند شد."

به گفته ننگ، در تعمیر جدید انستیتیوت تکنالوژی افغان 2800 تن شاگرد در رشته های برق، ترمیم موتر، ماشین های ساختمانی، کمپیوترو مهندیسی تعمیرات آموزش می بینند.

به گفته مسولان تعمیر کارهای عملی یک شاپ تخنیکی جدید نیز با امکانات عصری ومتناسب با نیاز های یک مرکز تخنیکی علمی وحرفه ای مجهز می باشد وهمچنان کتابخانه وکمپیوتر لاب انستیتوت اتومیخانیکی دارای امکانات یک مرکز تحقیقی عصری است که همزمان ظرفیت 110 تن مطالعه کننده ومحقیق را دریک وقت دارا می باشد.

همنچنان کمپلیکس تخنیک ثانوی دارای چندین انستیتیوت تخنیکی مسلکی است که سهولت های خوابگاه، غذا، کتابخانه وسایر نیازهای تحصیلی را برای پسران ودختران فراهم می سازد.

آقای ننگ از ایجاد یک بخش جدید دراین نهاد فنی حرفه ای به صدای آلمان خبرداد: "بخش ریاست حرفه ها را ما ایجاد کرده ایم ومنظوری اش را ریاست دولت به ما داده است. ریاست حرفه برای شما که در رادیو کار می کنید، بعد از وقت می خواهید که ترمیم یک ازوسایل خبرنگاری را یاد بگیرید برای دو تا سه ماه اینجا فرصت دارید."

اما دانشجویان نهاد های مسلکی وتخنیکی خواهان امکانات تحصیلی مناسب تر هستند. اجمل یزدان پرست فارغ تحصیل رشته برق به صدای آلمان میگوید: "ما به پلی تخنیک رفتیم که فورم ادامه تحصیل بگیریم به ما گفتند که ما از تمام افغانستان 4 تن ظرفیت جذب داریم، وقتی 4 تن آنجا جذب شوند، متباقی بی سرنوشت می مانند."

به گفته مسولان وزارت معارف هم اکنون در حدود 82 هزار تن در لیسه ها وانستیتیوت های مسلکی وتخنیکی مصروف فراگیری بیش از 73 رشته مختلف فنی حرفه ای هستند.

DW.COM