اطفال سربازدرافغانستان وجهان | مجله حقوق بشر | DW | 06.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

اطفال سربازدرافغانستان وجهان

درسرتاسرجهان حدود 250000 طفل به حيث سربازخدمت مي کنند. تنها درنخستين برنامه بيرون کشيدن ازحالت جنگي ، خلع سلاح و ادغام به حيات غيرنظامي درپانزده ولايت افغانستان ازجمله بيش از 8000 هزارطفل افغان که چون سربازان درجبهات وگروههاي مختلف جنگي فعال بودند، 4000 نفرآنها ازحالت جنگي بيرون کشيده شده اند.

یک طفل سرباز درسیرالیون

یک طفل سرباز درسیرالیون

با وجود توافقات بين المللي دست کم در38 منطقه جنگي که در12 کشورجهان واقع اند واکثراً درافريقا قراردارند؛ پسران ودختران کارهاي سربازي را انجام مي دهند . گاهي اين سربازان کودک هشت سال داشته اندکه به فعاليتهاي نظامي وجنگي روي آورده اند. تنها افريقا نيست که درآنجا اطفال به مثابه سربازکارمي کنند، بلکه همچنان درافغانستان ، سري لانکا ، ميانمار، فلي پين وکولمبيا نيز کودکان سربازوجود دارند. اين اطفال يا با مواد مخدر، يا بااجباروترس به اين خدمات نظامي وجنگي کشانده شده اند. مهمترين مسئله آن است که چگونه مي توان اين اطفال را دوباره به زندگي طبيعي فراخواند و آن ضربه هاي روحي اي را که درجريان زندگي جنگي ديده اند درمان کرد.

اطفال سربازدرافغانستان

درسال 2004 حدود 4000 طفل سربازدر15 ولايت افغانستان به کمک سازمان ملل متحد براي اطفال يا يونيسيف ازحالت جنگي بيرون کشيده شدند. هدف اين برنامه که ناظربرحدود 8000 طفل سربازدرسرتاسرافغانستان است وبه حمايت يونيسيف صورت مي گيرد، بيرون کشيدن اين اطفال ازحالت جنگي وادغام آنها به زندگي اجتماعي نورمال است. اکثراً اين اطفال به اجباردرطي جنگهاي داخلي طولاني به فعاليتهاي جنگي کشانده شده اند. ازجمله 4000 طفلي که درافغانستان ازحالت جنگي بيرون کشيده شده اند، اکثراً بين 14-17 سال عمردارند. اين اطفال سربازکه ازحالت جنگي بيرون کشيده شده اند، بيشترمنسوب به ولايات شمالي ، شمال شرقي ، شرقي ومرکزي افغانستان مي باشند. . تحقيقات تا کنون نشان داده اند که دراين سربازگيري دختران شامل نبوده اند.معياري که مطابق به آن يک نفررا طفل سربازمي گويند آنست که وي دريک واحد نظامي که داراي ساختارفرماندهي رسمي است شرکت داشته ودرفعاليتهايي که مربوط به اين واحدهامي شوند ، مستقيماً نقش داشته باشند.

به اطفال سربازي که ازحالت جنگي بيرون کشيده شده اند يک مجموعه امدادي اختصاص داده شده است . اينها نخست ثبت نام دردفترمخصوص مي شوند، کارت شناسايي به دست مي آورند، به آنها مشورتهاي طبي وروانشناسانه داده مي شود، آزمايشها ازنظربيماري ايدزوسايرامراض مقاربتي به صورت داوطلبانه درنزد آنها صورت مي گيرد. خطرات ماينها به آنها تفهيم مي گردد وامکانات ادغام مجدد دراجتماع فراروي آنها گذاشته مي شوند. مهمترين مشکل براي اطفالي که ازسربازي دست برمي دارند، ادغام به اجتماع ازطريق تعليم وتربيت وکارآموزي مي باشد.

استفاده ازاطفال به مثابه سربازدرافغانستان چيزتازه اي نبوده وتاريخ آن به جنگ ضد شوروي برمي گردد. اين جذب اطفال به جنگ تا اکنون درافغانستان ادامه دارد. گرچه طالبان درلفظ مخالفت شان را با استخدام اطفال درجنگها بيان مي دارند. اما مدارس ديني که پايگاه سربازگيري طالبان مي باشند وتوسط فرقه هاي ديني مختلف واحزاب وگروههاي سياسي تند رو اداره مي شوند، با توجه به سن خام پسران که بسيارتلقين پذيرمي باشند، دراستخدام اطفال به خدمات نظامي وجنگي ازاهميت زيادي براي آنها برخوردارمي باشند. مخالفان طالبان وبه ويژه آنچه درژورناليسم اتحاد شمال خوانده مي شود گرچه مي گويند که کمترازهژده سالگي کسي را به خدمات جنگي فرانمي خوانند، لاکن اسناد نشان مي دهند که حتا آنها اطفال يازده ساله را نيز به خدمات جنگي جلب نموده اند.خود رهبران اين گروهها دراوايل سالهاي 1980 هنگامي که جنگ ضد شوروي را شروع کردند، نوجوان بوده اند.

اسماعيل بيعه نمونه طفل سربازي که نجات يافته است

اسماعيل بيعه يک طفل سربازپيشين است که اکنون به طورنمونه اي با جامعه ادغام شده است. او به روزدوشنبه چهارم ماه جون ؛ با همکاري يونيسف دربرلين متن آلماني کتابش را زيرعنوان " برگشت به زندگي . من يک طفل سربازبودم " معرفي کرد.

اسماعيل بيعه دوازده ساله بوده است که دردهه نود دريکي ازخونين ترين جنگهاي داخلي درسيراليون شرکت کرد. وي ماجراي اين زندگي دشواررا چنين بيان مي دارد:

" وقتي که يک طفل همه چيزش را مانند من ازدست مي دهد وشهرش همه نابود مي گردد وخانواده اش کشته مي شوند، چنانکه پدر، مادر ودوبرادرمن کشته شدند وديگري کسي نمي ماند که گفت چه اتفاق افتاده است. يک حالت نا اميدي وعصبانيت واينکه انسان نمي داند که براي چه زندگي کند ، حاکم مي شود. چنين حالتي درقدم اول همه چيزها مانند خانواده وجامعه را که براي يک طفل اهميت دارند نابود مي کند. پس ازآن اين اطفال با خشونت براي جنگ سربازگيري مي شوند. اين چيزي است که براي من اتفاق افتاد ومن چاره ديگري نداشتم ."

درچنين حالتي اسمعيل بيعه براي دوسال عليه شورشيان مخالف حکومت به جنگ پرداخت . شانزده سال داشت که نيروهاي جنگي راترک گفت وبه يک مرکزاحياي مجدد ملل متحد روي آورد. درآنجا وي روي تجارب دردناکش صحبت کرد. وي دريک مدرسه بين المللي ملل متحد داخل شد، درفاکولته اي تحصيل کرد وپس ازآن کوشيد تا رنجها وضربات روحي اي را که داشت ازطريق نوشتن بيان کند. اکنون وي با سازمان يونيسف مي کوشد براي بيرون کشيدن ازجنگ واحياي مجدد 250000 طفل سربازي کمک کند که درجبهات جنگ قراردارند.

ديتريش گارلکس عضو يونيسف درآلمان براين نظراست که مبارزه جهاني زيرعنون " استفاده ازاطفال به حيث سربازرا متوقف سازيد" مي تواند توجه جهانيان را به سوء استفاده ازاطفال به مثابه سربازجلب نمايد . اومي گويد:

" اين مبارزه هنوزهم توجه مقامات قضايي جهان را به اين جنايت جلب مي نمايد.درعين زمان يک پرتوکول علاوگي نيز وجود دارد که من حيث بخش الحاقي ميثاق حقوق اطفال پس ازسالها مباحثه بلاخره درسال 2002 تصويب گرديد. برمبناي آن استخدام اطفال پايين تراز18 ساله در فعاليتهاي جنگي ممنوع مي باشد. دست کم چنين چيزي ازلحاظ بين المللي وازنگاه حقوقي موفقيت بزرگي مي باشد. . طبعاً اکنون بايد اين حق بين المللي به اجرا درآيد."

گارليکس به شدت ازبه دسترس بودن سلاحهاي کوچک انتقاد مي کند وبه نظروي همين سلاحها اند که استخدام اطفال رابراي جنگ ممکن مي گردانند. وي براين نظراست که تجارت چنين سلاحهايي وازجمله ماشيندارکوچک نوع " ژ3" آلماني به شدت بايد کنترول گردد.

اسماعيل بيعه درپاسخ به اين سوال که چه پيامي عنواني کنفرانس سران گروه هشت يا هشت صنعتي ترين کشورهاي جهان دارد که قراراست به روزهاي 6- 8 ماه جون درآلمان برگذارشود؟ مي گويد:

" آرزومندم هنگامي که اينها گردهم مي آيند؛ روي اين مطلب مباحثه بنمايند که به کشورها ويا به قاره هاي خاصي کمک مي کنند که درآنجا انسانها زندگي مي کنند. درصورتي که مشورتهاي جدي اي داده شود و کدام برنامه اي تدوين نشود، صاف وساده نتيجه اي بارنمي آورد. چنانکه تجربه کرده ايم ؛ چنين چيزي درهيچ جا نتيجه اي بارنياورده است. من اميدوارم که اينها انسانها را بصورت دوامدارکمک بکنند وآن چيزهايي را مردم واقعاً بدان احتياج دارند، شناسايي بکنند. وآنها برحکومتهايي فشاروارد بکنند که براي رفاه مردم شان کاري نمي کنند."

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی