اعلاميه کميته مشارکت سياسي زنان | مجله حقوق بشر | DW | 21.07.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

اعلاميه کميته مشارکت سياسي زنان

آزادي حق طيبعي انسان است اين حق جز آزادي ديگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم ميگردد حدودي ندارد . آزادي و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام وحمايت آزاد ي و کرامت انسان مکلف ميباشد. (ماده 24 قانون اساسي افغانستان)

امربه معروف ونهی ازمنکرطالبان زنان را ازفعالیتهای اجتماعی طرد نموده بود

امربه معروف ونهی ازمنکرطالبان زنان را ازفعالیتهای اجتماعی طرد نموده بود

کميته مشارکت سياسي زنان اعتراض خود را نسبت به نقض صريح ماده 24 قانون اساسي

( با صدور فرمان تشکيل اداره امر با المعروف و نهي از منکر ) ابراز ميدارد .

ايجاد نهاد امرباالمعروف يا پوليس مذهبي براي تفتيش عقايد، تجاوز به حقوق اساسي شهروندان نقض صريح قانون اساسي، حقوق بشر و ديگرپيمان هاي بين المللي که افغانستان به آن ملعق گرديده است، ميباشد.

تفتيش عقايد و تشبث نيروهاي عامه بر حريم خصوصي افراد تجاوز به صيانت نفس انسان و شهروندان تلقي ميگردد . و اين نشانه برگشت به نظام استبدادي بوده و خلاف تمام ارزش هاي ديموکراسي است.
جاي شگفتي نيست که زنان، جامعه بين اللملي و افکار عامه مردم جهان از طالبا نيزه شدن تفکر و دولتمداري در افغانستان صحبت ميکنند .

دولت افغانستان به جاي نهاد هاي که مردم در نظام هاي مستبد گذشته انرا تجربه کرده و از شکنجه ، عذاب، تحقير و برخورد خشن وغير انساني آن خاطرات تلخ و فراموش نا شدني دارند. به تقويت نهاد هاي دولتي چون پوليس بپردازد تا باشد از انارشيزم، بي نظمي و نا امني جلوگيري گرديده و ماده 29 قانون اساسي نيز نقض نشود.

زيرا راه مبارزه با فساد اخلاقي تعذيب انسان ها نيست و مطابق به ماده 29 تعذيب انسان ممنوع است هيچ شخصي نميتواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر اگر چه تحت تعقيب ،گرفتاري و يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد به تعذيب وي اقدام کند يا امر بدهد .

تعين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد ممنوع است .

همچنان مطابق به ماده 6 قانون اساسي دولت مکلف به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر و تحقق ديموکراسي است.

با توجه به تمام موارد ذکر شده در فوق کميته مشارکت سياسي زنان ايجاد اداره (امر باالمعروف و نهي از منکر ) را رد نموده و خواهان تجديد نظر در اين مورد ميباشد . زيرا زنان همواره قرباني عنعنات ، تعبير نا درست و يک جانبه از اسلام بنام اسلام شده اند .

مازنان، ازجنسي که اولين امته اسلام استند ، نميخواهيم بيش از اين دين مقدس اسلام براي قدرت مردان استفاده سوو سياسي شود.

مطالب مرتبط

آگهی