استراتژي اوباما، مطلب اصلي روزنامهي پنجشنبه کابل | افغانستان | DW | 03.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

استراتژي اوباما، مطلب اصلي روزنامهي پنجشنبه کابل

چگونگي استراتژي باراک اوباما، رييس جمهور امريکا در مورد افغانستان که روز گذشته اعلام گرديد، مطلب اصلي روزنامههاي امروز چاپ کابل ميباشد.

default

روزنامهي 8صبح، استراتژي جديد اوباما را از دو رويکر متقابل يکي خوشبينانه و توام با اميد، و ديگري با نگراني توام با هراس، نگريسته است.

8صبح در زنگ اول خود نوشته است که مسالهاي سپردن امور به دولت افغانستان، نکتهاي خوب است اما در اين راستا بايد توجهي به طرف ديگر قضيه که دولت افغانستان و نهادهاي امنيتي آن اند، نيز ميشد. زيرا روزنامه به اين باور است که براي به عهده گرفتن تامين امنيت توسط نيروهاي داخلي، تدارکات و ابزار کافي نياز است.

8صبح طرح خروج در استراتژي باراک اوباما را قابل نگراني دانسته است. روزنامه نگاشته است "آيا طرح مسالهي خروج و معين کردن جدول زماني معين براي آن، نوعي باج داده به طالبان و در واقع "آياسآي" به حساب نميآيد؟ و آيا طرح اين مساله طالبان، مافياي فساد، مافياي مواد مخدر و غير را جسورتر نميسازد؟".

روزنامهي سروش ملت نيز در مطلب اصلي خود با طرح فرضياتي، يکي از فرضيهها را اين دانسته است که باراک اوباما در اين استراتژي خود به گونهي محسوس به پاکستان و طالبان چراغ سبز نشان داده است.

فرضيهي ديگري که در سروش ملت مطرح شده، اين است که امريکا ميخواهد با حل صورت مسالهي طالبان و نه حل مسالهي واقعي طالبان آبرومندانه از افغانستان خارج شود.

روزنامهي افغانستان با بيان اين که استراتژي اوباما بيانگر معطوف شدن توجهات به افغانستان و تروريزم است، استقبال حکومت افغانستان از استراتژي اوباما را نگران کننده خوانده است.

روزنامهي افغانستان در سرمقالهي خود نگاشته است "استقبال از خروج امريکا از افغانستان، در صورتي که در شرايط کنوني که هيچگونه ظرفيت و مسووليتي در راستاي مبارزه با تروريزم، تامين امنيت، قانونمداري و دفاع از مملکت که قانعکننده باشد وجود ندارد، تا حدودي مبهم و نگرانکننده به نظر ميرسد".

نگارندهي افغانستان معتقد است که وضعيت چنان است که حتا اگر معجزهاي هم اتفاق بيافتد، دولت افغانستان تا هجده ماه ديگر توانايي به عهده گرفتن مسووليت امور را نخواهد داشت.

اما روزنامهي ماندگار استراتژي جديد امريکا را "نظاميگري و اخطار به کرزي" خوانده است.

ماندگار در سرمقالهي خود، استراتژي باراک اوباما را عاري از مسالهاي تازه و معطوف به نظاميگري و سرکوب القاعده و مبارزه با فساد خوانده است.

ماندگار با تشريفاتي خواندن استراتژي اوباما، رويکرد جنگي امريکا و واکنش مشابه طالبان را، نشاندهندهي بحراني شدن وضعيت نظامي و سياسي در آينده نزديک افغانستان دانسته است.

طالبان روز گذشته در واکنشي به افزايش نيروهاي امريکايي، گفتند که به حملات خود شدت ميبخشند.

همچنين ماندگار نوشته است که کشورهاي منطقه ممکن است از حضور صدهزار نظامي امريکا نگراني داشته باشند، درحالي که اوباما اشارهاي به اين مساله نکرده است.

اما روزنامهي راه نجات، از منظر ديگري به نقد استراتژي باراک اوباما پرداخته است.

راه نجات در سرمقالهي خود با بيان اين که خودسري نيروهاي امريکايي و عدم هماهنگي شان با نيروهاي داخلي، يکي از دلايل عدم موفقيت بوده، خواهان قانونمند شدن حضور نيروهاي خارجي در کشور شده است.

راه نجات افزايش نيروها را در حالي که به گفتهي اين روزنامه هماهنگي در عملکردها وجود ندارد، باعث افزايش مشکلات و بمبارانهاي اين نيروها و کشتار غيرنظاميان خوانده است.

در همين حال، روزنامهي ويسا استراتژي خروج باراک اوباما را خوشبيني به آينده افغانستان قلمداد کرده است.

به نظر نگارندهي ويسا، حضور نيروهاي خارجي يکي از دلايل مخالفتهاي طالبان حزب اسلامي ميباشد و خروج نيروهاي خارجي از افغانستان، "ميتواند بهانهجوييها و بهانهسازيهاي مخالفان دولت افغانستان را بياثر سازد".

از سوي ديگر، به نوشتهي ويسا، اعلام خروج باعث ميشود که دولتمردان افغانستان سعي بيشتري به خرج دهند تا توانايي خويش را در ادارهي اوضاع عمومي کشور افزايش دهند.

اما روزنامهي دولتي انيس مطلب اصلي خود را به استقبال افغانستان از استراتژي جديد امريکا اختصاص داده است.

روزنامه به نقل از اعلاميهي دفتر سخنگوي رياست جمهوري، استقبال حکومت افغانستان از استراتژي باراک اواباما را بادرنظرداشت چند مورد مشخص دانسته است. حفاظت از جان و مال مردم، پشتيباني از پروسهي تحکيم صلح و آشتي ملي، توجه به بعد منطقهاي تروريزم و جلوگيري از عبور تروريستان به داخل قلمرو افغانستان، تقويت و خودکفايي نيروهاي امنيتي افغانستان، تقويت حکومت و تقويت اقتصاد افغانستان، مواردي اند که به نوشتهي روزنامه، با درنظرداشت آن، حکومت افغانستان از اين استراتژي استقبال ميکند.

روز گذشته داکتر رنگين دادفر سپنتا، سرپرست وزارت خارجهي کشور استراتژي امريکا را در راستاي انتظارات حکومت افغانستان خوانده بود.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار: ياسر

آگهی