ازشمارش غلط قربانيان غيرنظامي درافغانستان تا استعمال فسفورسفيد درغزه | مجله حقوق بشر | DW | 21.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

ازشمارش غلط قربانيان غيرنظامي درافغانستان تا استعمال فسفورسفيد درغزه

نامه براد ادامس ، عنواني روبرت گيتس نشان مي دهد که سربازان بين المللي نه تنها اقدامات جدي وموثري براي جلوگيري ازتلفات افراد غيرنظامي نکرده اند ، بلکه به پذيرش خطا ها واشتباه هاي شان نيز چندان رغبت ندارند.

حملات هوایی غیرمسوولانه وخوب همآهنگ نشده نیروهای خارجی درافغانستان چنین تلفات غیرنظامی فاجعه باری به وجود می آورند

حملات هوایی غیرمسوولانه وخوب همآهنگ نشده نیروهای خارجی درافغانستان چنین تلفات غیرنظامی فاجعه باری به وجود می آورند

سازمان عفو بين المللي بنابراستعمال فسفورسفيد توسط اسرائيل درجنگ غزه ، اين کشور را متهم به جنايت جنگي ساخته است.

انتقاد ديده بان حقوق بشرازنحوهء بررسي قتل غير نظاميان افغان درقريه عزيزآباد

براد ادامس، مديراجرايي بخش آسياي سازمان ديده بان حقوق بشر، ضمن نامه اي که به تاريخ 14 ام ماه جنوري سال 2009، عنواني روبرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا فرستاده است، ازآخرين تحقيقات نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا پيرامون ادعاي قتل شمار زياد افراد غيرنظامي دراثرحملات نيروهاي امريکايي وافغان برقريه اي به نام عزيزآباد، درولسوالي شيندند، ولايت هرات، انتقاد کرده وپيشنهاد هاي خاص خود را براي جلوگيري ازکشته شدن افراد غيرنظامي ابرازداشته است.

قضيه ازاين قراراست که درحادثه حمله نيروهاي امريکايي وافغان برقريه عزيزآباد درشب21 و22 ماه اگست 2008، سخن ازکشته شدن شمار زياد افراد غيرنظامي وبه ويژه اطفال، به ميان آمد وحکومت افغانستان وشخص حامد کرزي رئيس جمهور رسماً تقاضا ي روشن ساختن اين فاجعه رانمودند.

مقامات نظامي امريکايي بلافاصله بعد ازاجراي اين عمليات درگزارشهاي رسانه اي ، ازکشتارافراد ملکي درآن انکارمي کرد.به تاريخ 22 ام ماه اگست دراعلاميه مطبوعاتي که درپايگاه بگرام دراين ارتباط انتشاريافت ازکشته شدن پنج تا هفت فرد غيرنظامي وبه هلاکت رسيدن 30-35 تن طالبان و زخمي شدن دوغيرنظامي ديگرتاييد صورت گرفت.

مطابق به سه تحقيق جداگانه اي که توسط دفترحقوق بشرملل متحد، حکومت ولايتي ومرکزي افغانستان وهمچنان کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفت، شمار تلفات افراد غيرنظامي بين 78-92 نفرخوانده شده بود که ازاين جمله بيشترين آنها اطفال بوده اند.

بیشترین تلفات حملات غیرمسوولانه نیروهای خارجی درافغانستان کودکان بوده اند

بیشترین تلفات حملات غیرمسوولانه نیروهای خارجی درافغانستان کودکان بوده اند

براي چندين هفته پيهم مقامات نظامي امريکايي نتايج هرسه تحقيقات جداگانهء فوق را با شدت رد مي کرد.

بالاخره به تاريخ اول ماه اکتوبر سال 2008 ، فشرده تحقيقات بريد جنرال مايکل دبليو کالن انتشارمي يابد که سازمان ديده بان حقوق بشربه پاسخ همين تحقيقات اخيراست که عنواني روبرت گيتس نامه اي مي نويسد. دراين تحقيق شمار کشته شدگان غيرنظامي بسياربيشترازآنچه دانسته مي شود که درگزارشهاي نظامي قبلي امريکاييان آمده بود وآن راتا 33 کشته غيرنظامي مي داند .

براد ادامس مديربخش آسياي سازمان ديده بان حقوق بشردرارتباط با همين گزارش کالن، ضمن ابرازنارضايتي اش ازاسلوب شناسي تهيه گزارش ، به وزيردفاع امريکا چنين مي نويسد:

"اين گزارش صاف وساده اسلوب شناسي اي را که درتحقيقات ملل متحد، حکومت افغانستان وکمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان به کارگرفته شده است، ناديده گرفته ، معلوماتي را که توسط دهاتيان ارائه شده اند، ردکرده وبه طورخود سرانه اي انگيزه هايي را که درعقب اين حرفها قراردارند مورد سوال قرارداده و به طورموثري مسووليت اين قتل قابل جلوگيري افراد ملکي را بردوش طالبان مي اندازد.ونيروهاي امريکايي را ازهرگونه کارغلط واشتباهي مبرا مي داند".

نيروهاي امريکايي دليل حمله برقريه عزيزآباد را تصميم به کشتن فردي به نام ملا صديق خوانده اند که ازنظرآنها" بسياربا اهميت" بوده است.به هنگام نزديک شدن به قريه برنيروهاي امريکايي شليک صورت مي گيرد. تبادله آتش بين 20 تا 30 دقيقه دوام مي کند. بعداً نيروهاي امريکايي ازقواي هوايي کمک مي خواهد. هلي کوپترهاي توپدارازنوع ac 130 H و MQ-9 Reapper UAV فرامي رسند و يک هواپيماي بدون سرنشين بمبهاي 500 پونده فرومي ريزند وهمين طور راکت وبمبهاي ديگر فروانداخته مي شوند که اين حملات براي چندين ساعت دوام مي کند.

خاویرسولانا رئیس دپلوماسی اتحادیه اروپا ازمکتب ملل متحد درغزه که توسط نیروهای اسرائیلی مورد حمله قرارگرفته است دیدارمی نماید

خاویرسولانا رئیس دپلوماسی اتحادیه اروپا ازمکتب ملل متحد درغزه که توسط نیروهای اسرائیلی مورد حمله قرارگرفته است دیدارمی نماید

ازمنطقه اي که مورد اين انفجارات قرارمي گيرد، تنها پانزده سلاح به دست مي آيد که ازآنجمله نيز دست کم پنج ميل آن مربوط به يک گروه قراردادي راجسترشده مي باشد. شماراندک تفنگ ، يک قطي تلفونهاي همراه يا موبايل وبرخي ماينهايي که درآنجا وجود داشتند ، ازجانب هيئت تحقيق کالنس شاهد بر" مليشه ضد دولتي " بودن هر22 فرد کشته شده خوانده شده است.معمولاً افرادي که مليشه ضد دولتي نيستند مالک چنين چيزهايي بوده مي توانند. چنانکه پنج نفري که اسيرگرفته شده بودند ، همه ازلحاظ شغلي دهقان بودند وبدون آنکه اتهامي برآنها وارد گردد ، آزاد شدند

درنامه براد ادامس آمده است:

البته سازمان ديده بان حقوق بشربا روشني مي داند که طالبان مردم ملکي را به قسم سپر حفاظ شان دربرابرنيروهاي ائتلاف مورد سوء استفاده قرارمي دهند، لاکن اين به معناي آن شده نمي تواند که اعمال خود سرانه وغيرقانوني نيروهاي ائتلاف را توجيه کند. دراين موارد بايد توجه پيوسته صورت گيرد تا جان افراد غيرنظامي به خطر نيفتد. گزارش کالن شاهد وسند قوي اي ارائه نکرده است که درقريه عزيزآباد طالبان مردم غيرنظامي را به قسم سپر حفاظ مورد استفاده قرارداده باشند.حملاتي که عليه طالبان صورت مي گيرند، نبايد بدون تفکيک باشند ونبايد به صورت نامتناسب موجب قتل افراد غيرنظامي گردند.

درنامه مديربخش آسياي سازمان ديده بان حقوق بشرآمده است که :

" ضعف گزارش مختصر کالن، عمق تعهد به اصلاحات نهادينه شده دروزارت دفاع ايالات متحده امريکا را که بتواند تلفات افراد غيرنظامي را کاهش بدهد، مورد سوال قرارمي دهد. تا زماني که اين اصلاحات به صورت عاجل عملي نگردند، ما نگران قتل وزخمي شدن غيرضروري بيشتر غيرنظاميان مي باشيم ، واين موجب بي احترامي وخصومت بيشتر عامه نسبت به حضور نيروهاي بين المللي مي گردد".

استعمال فاسفورسفيد توسط اسرائيل درنوارغزه

به تاريخ 12 ام ماه جنوري سازمان ديده بان حقوق بشربراي نخستين بارازاسرائيل تقاضا کرد که ازفاسفورسفيد در مناطق مسکوني پرجمعيت غزه استفاده نکند. به تاريخ 9 ام و10 ام ماه جنوري يک ديده بان حقوق بشر شاهد شليک فاسفورسفيد درهوا بوده است، که احتمالاً درجبليه واقع درغزه شهر صورت گرفته باشد.

فاسفورسفید معمولاً با تولید دود وغبار موجب پنهان ساختن عملیات نظامی می شود و اکثراً برای انسانها وزیرساختها بسیارخطرناک وسوزاننده می باشد

فاسفورسفید معمولاً با تولید دود وغبار موجب پنهان ساختن عملیات نظامی می شود و اکثراً برای انسانها وزیرساختها بسیارخطرناک وسوزاننده می باشد

به عقيده سازمان ديده بان حقوق بشر، ازبه نظرمي رسد که اسرائيل فاسفورسفيد راجهت پرده انداختن برعمليات نظامي اش مورد استفاده قرارداده است.اما فاسفور سفيد يک ماده سوزاننده شديد نيزمي باشد که مي تواند هم براي انسانها ، هم براي زيرساختها ، هم براي اراضي وسايرتاسيسات مدني سوختگيهاي جدي اي را توليد بکند.

به تاريخ 19 ام ماه جنوري سازمان عفو بين المللي اسرائيل را به خاطر استفاده ازفاسفورسفيددر نوار غزه متهم به جنايت جنگي ساخته است.

دونا تيلا روويرا، يک پژوهشگرخاورميانه مربوط به سازمان عفو بين المللي ضمن اعلاميه اي دراين مورد گفته است:

" استعمال مکرر به نحوي که صورت گرفته است، علي الرغم تاثيرات بدون تفکيکي که برافراد غيرنظامي داشته است، يک جنايت جنگي مي باشد".

ازجمله مناطق پرجمعيتي که درغزه شهر توسط استعمال فاسفورسفيد شديداً متضررگشته اند، نمايندگي ملل متحد براي امورامدادي وکاردرنوارغزه مي باشد. ملل متحد به موقعش اسرائيل را متهم به استعمال فسفورسفيد ساخت ، لاکن اسرائيل اين اتهام را رد کرد.

کريب کوب سميت ، کارشناس اسلحه سازمان عفو بين المللي که با تيم چهارنفري ازنوازغزه ديدن کرده است ، شواهد گسترده اي را دال براستعمال فسفورسفيد درغزه يافته است. او مي گويد:


"ما سرکها وخيابانهاي بزرگ را آغشته به علايم فسفورسفيد ديديم ، به شمول بقاياي پره ها و پوش مرميهايي که که توسط ارتش اسرائيل شليک شده اند وتاهنوز مي سوزند".

سي پي ليوني وزيرخارجه اسرائيل به روز دوشنبه گفته است که وي اعمال اسرائيل درجريان اين منازعه " احساس آرامش " مي کند، اما درعين زمان افزوده است که ملت بايد براي رد اتهامات بين المللي دايربرجنايت جنگي آمادگي داشته باشد.

مطالب مرتبط

آگهی