اظهارات بليروکرزي درلندن | افغانستان | DW | 15.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اظهارات بليروکرزي درلندن

کرزي وبليربعد ازمذاکرات روزچهارشنبه شان درلندن ابرازاطمينان نموده اند که مليشه هاي افراط گراي طالبان درافغانستان شکست مي خورند.

کرزی وبلیر با اطمینان ازپیروزی برطالبان سخن گفتند

کرزی وبلیر با اطمینان ازپیروزی برطالبان سخن گفتند

اين تبصره دو رهبرهنگامي صورت مي گيرد که موسسه تحقيقاتي بريتانيايي – سنيل کونسل – گفته است ايالات متحده امريکا ومتحدانش به يک ارزيابي عاجل ستراتژي شان درافغانستان نيازدارند.

بليرنخست وزيربريتانيا که دومين کشور- ازلحاظ شمارنيروهايش - درافغانستان مي باشد دريک کنفرانس خبري دردفترش واقع درداوننگ ستريت گفته است که :

" ما مصميم تاهمه امکانات خود را به کارگيريم ، همان طورکه خود ما فکرمي کنيم ، اطمينان بدهيم که ماموريت ما درجنوب افغانستان موفق است" . " اين يک مبارزه مشترک است. ازهمينجاست که چرا براي بريتانيا ادامه اين روند درافغانستان مهم است."

کرزي افزوده است : " جنگ عليه طالبان مي تواند تقويت گردد...علايم آن ديده مي شوند. وما اميدواريم که با همکاري هايي که ما ازهمسايه ي مان به دست مي آوريم ، اين جنگ را ببريم وبه زودي ببريم ."

درحالي که اين دورهبر ابرازاعتماد واطمينان مي نمايند " سنيل کونسل " که يکي ازموسسات تحقيقاتي مهم درعرصه سياست ومشاوردولت بريتانيا است جامعه بين المللي را ازاتخاذ سياستهاي " گمرا ه کنند" درافغانستان هشدارداده است.

گزارش اين موسسه حاکي ازآنست که :

" جامعه بين المللي به نقطه ضعفي درجنوب افغانستان رسيده است... حمله بهاري بزرگ طالبان که عليه نيروهاي بين المللي درپيشرواست ، ايجاب مي نمايد تا جامعه بين المللي درستراتژي ضد شورشگري خود يک تجديد نظرعاجل بنمايد."

گزارش اين موسسه که زيرعنوان " ضد شورشگري درافغانستان : ازدست دادن دوستان وايجاد دشمنان " ترتيب گرديده است، براين نظراست که شهرهاي قندهار ولشکرگاه مدنظرطالبان بوده اند.

ايلات متحده امريکا که درسال 2001 طالبان را سرنگون ساخت، سال گذشته کنترول همه عمليات نظامي را درافغانستان به پيمان انتلانتيک شمالي – ناتو – سپرد.

ناظران هشدارمي دهند که شکست نظامي درجنوب ثبات سياسي همه کشور را برهم مي زند.

نوراين مک دونالد رئيس موسس " سنيل کونسل " گفته است: " ما محاربه را مي بريم اما جنگ را مي بازيم، ما بلافاصله بايد تغييراتي به وجود آوريم ." او افزوده است که جنوب افغانستان " اردوگاه سربازگيري " طالبان شده است.

شوراي سنيل گفته است : کمکهاي بشردوستانه ، کمکها براي توسعه و ايجاد نهاد ها که مي بايست ازاولويت برخوردارباشند ، با کمبود بودجه و بي توجهي روبه رو اند.

" اين يک بي توجهي خشني نسبت به نظريه هاي ضد شورشگري موجود است که خواهان اکمال يک مجموعه ازمداخلات متبني برتوسعه – انکشاف – مانند کمکهاي طبي و کمک به تعليم وتربيت برعلاوه عمليات نظامي ضروري مي باشد."

گزارش " سنيل کونسل " نتيجه مي گيرد که مردم افغانستان شکايت مشروعي ازجامعه بين المللي دارند.

شوراي سنيل ازجامعه بين المللي تقاضا مي نمايد که مبارزه براي امحاي ترياک را متوقف گرداند وآن را کاملاً غيرموثرمي داند. به جاي آن پيشنهاد مي کند که کشت مجازخشخاش براي دواسازي جهت تهيه مورفن وکوديين مورد استفاده قرارگيرد

دراين ميان جنرال ديويد ريچارد قوماندان بريتانيايي نيروهاي ناتو درافغانستان ، درواکنش به اين گزارش شوراي " سنيل " گفته است:

طالبان که " درهمه کارهايي که درسال 2006 انجام داده اند ناکام شده اند، چرا درسال 2007 فکرکنيم که مي روند تا موفقيتهاي بيشتري به دست آورند؟ من اين را باورنمي توانم ."