اسرائيل و مشکل مريضان فلسطينی | مجله حقوق بشر | DW | 09.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

اسرائيل و مشکل مريضان فلسطينی

با آنکه منشورحقوق بشرازجانب بخش بزرگي ازکشورهاي عضو ملل متحد پذيرفته شده است، بسياري ازکشورهايي که خود درتدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر پيشگام بوده اند، بدترين اشکال پامال نمودن حقوق بشر را به نمايش مي گذارند. بطور مثال:

چند تن از باشندگان نوار غزه

چند تن از باشندگان نوار غزه

1. قراراست درايالات متحده امريکا، نخستين محاکمه نظامي بعد ازجنگ جهاني دوم برگزارشود ودرآن يک افغان زنداني گوانتانامو محاکمه گردد.

2. اسرائيل که نوارغزه را درمحاصردرآورده ومنطقه را اشغال کرده است، به مريضان فلسطيني اجازه نمي دهد جهت تداوي به بيرون ازغزه بروند.

شايد چنين بي توجهيها ويا مسائل ديگري باشند که شوراي حقوق بشرسازمان ملل متحد را واداشته اند، تا وضع حقوق بشر را درتمامي از192 کشورعضو ملل متحد مورد بررسي قرار بدهد.

درنخستين محاکمه نظامي امريکا بعد ازجنگ جهاني دوم يک زنداني افغان محاکمه خواهد شد

به روزدوشنبه هفتم ماه اپريل ،بازجويي يک زنداني افغان درگوانتانامو صورت گرفت . وي متهم است که مواد انفجاريه را جاسازي مي کرده است ودرسال 2003 برمناطقي که درافغانستان تحت تصرف امريکاييان قرارداشته اند ، راکت شليک مي کرده است.

وزارت دفاع ايالات متحده امريکا، اتهامات وارده عليه اين زنداني افغان را که محمد کمين نام دارد، مدلل دانسته واکنون راه را براي محاکمه وي دريک محکمه خاص جنگي که توسط حکومت بوش براي محاکمه شهروندان غيرامريکايي درگوانتانامو ايجاد شده است، هموارساخته است.

گوشه از زندان گوانتانامو

گوشه از زندان گوانتانامو

بازجو مدعي است که محمد کمين براي انفجاردادن بمبهايي که ازدورانفلاق مي کنند، براي بمبهاي کنارسرک، براي بمبهاي ترانسپورتي ، استفاده ازراکت وموشک و انتقال تجهيزات براي جنگجويان طالب والقاعده که عليه امريکاييان مي جنگند، تربيت شده است.

وي متهم است که مي خواسته است ازپايگاه نظامي امريکاييان درافغانستان کسب اطلاع نمايد، دوماين را درپلي نصب نموده بوده است ودراطراف پايگاه امريکاييان واقع درخوست با موشک شليک کرده است.

درصورتي که اين اتهامات عليه محمد کمين به اثبات برسند، وي به حبس عمري تهديد مي شود. قراراست شنود قبل ازمحاکمه درهمين هفته ازوي صورت بگيرد. . سه زنداني ديگر نيز قراراست درنخستين محکمه نظامي امريکايي بعدازجنگ جهاني دوم محاکمه شوند.

اين محاکمه دريک حالتي صورت مي گيردبا چالشهاي متعددي ازجانب وکلاي مدافع نظامي امريکايي روبه رو است. اينها مدعي اند که سيستم گوانتانامو؛ قوانين ايالات متحده امريکا وقوانين بين المللي را پامال مي کند.

اسرائيل نمي گذارد مريضان فلسطيني دربيرون غزه تداوي شوند

به تاريخ 26 ام ماه مارچ سازمان عفو بين المللي اعلام داشته است تا ارتش اسرائيل به مريضان مزمن و آناني که مصاب سرطان اند، بايد اجازه بدهد تا جهت تداوي شان ازنوارغزه که به حالت ابترقرار دارد به اسرائيل بروند.

شفاخانه ها به کمبود تجهيزات طبي گرفتار اند

شفاخانه ها به کمبود تجهيزات طبي گرفتار اند

عفو بين المللي گفته است :" حيات کريمه ابو دلالي اکنون وابسته به موازنه اي است که وجود ش توانسته باشد حفظ نمايد ، زيرا ارتش اسرائيل بوي اجازه نداد تا جهت تداوي تخصصي مرض سرطان که امکان آن درنوارغزه وجود ندارد؛ به اسرائيل برود".

گفته مي شود که حدود 40 نفر درماههاي اخير به خاطر اجازه نيافتن جهت تداوي دراسرائيل وتداويهاي عاجل جانهاي شان را ازدست داده اند.

کريمه ابو دلالي که 34 سال دارد؛ از تمورغدوات لمفاوي يا مرض "هوچکن" رنج مي برد. اين مرض درصورتي که تداوي به موقع گردد، مي تواند شفا يابد. وضع کريمه اخيراً وخامت کسب نموده است ووي درتنفس وراه رفتن مشکلات پيدا کرده است.

داکترمعالج وي درنوارغزه براين نظراست که تداوي وي اکنون وابسته به اين است که اجازه بيابد به صورت عاجل دراسرائيل ودريک مرکز پيشرفته تداوي بيماريهاي سرطاني معالجه گردد.

ازماه جولاي سال 2007 ، يعني هنگامي که ارتش اسرائيل نوار غزه را درمحاصره گرفته است، ازجمله 1.5 مليون فلسطيني ؛ هرکسي که بخواهد نوار غزه رابه عزم اسرائيل ترک بگويد بايد ازمقامات نظامي اسرائيلي کسب اجازت نمايد. مرز بين غزه ومصرنيز مسدود گرديده است.

ارتش اسرائيل تقريباً هميشه به چنين تقاضاي فلسطينيان جواب رد مي دهد

ارتش اسرائيل تقريباً هميشه به چنين تقاضاي فلسطينيان جواب رد مي دهد

ارتش اسرائيل تقريباً هميشه به چنين تقاضاي فلسطينيان جواب رد مي دهد. مقامات مسوول اسرائيل درحالي که به صورت استثنايي براي عده اي اجازه مسافرت داده اند، لاکن براي دهها مريض عاجل بنابردلايل " امنيتي " نامعلوم وموهوم اين جازه داده نشده است.

تسهيلات صحي اي که درنوارغزه وجود دارند، فاقد امکانات تخصصي مي باشند. مثلاً دربرخي اشکال سرطانها وامراض قلب ورگها هيچگونه مرکزتخصصي اي وجود ندارد. شفاخانه ها ومراکز صحي به کمبود ادويه، پيچکاريها ووسايل زرقي ديسپوزيبل وتجهيزات طبي گرفتار اند.

ازنومبرگذشته بدينسو ، با وجود تقاضاهاي مکرر؛ ارتش اسراييل به کريمه ابو دلالي اجازه نداده است تا براي تداوي نوارغزه را ترک بگويد.

سازمان عفو بين المللي دراين رابطه گفته است:" امتناع ازاجازه دادن به مريضاني که شديداً به مواظبتهاي طبي نيازدارند، نمي تواند هيچ هدف امنيتي مشروعي را توجيه بکند، زيرا همه مريضان از يک محل تفتيش امنيتي شديد عبور مي کنند وعموماً آنها به شدت ناتوان مي باشند... اسرائيل به مثابه يک قدرت اشغالگر مسووليت فراهم ساختن زمينه استفاده ازحق صحت و حق دسترسي به مواظبتهاي صحي را براي کريمه ابو دلالي وهمه يک ونيم مليون باشنده نوارغزه دارد."

شوراي حقوق بشرملل متحد وضع حقوق بشر را در192 کشورعضو بررسي مي کند

بنابه اظهارمقامات ملل متحد درژنف ، به روزدوشنبه گفته شده است که : شوراي حقوق بشر به روزدوشنبه شروع به کارنموده است تا وضع حقوق بشر را درهمه 192 کشور عضو ملل متحد بررسي بکند. در دوراول کار 16 کشور ازنگاه اٍِعمال شکنجه، موجوديت ستم و برابري زنان ومردان مورد سوال قرار خواهند گرفت.

ملل متحد درمورد هرکشور گزارشش را انتشار مي دهد

ملل متحد درمورد هرکشور گزارشش را انتشار مي دهد

درجمله نخستين کشورهايي که شوراي حقوق بشرملل متحد درنظردارد تا هژدهم ماه اپريل مورد بررسي قراربدهد؛ هند ، برازيل وپولند قرار دارند. وضع حقوق بشر درآلمان، بعدترمورد بحث قرارمي گيرد.

آلمان ازجمله 47 عضو شوراي حقوق بشرسازمان ملل متحد مي باشد.ملل متحد براين نظر است که ديده باني وکنترول وضع حقوق بشر درکشورهاي عضو بايد به طور دوره اي صورت گيرد. درپايان تحقيقاتي که صورت مي گيرد، ملل متحد درمورد هرکشور گزارشش را انتشار مي دهد.

اطلاعات مربوطه درمورد کشورها را شوراي حقوق بشرملل متحد ازطريق نهاد هاي ملل متحد مانند کميسارياي عالي حقوق بشر وسازمانهاي غيردولتي به دست مي آورد. مقامات دولتهاي مربوطه بايد دربرابريک کمسيون شوراي حقوق بشر ملل متحد؛ براي قريب سه ساعت جهت سخنراني و پاسخ گفتن حضوربهم برسانند.

سازمانهاي حقوق بشر مانند عفو بين المللي وسازمان ديده بان حقوق بشر، ازشوراي حقوق بشرسازمان ملل متحد تقاضا نموده اند تا به طوربي اماني ازستمگريها، بدرفتاريهاي وراندن انسانها به بيرون که توسط دولتهاي عضو صورت مي گيرند، پرده برداري بکند. بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ازاين بررسي همچون يک نوآوري اساسي حسن استقبال نموده است.

آگهی