اشكال تخلفات آشکار در آغاز جریان مبارزات انتخاباتي افغانستان | افغانستان | DW | 08.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اشكال تخلفات آشکار در آغاز جریان مبارزات انتخاباتي افغانستان

مقام های دولتي اي که مرتکب تخلف انتخاباتي شده اند، شامل مسوولاني در سطح والي، رییس و ولسوالان می شود که بیشتر در ولایتهای ننگرهار، بلخ، تخار، قندز و پنجشیر صورت گرفته است.

”فیفا” از صد مورد فعالیتهاي مربوط به مبارزات انتخاباتي در سراسر افغانستان نظارت کرده است

”فیفا” از صد مورد فعالیتهاي مربوط به مبارزات انتخاباتي در سراسر افغانستان نظارت کرده است

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهي افغانستان (فیفا) از تخلفات صریح و آشکار در جریان مبارزات انتخاباتي ابراز نگراني ميکند.

جانداد سپینغر، رییس اجرایي بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ي افغانستان امروز در یک نشست خبري گفت از تاریخ 16 جون تا 5 جولاي، 75 مورد تخلفات انتخاباتي توسط این نهاد ثبت شده است.

”فیفا” از صد مورد فعالیتهاي مربوط به مبارزات انتخاباتي در سراسر افغانستان نظارت کرده است. جانداد سپینغر، رییس بنیاد ”فیفا” میگوید:

”در این صد مورد فعالیتهای مشخصي که در رابطه به مبارزات انتخاباتي است، ناظرین ما راپور داده اند که 75 مورد تخلفات بسیار واضح و آشکار انتخاباتي دیده شده است. در 27 مورد این تخلفات مربوط به کاندیدان شورای ولایتي ميباشد، و 48 مورد دیگر این مربوط به چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوري میباشد".

از این چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوري، 27 مورد تخلف مربوط به یک نامزد، 17 مورد مربوط نامزد دیگر و چهار مورد تخلف از سوي دو نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوري صورت گرفته است. اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ي افغانستان به این دلیل که این تخلفات تحت بررسي کمیسیون سمع شکایات انتخاباتي است، از نام گرفتن نامزدان متخلف خودداري کرد.

”فیفا” مي گوید تمام این موارد را با نهادهای مسوول در میان گذاشته است.

براساس گفتههاي سپین غر، بیشترین این تخلفات عدم رعایت اصل بیطرفي مي باشد که شامل 24 مورد مي شود و بیشتر توسط مقامهاي دولتی صورت گرفته است. هم چنان از امکانات دولتي نیز در جریان مبارزات انتخاباتي سواستفاده شده است. جانداد سپینغر میگوید:

"موارد سو استفاده از منابع دولتي و موقف رسمي به نفع کاندید مشخص که براساس طرز العمل انتخابات براي مبارزات انتخاباتي یک تخطي صریح تلقي میگردد، 20 مورد بوده است".

شرکت منسوبین دولتي در مبارزات انتخاباتي، دیگر تخلف انتخاباتي بوده است که شامل 11 مورد ميشود.

برعلاوه، ”فیفا” از 13 مورد پاره کردن پوسترها و مواد تبلیغاي به شکل آشکار و صریح خبر میدهد. سه مورد تبعیض و سه مورد تهدید و تطمیع، دیگر مورد تخلفات انتخاباتي بوده است که آقای سپینغر به آن اشاره مي کند. در همین حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ي افغانستان از کمپاین کم رنگ نامزدان زن ابراز نگراني میکند. رییس اجرایي بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه يی افغانستان مي گوید: "فیفا نگراني دارد که موارد کمپاین زنان در این مدت بسیار کمرنگ بوده. یعني کاندیدان زن فرصتهاي لازم را بنا به دلایل امنیتي و محدودیتهای اجتماعي و سنتي، فرصتهای لازم را نداشته اند که به شکل درست و قسمی که شاید و باید است، کمپاین و مبارزات انتخاباتی شان را به پیش ببرند".

مقام های دولتي اي که مرتکب تخلف انتخاباتي شده اند، شامل مسوولاني در سطح والي، رییس و ولسوالان می شود که بیشتر در ولایتهای ننگرهار، بلخ، تخار، قندز و پنجشیر صورت گرفته است.

با این همه، ”فیفا” میگوید تخلفات با درنظرگیري معیارها و استاندردهای بینالمللی بسیار آشکار و صریح است، اما برای کشوري مثل افغانستان، به حدي نیست که شفافیت و اعتبار مردم نسبت به پروسه ي انتخابات را زیر سوال ببرد.

در حالي که یکي از نامزدان مرتکب 27 مورد تخلف انتخاباتی شده است، اما ”فیفا” میگوید امیدوار است که نهادهاي مسوول با جلوگیري از تکرار این تخلفات، نگذارند شفافت این روند صدمه ببیند.

از سوی دیگر، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ي افغانستان از بحثهاي رسانهاي در مورد نامزدان که در آن به شخصت و حریم خصوصي نامزدان حمله میشود، ابراز نگراني کرده است. این نگرانيها در حالي ابراز میشود که حدود چهل روز به برگزاري انتخابات ریاست جمهوری باقي مانده است.

عارف فرهمند، کابلويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی