استراتژي اوباما، استراتژي خروج نيست | افغانستان | DW | 17.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

استراتژي اوباما، استراتژي خروج نيست

سفيرامريکا درکابل گفت: استراتژي باراک اوباما درموردافغانستان، استراتژي خروج نيست. باراک اوباما، همزمان با اعلام فرستادن سي هزار سربازاضافي به افغانستان، گفت خروج نيروهاي امريکايي ازافغانستان ازجولاي 2001 شروع خواهد شد.

کارل آیکنبیری ، سفیرامریکا درکابل

کارل آیکنبیری ، سفیرامریکا با حامد کرزی درکابل

به اين دليل، بسياريها استراتژي باراک اوباما را استراتژي خروج دانستند.

دبليو آيکنبيري، سفير ايالات متحدهي امريکا در کابل گفت: "ما اعتماد داريم که همکاران افغان درک خواهند کرد که اين تصميم تعهد عميق ما را در به دست آوردن موفقيت نشان ميدهد، نه استراتژي خروج که برخي منقدان گفته اند".

وي با بيان اين که جولاي 2011 "ديدلاين" يا تاريخ خروج نيست، گفت خروج نيروهاي امريکايي براساس تواناييهاي دولت افغانستان و وضعيت خواهد بود.

آيکنبيري با بيان اين که براي تامين امنيت مردم افغانستان "تعهد نظامي ما پايان يا کاهش نخواهد يافت" هرچند انتقال مسووليتها به نيروهاي داخلي شروع شود.

همچنان سفير امريکا به تشديد تلاشها براي مبارزه با تروريزم در پاکستان اشاره کرد: "ما کوششهاي خود را در رابطه به مشکل تروريزم و شورشگري در پاکستان، تشديد ميبخشيم".

حامد کرزي رييس جمهور کشور گفته است که براي به عهده گرفتن امنيت توسط نيروهاي داخلي در نقاط کليدي سه سال و در کل کشور پنج سال زمان نياز است. سفير امريکا، اين تقسم اوقات را واقعگرايانه ميداند.

به گفتهي آيکن بيري، رييس جمهور امريکا گفته است که در عرصهي حکومتداري در سطح ملي و محلي، براي ارتقاي ظرفيت و توسعه نهادهاي دولتي تلاش شود.

آيکنبيري گفت: "در سال آينده، شما توسعهي تلاشهاي ملکي ما را شاهد خواهيد بود با 100 متخصص اضافي در بخش توسعه که به کابل ميرسند تا با وزارتخانههاي کليدي و در اطراف کشور کار نمايند، همزمان با اين که اينجاها بيشتر امن شوند".

بخش تلاشهاي ملکي در وزاتخانهها و حکومتهاي محلي، براين پيشفرض نهفته است که مشکلات اصلي از ناحيه حکومتداري ضعيف و ناامني، در ولايتهاي کشور ديده ميشود. همچنان، از چشمانداز امنيتي سقوط افغانستان نيز از ولايتها متصور است.

در همين حال، هرچند تشديد تلاشهاي ملکي در ولايتها موثر پنداشته ميشود، اما نگراني اصلي قوت گرفتن حکومتهاي محلي و نهادهاي دولتي، بدون رعايت ارتباط تعريف شده با حکومت مرکزي است. چنانچه در سخنان حامد کرزي در کنفرانس ملي مبارزه با فساد به "حکومت موازي" اشاره شد، هرگاه تقويت حکومتهاي محلي در يک ارتباط تعريف شده صورت نگيرد، ممکن است از موثريت حکومت مرکزي بکاهد.

داوود مراديان، رييس مرکز مطالعات استراتژيک وزرات امور خاجه، ميگويد اين که کمکها از طريق نهادهاي افغاني صورت بگيرد، هم خواست دولت افغانستان و هم خواست امريکا ميباشد.

مراديان ميگويد: "چالشي که در برابر ما و دوستان امريکايي ما است، اين که چگونه يک توازني ايجاد کنيم در قسمت هم تقويت کابل و همچنين تقويت ولسواليها و ولايتها".

سفير امريکا که به تازگي از واشنگتن برگشته است، ميگويد: صبر مردم امريکا و اعضاي کنگره ملي امريکا به سر آمده تا نتايج حضور هشت سالهي نيروهاي امريکايي در افغانستان را ببينند.

در همين حال، هرچند بسياريها تصميم باراک اوباما را يک برنامهي صرف نظامي و نه استراتژي عنوان کردند، اما وزارت خارجهي افغانستان آن را جامع ميداند.

داکتر داوود مراديان ميگويد، بعد نظامي، اقتصادي، دولتسازي و منطقهاي در استراتژي باراک اوباما، آن را جامع ميسازد و در کنار آن، تعهد درازمدت امريکا و روند افغانيزهکردن امور، مولفههاي خوب اين استراتژي است.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی